Mokymo programos
Apskaita, finansai ir bankininkystė
Valstybinis kodas: 621N30002
Kodas pagal ISCED: 51234
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programos tikslas - parengti kvalifikuotus apskaitos, finansų ir bankininkystės specialistus - finansų magistrus - gebančius analizuoti, kritiškai vertinti, praktikoje taikyti naujausias apskaitos ir finansų teorijas ir metodus; gebančius analizuoti bei vertinti finansines problemas makrolygyje ir pasirinkti priemones bei metodus konkrečias teorines ir praktines apskaitos ir finansų problemas mikro- lygyje spręsti.

Konkurse į antrosios pakopos studijas dalyvauja asmenys, turintys ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį (bakalauro arba jam prilygintą) išsilavinimą. Stoti gali ekonomikos, vadybos, verslo administravimo bakalaurai ar jiems prilygstantys. Kitų krypčių bakalaurai, išlaikiusieji krypties pagrindinius dalykus: ekonomikos teoriją (mikro- ir makroekonomika), apskaitos pagrindus ir finansų pagrindus.

Pagrindiniai studijų dalykai: Finansinė atskaitomybė, Komercinių bankų rizikų valdymas, Makroekonominė verslo aplinka, Finansų rinkos, jų struktūra ir valdymas, Išlaidų ir valdymo apskaita, Tarptautinė ekonomika, Įmonės finansai ir vertinimas, Intelektualiosios sistemos finansų rinkose, Tarptautiniai finansai, Viešųjų finansų teorijos.

Ketvirtame semestre yra rengiamas magistro darbas, kurio gynimu baigiamos magistro studijos.

Baigusieji finansų magistrantūros studijas gali savarankiškai siekti mokslo daktaro laipsnio ir tolimesnės mokslininko tyrėjo arba pedagogo karjeros - dirbti mokslo tiriamąjį darbą mokslo institutuose ir universitetuose studijuoti trečiosios pakopos (doktorantūros) studijose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Finansų magistro kvalifikacija reikalinga dirbti finansų analitikais, finansų konsultantais, apskaitos specialistais šalies verslo įmonėse ir viešajame sektoriuje; tarptautinėse organizacijose, finansinio tarpininkavimo bei konsultacinės veiklos sektoriuje šalies ir tarptautiniu mastu.

Finansų specialistas turi turėti šias funkcines kompetencijas :
" kritiškai vertinti ekonomikos, apskaitos, finansų ir bankininkystės teorijas ir tyrimo metodus, pasirinkti ir taikyti finansų valdymo metodus;
" priimti ekonomiškai pagrįstus finansų valdymo sprendimus nuolat besikeičiančiomis rinkos sąlygomis; įvertinti ir valdyti verslo riziką;
" organizuoti ir vykdyti apskaitą (valdyti apskaitos procesą) skirtinguose ūkio subjektuose pagal Lietuvos ir tarptautinius reglamentus;
" analizuoti ir vertinti kredito institucijų veiklos makro- ir mikroaplinką;
" formuoti ir valdyti vertybinių popierių portfelį;
" analizuoti kreditavimo veiklos ypatybes; taikyti pagrindinius klientų kreditingumo vertinimo metodus;
" geba integruoti apskaitos, finansų ir bankininkystės žinias ir priimti sprendimus sudėtingose situacijose;
" sėkmingai atlikti mokslinius tyrimus, gauti originalius tyrimų rezultatus ir atlikti jų analizę; aiškiai bei pagrįstai formuluoti mokslines išvadas.

Finansų specialistas turi turėti šias pažintinės kompetencijos:
" žinoti šiuolaikines ekonomikos, apskaitos, finansų ir bankininkystės teorijas, finansų valdymo metodus;
" žinoti socialinių tyrimų metodus, taikomus šios srities moksliniuose tyrimuose.

Finansų specialistas turi turėti šias bendrąsias kompetencijas:
" sekti mokslo ir praktikos naujoves, kompleksiškai taikyti turimas žinias praktinėje veikloje;
" turėti išlavintą kritinį-analitinį mąstymą;
" planuoti, organizuoti, rinkti informaciją, ją analizuoti, sisteminti ir vertinti, kontroliuoti, lanksčiai reaguoti į pasikeitusias aplinkybes ir spręsti problemas bei priimti argumentuotus sprendimus;
" turėti išlavintus rašymo ir bendravimo finansų, apskaitos tematika įgūdžius;
" gebėti taikyti pažangias informacines technologijas;
" dirbti komandoje, bendrauti su skirtingų sričių specialistais, planuoti ir organizuoti darbą, spręsti problemas;
" pademonstruoti savarankiškumą, novatoriškumą darbo ir mokymosi aplinkoje.

Finansų magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose. Stojantysis turi turėti bakalauro arba jam prilygstantį laipsnį.

Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti apskaitos, finansų ir bankininkystės specialisto darbą nėra pripažįstami.

Baigę programą magistrai įgyja žinių ir įgūdžių, reikalingų sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje apskaitos, finansų ir bankininkystės srityje. Šią programą baigę magistrai gali: a) savarankiškai siekti mokslo daktaro laipsnio ir tolimesnės mokslininko tyrėjo arba pedagogo karjeros - dirbti mokslo tiriamąjį darbą mokslo institutuose ir universitetuose, b) dirbti analitinį bei vadovaujantį darbą šalies bei tarptautinėse finansinio tarpininkavimo, konsultacinės veiklos sektoriuje; c) dirbti tarptautinėse ir Lietuvos verslo įmonių apskaitos ir finansų padalinių vadovais bei aukštos kvalifikacijos specialistais.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju