Mokymo programos
Teisė
Valstybinis kodas: 601M90002
Kodas pagal ISCED: 51238
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Neakivaizdinė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Vientisųjų teisės studijų programos tikslas - suteikti studentams pakankamai žinių apie viešosios, privatinės, baudžiamosios ir kitų teisės šakų normas, reguliuojančias visas svarbiausias visuomenės gyvenimo sritis, ir išugdyti jų gebėjimus iki tokio lygio, kad studijų programos absolventai greitai surastų tas normas įvairiuose teisės šaltiniuose, gerai suprastų teisės normų, kaip socialinio elgesio reguliatorių, prasmę, efektyviai pritaikytų jas realiame gyvenime kylantiems ginčams išspręsti, analizuotų ir suvoktų šių ginčų atsiradimo priežastis, jų išsprendimo būdus, apibendrintų ir įvertintų tokios analizės metu gaunamus rezultatus, teiktų pasiūlymus dėl teisinio reguliavimo, ginčų sprendimo procedūrų ir būdų tobulinimo. Baigę studijas parengti specialistai galės siekti bet kurios teisinės profesijos (teisėjo, advokato, prokuroro, notaro ir kt.), dirbti valstybės ar privačiose institucijose.
Konkurso būdu priimami asmenys, turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Konkursinį balą sudaro istorijos, lietuvių kalbos, užsienio kalbos brandos egzaminų pažymių ir studijų universitetinėje aukštojoje mokykloje baigiamojo darbo (baigiamųjų egzaminų) pažymio (pažymių vidurkio) suma.
Vientisųjų teisės studijų programos studentai studijuoja bendrojo universitetinio lavinimo ir teisės krypties studijų dalykus: Konstitucinę teisę, Lotynų kalbą, Retorikos meną, Administracinę teisę, Civilinę teisę, Baudžiamąją teisę, Teisės filosofiją ir sociologiją, Tarptautinę viešąją teisę, Europos Sąjungos teisinę sistemą, Aplinkos teisę ir kitus studijų dalykus.
Studijų programos studentai gilina žinias studijuodami pasirinktas teisės studijų šakas: baudžiamąją justiciją, darbo teisę, komercinę teisę, tarptautinę ir Europos Sąjungos teisę, valstybės valdymo teisę.
Studijų metu studentai privalo atlikti profesinę ir mokomąją praktiką, kurių apimtis atitinkamai yra 8 kreditai (320 valandų) ir 4 kreditai (160 valandų). Bendra praktikų apimtis yra 12 kreditų (480 valandų). Atlikdami praktiką studentai įtvirtina ir tobulina teisės aiškinimo ir taikymo gebėjimus, asmenų konsultavimo teisės klausimais ir kitus gebėjimus.
Studijų programos pabaigoje studentai privalo parengti ir apginti magistro darbą ir išlaikyti pasirinktos studijų šakos baigiamąjį egzaminą.
Baigus šią teisės studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities teisės krypties doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Baigus studijas įgyta kvalifikacija suteiks programos absolventams galimybę siekti bet kurios teisinės profesijos (teisėjo, advokato, prokuroro, notaro ir kt.), dirbti valstybės ar privačiose institucijose.
Teisės magistro kvalifikaciją įgijęs asmuo:
- gebės teisiškai kvalifikuoti faktines aplinkybes, vertinti teisės pažeidimus, aiškinti teisės normų prasmę ir teisingai jas taikyti, analizuoti teisminę ir administracinę praktiką, rengti teisinių dokumentų projektus, teikti kvalifikuotas teisines išvadas ir konsultacijas, taikyti bendruosius ir teisės mokslo metodus, moksliškai analizuoti socialiai reikšmingas problemas ir procesus įvairiose profesinės ir socialinės veiklos srityse, atlikti teisės tyrimus, naudodamasis bendraisiais ir specialiaisiais teisinio mokslinio pažinimo metodais;
- suvoks Lietuvos teisinės sistemos elementus, gebės savarankiškai dalyvauti teisėkūros procese, aiškinti ir taikyti įstatymus ir kitus teisės šaltinius;
- mokės atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su klientais, logiškai mąstyti, taisyklingai reikšti mintis, būti taktiškas, mandagus, kruopštus ir sąžiningas.
Studijuoti pagal šią teisės studijų programą gali tik asmenys, jau įgiję aukštąjį išsilavinimą.
Neformaliai ar savarankiškomis studijomis išugdyti gebėjimai ir kompetencijos nėra pripažįstamos ir nesuteikia teisės dirbti teisinį darbą.
Įgyta kvalifikacija suteikia teisę verstis profesija, kuri yra įtraukta į valstybės reglamentuojamų profesijų sąrašą vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, taip pat užsiimti kita teisine profesine veikla, kuri nėra įtraukta į Lietuvos Respublikos teisės aktais reglamentuojamų profesijų sąrašą. Įgijęs teisės magistro kvalifikaciją asmuo taip pat galės dirbti valstybės tarnyboje, valstybės ar privačiose įmonėse, įstaigose ir organizacijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju