Mokymo programos
Strateginis informacinių sistemų valdymas
Valstybinis kodas: 621N20003
Kodas pagal ISCED: 51234
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Magistrantūros studijų programa "Vadybos informacinės sistemos" skirta rengti magistrus, gebančius savarankiškai atlikti sudėtingą su asmenine kompetencija susijusį darbą šiose srityse: informacinių sistemų projektų kūrimas ir diegimas; sistemų eksploatavimas, restruktūrizavimas ir plėtra; informacijos verslo kūrimas ir vystymas; informacinių procesų ir informacinės visuomenės problematikos moksliniai ir taikomieji tyrimai.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji magistrai studijuoja gilinamojo lygio specialiuosius dalykus: "Informacinių sistemų projektavimo metodai", "Duomenų ir žinių saugyklos", "Informacinių paslaugų vadyba", "Analitinės informacinės technologijos", "Informacinių sistemų ir vartotojų sąveika", taip pat ekonomikos ir vadybos sričių dalykus "Tyrimų metodai", "Projektų valdymo metodai", "Mikroekonominė analizė", "Tarptautiniai finansai" ir kitus.
Praktika magistrantūros studijose nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas vadybos (įstojusiems iki 2010 m. - vadybos ir verslo administravimo) magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus magistrantūros studijų programą "Vadybos informacinės sistemos", studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose. Taip pat galima tęsti studijas kitų sričių doktorantūros programose, kuriose reikalinga informacinių sistemų ir informacijos organizatoriaus ir analitiko kvalifikacija.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Baigus studijų programą "Vadybos informacinės sistemos" suteikiama magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti informacinių sistemų projektuotojais ir projektų vadovais, informacinių sistemų administratoriais ir informacijos analitikais, informacijos verslo organizatoriais, ekonomikos ir vadybos krypties taikomosios informatikos mokslininkais.
Studijų programos "Vadybos informacinės sistemos" magistras turi gebėti (funkcinės kompetencijos):
įvertinti organizacijų informacinių procesų ir sistemų būklę;
profesionaliai bendrauti su informacijos vartotojais, projektuotojais, programuotojais ir diegėjais;
racionaliai ir kūrybiškai naudotis šiuolaikinėmis informacijos technologijomis;
kurti, valdyti ir tobulinti informacinių sistemų projektus;
modeliuoti ir planuoti su informacinių sistemų plėtra susijusias strategijas bei spręsti kylančias informacinių sistemų veiklos, restruktūrizavimo ir plėtros problemas.
Magistras turi (pažintinės kompetencijos):
suvokti šiuolaikinėms organizacijoms būdingas informacines problemas, jų ryšį su veiklos procesais ir informacinių sistemų galimybes;
žinoti informacinių sistemų projektavimo metodus ir priemones;
žinoti šiuolaikinę ekonomikos ir vadybos problematiką ir šiuolaikinių organizacijų vadybos ypatumus;
suvokti konkurencinio pranašumo šaltinius ir praktinius jų panaudojimo būdus.
Magistras turi (bendrosios kompetencijos):
mokėti savarankiškai ir efektyviai organizuoti savo ir pavaldinių darbą;
analitiškai mąstyti ir gebėti įvertinti veikloje susidarančias situacijas;
nustatyti ir sieti strateginius ir einamuosius tikslus, taip pat numatyti kelius jiems pasiekti;
suvokti vietinius ir globalius politinius, ekonominius, mokslinius ir techninius reiškinius ir sugebėti juos kompleksiškai vertinti jungiant įvairius požiūrius - formalų, pilietinį, etinį ir t.t.
Vadybos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose.
Norintiems siekti vadybos (įstojusiems iki 2010 metų - vadybos ir verslo administravimo) magistro kvalifikacijos reikia turėti ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypčių bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai nėra pripažįstami.
Baigę studijų programą "Vadybos informacinės sistemos" ir įgiję magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti aukščiausios kvalifikacijos informacinių sistemų projektuotojais ir vadovais verslo įmonėse, kitose organizacijose ir valdžios struktūrose, mokslo, studijų ir švietimo įstaigose, tarptautinėse organizacijose ir bendrovėse. Taip pat šios kvalifikacijos asmenys srities ypatumų dėka gali steigti savo verslo vienetus ar siekti pavienio specialisto-eksperto statuso.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju