Mokymo programos
Prekyba
Valstybinis kodas: 621N14001
Kodas pagal ISCED: 51234
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programos "Prekyba" tikslas suteikti dalykinių žinių, ugdomų kompetencijų, gebėjimų parengti kompetentingus prekybos specialistus privataus verslo įmonėms, viešojo sektoriaus institucijoms bei gebančius atlikti mokslo tyrimo darbus prekybos srityje.
Studijuoti šią programą priimami asmenys, baigę universitetines pirmosios pakopos vadybos ir verslo administravimo krypties studijas. Be to, gali būti priimami kitų krypčių bakalaurai, turintieji vadybos programos pagrindinius dalykus (ne mažiau 20 kreditų).
Pagrindiniai studijų programos "Prekyba" turinio ir struktūros akcentai: suteikti sistemingas ir gilias teorines ir taikomąsias prekybos valdymo, marketingo, komercinių sandorių sudarymo, projektų vadybos, mažmeninės prekybos strategijų, verslo politikos žinias, ugdyti kūrybingą ir kritiškai mąstančią asmenybę bei suformuoti mokslo tiriamojo darbo įgūdžius.
Svarbiausios dėstomų dalykų grupės apima:
- Prekybos ir marketingo teoriniai ir praktiniai dalykai ("Prekybos valdymas", "Mažmeninės prekybos strategijos", "Reklamos teorija ir praktika").
- Tarptautinio verslo dalykai ("Verslo politika", "Tarptautinės prekybos politika").
- Tyrimų metodologija ("Tyrimų metodai", "Marketingo tyrimai").
Mokymo plane praktika atskirai nenumatyta, praktinės užduotys integruotos kiekvieno dalyko sudėtyje. Studijos baigiamos ginant baigiamąjį magistro darbą.
Baigusieji galės toliau mokytis vadybos ir administravimo mokslo krypties doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Baigusieji studijų programą "Prekyba" specialistai gali dirbti vadybininkais arba užimti įvairaus lygio vadovaujančias pareigas prekybos įmonėse, valstybinėse institucijose, savivaldybėse, nevyriausybinėse organizacijose, savo paslaugų verslo įmonėse, aukštosiose mokyklose dirbti pedagoginį, mokslo tiriamąjį darbą.
Šie specialistai turi gebėti:
- Vadovauti įmonei ar jos padaliniui nuolat kintančios ekonomikos sąlygomis, taikant įgytas dalykines žinias.
- Analizuoti, vertinti, prognozuoti prekybos tendencijas, vartotojų poreikių pokyčius.
- Dalykiškai ir efektyviai komunikuoti su šalies ir užsienio verslininkais, partneriais, valstybinių institucijų, mokslo darbuotojais.
- Išmanyti rezultatyviai koordinuoti tarpininkų veiklą, siekiant jų veiksmų suderinamumo bei bendradarbiavimo.
- Savarankiškai formuluoti vidaus ir ES prekybos problemas, teikiant jų sprendimo galimus variantus.
- Naudotis naujausiomis telekomunikacinėmis, informacinėmis priemonėmis bei jas taikyti savo veikloje.
- Vertinti ir diegti technines, organizacines ir funkcines prekybos naujoves.
- Įvaldyti mokslo ir profesinės etikos įgūdžius, formuoti intelektualų potencialą studijoms doktorantūroje.
- Įvertinti valstybės institucijų politiką prekybos šakų ir įmonių atžvilgiu;
- Pagrįsti darbuotojų motyvavimo ir darbo apmokėjimo sprendimus;
- Pritaikyti prekybos metodologiją paslaugų prekybos įmonių veikloje;
- Atlikti prekybos įmonių marketingo tyrimus siekiant įgyti konkurencinio pranašumo rinkose;
- Susieti teorines žinias su kintančios praktinės veiklos situacijomis.
Baigusieji turi mokėti:
- bendrauti žodžiu ir raštu, vartojant lietuvišką ir tarptautinę prekybos terminologiją;
- konstruktyviai dalyvauti mokslinėse diskusijose;
- pagrįsti savo išvadas ir pasiūlymus argumentais ir faktais;
- individualiai dirbti mokslo tiriamąjį darbą;
- kaupti, rinkti, sisteminti ir skleisti informaciją.
Baigusieji turi žinoti:
- Prekybos įmonės valdymo, pardavimo ir pirkimų grandinės, finansų, komercinių sandorių sudarymo procesus.
- Paslaugų kokybės vadybą ir elektroninės komercijos dabartinę situaciją bei perspektyvas.
- Prekybos projektų vadybą bei mažmeninės prekybos strategijas, jų parinkimą ir formavimą.
- Verslo politikos bei prekybos internacionalizavimo įtaką šalies ir ES mažmeninei prekybai.
- Tyrimo metodus, marketingo tyrimus, reklamos teoriją ir praktiką.
Prekybos specialistams reikalingos įgimtos ir įgytos verslumo savybės, žingeidumas naujovėms, mokslo tyrimams, noras tobulėti ir siekti iškelto tikslo, t.y. būti kūrybinga, kritiškai mąstančia asmenybe, gebančia analizuoti, vertinti ir priimti racionalius spendimus prekybos verslo veikloje.
Studijuoti šią programą priimami asmenys, baigę universitetines pirmosios pakopos vadybos ir verslo administravimo krypties studijas. Be to, gali būti priimami kitų krypčių bakalaurai, turintieji vadybos programos pagrindinius dalykus (ne mažiau 20 kreditų).
Baigę šią programą prekybos specialistai gali įsidarbinti:
- privačių prekybos ar kitų įmonių, organizacijų komercijos organizavimo, pardavimo, pirkimo, marketingo ir kituose padaliniuose;
- viešojo sektoriaus įmonėse, organizacijose;
- steigti savo prekybos verslo įmones ir joms vadovauti;
- aukštosiose mokyklose dirbti pedagoginį, mokslo tiriamąjį darbą.
Dalis darbuotojų turinčių gerus paslaugų vadybos ir su ja susijusius teorinius ir praktinius pagrindus gali sėkmingai kopti profesinės karjeros laiptais.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju