Mokymo programos
Technologijų vadyba
Valstybinis kodas: 621H77004
Kodas pagal ISCED: 51252
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, turinčius išsamių žinių apie naujausias nanotechnologijas, mechanikos ir chemijos inžinerijos pramonės technologijas ir jų valdymą, aukštųjų technologijų produktus, taip pat inžinerinių, ekonomikos ir vadybos žinių, suprantančius gamybos organizavimo principus, inovatyvios produkcijos poreikį Lietuvoje ir šios produkcijos realizavimo rinkas šalyje bei užsienyje, gebančius steigti ir valdyti aukštųjų technologijų įmones, atstovauti Lietuvos Respublikos technologinius interesus tarptautinėse derybose, dirbti tarptautinėse verslo ir valstybės institucijose kaip inovatyvių technologijų ekspertas, diegimo iniciatorius ir auditorius.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji pramonės inžinerijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: tarptautinio verslo vadybą, intelektualias procesų valdymo sistemas, inovatyvias technologijas, inovacijų diegimą ir valdymą, reversinę inžineriją, ir taikomuosius studijų dalykus: tarptautinio komunikavimo principus, inžinerinius estetikos principus, finansų vadybą, ir kt. dalykus. Iš viso studijuojama 16 dalykų.
Studijų programoje praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas pramonės inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Technologijų vadybos studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Technologijų vadybos studijų programa skirta asmenims, turintiems technologijos mokslų studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti pramonės inžinerijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Pramonės inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti tarptautinėse verslo ir valstybės institucijose inovatyvių technologijų eksperto, diegimo iniciatoriaus ir auditoriaus darbą.
Asmuo, įgijęs pramonės inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį:
funkcinės kompetencijos -
 • gebės savarankiškai atlikti taikomojo pobūdžio tyrimus; teikti konsultacijas profesinės veiklos srityje; koordinuoti projektus, orientuotus į kitų žmonių profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir inovacijų diegimą; analizuoti veiklos rezultatus ir pristatyti juos specialistų ir ne specialistų auditorijai;
 • gebės tirti, organizuoti ir valdyti sudėtingus veiklos procesus; vertinti daugelį tarpusavyje sąveikaujančių ir kintančių veiksnių, darančių įtaką veiklos efektyvumui; nustatyti veiklos atlikimo standartus;
 • gebės priimti inovatyvius sprendimus, paremtus veiklos analizės ir atliktų tyrimų rezultatais, įvertinant alternatyvius sprendimo variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes;
 • gebės diegti inovatyvias technologijas, kurti gaminius remiantis reversinės inžinerijos metodologija;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės taikyti naujausias profesinės veiklos srities ir tarpdisciplinines kontekstines žinias, taip pat per savarankiškus taikomuosius tyrimus sukurtas žinias;
 • gebės įvertinti naujausias žinias profesinės veiklos ir jai artimos ar giminingose srityse ir jas pritaikyti; atrasti naujų faktų, atliekant taikomuosius tyrimus profesinės veiklos srityje, priimti sprendimus ribotos informacijos pagrindu;
 • gebės kūrybiškai pritaikyti teorines žinias ir mokslinių tyrimų rezultatus nuolat kintančioje profesinėje veikloje; nuolat plėtoti turimas ir vystyti naujas kompetencijas, įvertinant veiklos pokyčių keliamus reikalavimus ir siekiant funkcinių ir pažintinių kompetencijų kombinacijų įvairovės;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio, sisteminio ir kritinio mąstymo, iniciatyvumo gebėjimų, gebės spręsti problemas ir dirbti grupėje;
 • gebės bendradarbiauti su kitų organizacijų atstovais, siekiant perimti patirtį, orientuotą į veiklos tobulinimą; kritiškai vertinti naujas idėjas ir socialines normas bei santykius;
 • turės kūrybinio mąstymo gebėjimų; gebės spręsti problemas, net ir turint ribotą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių profesinės veiklos situacijų ir veiklos turinio; gebės savarankiškai mokytis pagal paties parengtą mokymosi poreikių tenkinimo planą;
 • gebės atstovauti Lietuvos valstybės institucijų bei privačių įmonių interesus tarptautiniuose sandoriuose ir derybose.
 • Pramonės inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal pramonės inžinerijos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti pramonės inžinerijos magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti technologijos mokslų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti pramonės inžinerijos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję pramonės inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali tarptautinėse verslo ir valstybės institucijose kaip inovatyvių technologijų ekspertai, diegimo iniciatoriai ir auditoriai.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju