Mokymo programos
Sociologija
Valstybinis kodas: 621L30001
Kodas pagal ISCED: 51231
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos sociologus, turinčius šiuolaikinės socialinės teorijos ir metodologijos žinias, pasirengusius dirbti akademinį tiriamąjį darbą, turinčius praktinių įgūdžių, reikalingų įgytų žinių praktiniam pritaikymui, kūrybinius sociologinės vaizduotės bei nepriklausomo, atviro, kritiško mąstymo gebėjimus, įsisąmoninusius sociologinio tyrimo profesinę etiką, suprantančius socialinius įvykius ir faktus bei savo tyrimus plačioje kultūrinėje perspektyvoje.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji sociologijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: kritinės sociologijos diskursą nūdienos socialinėse teorijose, racionalaus pasirinkimo sociologiją, šiuolaikines socialinių mokslų metodologines problemas, žinojimo sociologiją, deviacijų sociologines problemas ir kitus dalykus.
Atliekama dviejų etapų sociologinių tyrimų praktika: studento praktinės veiklos ir praktinės veiklos aptarimo. Praktinių studijų trukmė ? 200 val. Jos metu įtvirtinami ir tobulinami tyrimo problemų sprendimo, gautų rezultatų interpretavimo, išvadų formulavimo ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas sociologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus sociologijos studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Sociologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems sociologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei siekiantiems tapti sociologijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Sociologijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti sociologo darbą.
Asmuo, įgijęs sociologijos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti savarankiškai projektuoti ir atlikti kokybinius bei kiekybinius socialinius tyrimus, sociologinę socialinių problemų ir institucijų projektavimo ekspertizę, analizuoti, vertinti ir spręsti socialinių struktūrų funkcionavimo ir kaitos problemas, suprasti šias problemas vietinių, tarptautinių ir globalinių procesų perspektyvoje, priimti atsakingus sprendimus, jų laikytis ir užtikrinti jų įgyvendinimą, plėtoti socialinę gerovę visuomenėje;
- žinoti sociologijos teoriją, informacijos rinkimo, duomenų apdorojimo bei analizės metodus ir instrumentarijų;
- mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, logiškai ir analitiškai mąstyti, efektyviai bendrauti, lanksčiai ir kūrybiškai vertinti reiškinius, būti taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu.
Sociologijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal sociologijos studijų programą.
Norintiems siekti sociologijos magistro kvalifikacijos reikia turėti sociologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti sociologu nėra pripažįstami.
Įgiję sociologijos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti mokslo tiriamąjį darbą įvairiose akademinėse institucijose, pedagoginį darbą vidurinėse mokyklose ir kolegijose, ekspertais politikos, teisės, ekonomikos komunikacijų srityse, organizuoti ir atlikti taikomuosius tyrimus rinkodaros, viešojo administravimo, viešųjų ryšių ir reklamos srityse, nevyriausybinėse organizacijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju