Mokymo programos
Žinių ir inovacijų vadyba
Valstybinis kodas: 621N20011
Kodas pagal ISCED: 51234
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, turinčius šiuolaikinio vadybos mokslo žinių, įsisavinusius mokslinių tyrimų metodologiją ir intelektualaus verslo organizavimo metodus, gebančius modeliuoti bei spręsti konkrečius probleminius žinių ir inovacijų vadybos uždavinius, įgijusius intelektinio kapitalo valdymo, žmogiškųjų išteklių valdymo intelektualioje organizacijoje, taip pat žinių ir inovacijų valdymo bei intelektualios organizacijos vystymo integralias kompetencijas, gebančius organizuoti ir vykdyti mokslinį tiriamąjį darbą, taip pat organizuoti žiniomis grįstą verslą ir vadovauti intelektualų produktą kuriančių ar naudojančių specialistų grupėms ar organizacijoms, dirbti darbą, susijusį su inovacinių procesų kūrimu bei inovacijų vystymu, pramonės įmonėse, profesionalių paslaugų verslo įmonėse, mokslo bei kitose nacionalinės inovacijų sistemos institucijose - inovacijų paramos, valstybės ir regioninėse valdymo institucijose, viešojo sektoriaus organizacijose, dalyvaujančiose inovacijų ir žinių ekonomikos kūrime.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą sąlygas.
Būsimieji vadybos ir verslo administravimo magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: intelektinio kapitalo valdymo, žmogiškųjų išteklių valdymo intelektualioje organizacijoje, ir taikomojo lygio dalykus: inovacijų vadybos, žinių valdymo, žinių organizacijos valdymo ir kt.
Iš viso studijuojama 15 dalykų.
Studijų programoje praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus žinių ir inovacijų vadybos studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Žinių ir inovacijų vadybos studijų programa skirta asmenims, turintiems vadybos ir verslo administravimo ar jai artimos socialinių mokslų studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti vadybos ir verslo administravimo magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti pramonės įmonėse, profesionalių paslaugų verslo įmonėse, mokslo bei kitose nacionalinės inovacijų sistemos institucijose, dalyvaujančiose inovacijų ir žinių ekonomikos kūrime.
Asmuo, įgijęs vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį:
funkcinės kompetencijos -
 • gebės savarankiškai atlikti organizacijų ir verslo vadybos tyrimus, taikant veiklos mokslo metodologiją; teikti konsultacijas intelektualios antreprenerystės, inovacijų bei organizacijų vystymo srityje; organizuoti ir koordinuoti darbuotojų kompetencijos vystymo, inovacijų diegimo įmonėje projektus; analizuoti įmonių inovacinės veiklos rezultatus ir pristatyti juos įmonės darbuotojams bei specialistų bendruomenėms;
 • gebės tirti, organizuoti ir valdyti intelektualios antreprenerystės veiklos ir įmonės valdymo procesus; vertinti aplinkoje ir organizacijoje esančius veiksnius, darančius įtaką veiklos efektyvumui ir rezultatyvumui;
 • gebės priimti novatoriškus sprendimus, paremtus savo verslo analize ir atliktų vadybinės veiklos tyrimų rezultatais, įvertinant alternatyvius sprendimo variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes;
 • pažintinės kompetencijos -
 • mokės taikyti naujausias vadybos ir šiuolaikinio intelektualaus verslo organizavimo, bei kūrybinės veiklos srities ir tarpdisciplinines žinias, taip pat per vykdytus savarankiškus veiklos tyrimus sukurtas žinias;
 • mokės įvertinti naujausias vadybos ir verslo organizavimo, o taip pat susijusių veiklos bei mokslo sričių žinias ir jas kūrybiškai pritaikyti; plėsti savo profesinės veiklos tezaurą per atliekamus taikomuosius tyrimus;
 • mokės kūrybiškai veikloje pritaikyti teorines žinias ir mokslinių tyrimų rezultatus, kad galėtų tinkamai atsakyti nuolat globalėjančios ir dinamiškos aplinkos iššūkiams; plėtoti ir vystyti kolektyvinę organizacijos kompetenciją, atliekant kritinę savo ir orghanizacijos veiklos analizę bei tyrimus;
 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio, sisteminio ir kritinio mąstymo, iniciatyvumo gebėjimų, gebės spręsti problemas ir dirbti grupėje;
 • gebės bendradarbiauti su kitų organizacijų atstovais, siekiant perimti patirtį, orientuotą į veiklos tobulinimą; kritiškai vertinti naujas idėjas ir socialines normas bei santykius;
 • turės kūrybinio mąstymo gebėjimų; gebės spręsti problemas, net ir turint ribotą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių profesinės veiklos situacijų ir veiklos turinio; gebės savarankiškai mokytis pagal paties parengtą mokymosi poreikių tenkinimo planą.

 • Vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal vadybos ir verslo administravimo studijų krypties studijų programas.
  Norintiems siekti vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Įgiję vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti pramonės įmonėse, profesionalių paslaugų verslo įmonėse, mokslo bei kitose nacionalinės inovacijų sistemos institucijose, dalyvaujančiose inovacijų ir žinių ekonomikos kūrime.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju