Mokymo programos
Prancūzų kalbotyra
Valstybinis kodas: 621Q10003
Kodas pagal ISCED: 51222
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistratūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos prancūzų kalbotyros specialistus, atitinkančius šiuolaikinio gyvenimo poreikius: sudaryti studentams galimybę plėsti ir gilinti turimą filologinį išsilavinimą supažindinant juos su bendrosios ir prancūzų kalbotyros raida, šakomis bei įvairių lingvistinių mokyklų teorijomis ir toliau ugdant mokslinių tyrimų įgūdžius bei kultūrą; ugdyti sąmoningas, savo pilietinę atsakomybę suvokiančias, ne tik individualiems tikslams, bet ir daugiatautės ir daugiakalbės, skirtingų kultūrinių tradicijų saistomos visuomenės gerovei kūrybingai dirbančias asmenybes, grindžiančias savo darbą humanizmo ir demokratijos vertybėmis.
Prancūzų kalbotyros studijų programa skirta asmenims, turintiems filologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį išsilavinimą. Kandidatai turi mokėti prancūzų kalbą bent C1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas. Nefilologinių programų absolventai laiko kalbotyros stojamąjį egzaminą.
Prancūzų kalbotyros magistro studijų programą sudaro bendrosios kalbotyros ir prancūzų kalbotyros disciplinų blokai. Bendrosios kalbotyros blokui priklauso privalomieji (Bendroji kalbotyra, Semantika, Lingvistinė pragmatika ir Kalbų tipologija) ir pasirenkamieji (Sociolingvistika, Taikomoji kalbotyra, Lyginamoji indoeuropiečių kalbų gramatika ir kt.) dalykai. Be to, studijuojantiems siūlomi prancūzų kalbotyros dalykai, pvz., Prancūzų kalbos istorinė gramatika, G. Guillaume lingvistinė teorija, Prancūzų senųjų raštų kalba, Prancūzų kalbos semantika, Prancūzų stilistikos istorija. Prancūzų kalbotyros bloko dalykai dėstomi prancūzų kalba. Studijos baigiamos magistro mokslinio darbo gynimu. Mokslinis darbas rašomas ir ginamas prancūzų kalba.
Iš viso programoje pasirenkamiesiems dalykams skirti 37 kreditai. Studentai renkasi 10 dalykų iš 33.
Specializacijos ir praktika studijų programoje nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiam suteikiamas filologijos (nuo 2010 m. - lingvistikos) magistro kvalifikacinis laipsnis.
Prancūzų kalbotyros studijų programos absolventai studijas gali tęsti humanitarinių ar socialinių mokslų srities doktorantūroje, dirbti mokslo tiriamąjį darbą mokslo ir studijų institucijose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Lingvistikos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti mokslo tiriamąjį ir pedagoginį darbą institutuose ir universitetuose.
Baigęs Prancūzų kalbotyros magistrantūros studijas, absolventas geba analizuoti mokslinį tekstą, grupuoti ir skirstyti informaciją, įvertinti tradicinės ir naujosios lingvistikos mokyklas ir kryptis, ryškiausių anglų ir amerikiečių lingvistų indėlį, taikyti šiuolaikinės kalbotyros duomenų rinkimo, apdorojimo ir tyrimo metodus, vertinti teorijos adekvatumą lingvistiniam tyrimui, savarankiškai atlikti mokslinį tyrimą.
Programos absolventas turėtų gebėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, dirbti komandoje, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, generuoti kūrybines idėjas; suvokti ir vertinti mokymosi ir kūrybiškumo ugdymo visą gyvenimą svarbą.
Lingvistikos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose.
Norintiems siekti lingvistikos magistro kvalifikacijos reikia turėti filologijos studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį išsilavinimą. Kandidatai, stojantys į Prancūzų kalbotyros studijų programą turi mokėti prancūzų kalbą bent C1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Nefilologinių programų absolventai laiko kalbotyros stojamąjį egzaminą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti prancūzų kalbotyros specialistu nėra pripažįstami.
Prancūzų kalbotyros magistro programos absolventai gali dirbti mokslo tiriamąjį ir pedagoginį darbą institutuose ir universitetuose, taip pat teisinėse ir valstybinėse institucijose, viešųjų ryšių sektoriuje, reklamos agentūrose, radijo, televizijos, kitose medijų institucijose, leidyklose ir redakcijose, daryti karjerą kitose srityse, kur gali būti panaudojamos ne tik filologijos žinios ir įgūdžiai, bet ir bendrieji gebėjimai.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju