Mokymo programos
Vertimas
Valstybinis kodas: 621U60001
Kodas pagal ISCED: 51222
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti profesionalius vertėjus, filologijos magistrus, gebančius dirbti mokslinį darbą. Programos tikslas - plėsti bakalauro studijų metu įgytas žinias, ugdant tokias bendrąsias kompetencijas, kurios užtikrintų absolvento gebėjimus atlikti specialisto pareigas atitinkančias užduotis Lietuvos ir tarptautiniame kontekste, analizuoti ir spręsti kalbos ir dalykines problemas vertimo metu, taikyti teorines ir praktines žinias atliekant vertimo užsakymus privačiajame ir viešajame sektoriuose, prisiimti asmeninę atsakomybę už atliekamo darbo rezultatus, metodiškai dirbti su dideliais informacijos srautais, gebėti aptarti ir įvertinti įvairias teorijas, vykdyti ir dalyvauti mokslinėje bei akademinėje veikloje. Specialiųjų vertėjo įgūdžių ir kompetencijų ugdymas glaudžiai susijęs su pasirenkama vertimo specializacija (raštu ar žodžiu). Programa suteikia galimybę siekti geriausių rezultatų pasirenkant atitinkamą vertimo raštu ar vertimo žodžiu (konferencijų vertėjų) specializaciją.
Stojantysis turi laikyti stojamuosius egzaminus. Rengiami penkių kalbų - anglų, vokiečių, prancūzų, italų, rusų - vertėjai. Privalomas dviejų užsienio kalbų mokėjimas, puikios lietuvių kalbos žinios. Konkrečių kalbų pasirinkimas skelbiamas kiekvienais metais atskirai.
Būsimieji vertimo magistrai studijuoja plečiamojo lygio dalykus: vertimo teoriją, leksikografiją, terminologiją; taikomuosius studijų dalykus: specialiųjų (mokslinių ir techninių) tekstų vertimą, meninio ir publicistinio teksto vertimą, vertimo strategijas, teksto redagavimą, verslo ir teisės kalbą bei kitus dalykus. Vertėjai žodžiu studijuoja užrašų techniką, nuoseklųjį ir sinchroninį vertimą. Daug dėmesio skiriama užsienio kalbų ir lietuvių kalbos įgūdžių stiprinimui ir vertimo praktikai sinchroninio vertimo kabinose. Iš viso studijuojama 15 dalykų. Studijos vyksta lietuvių ir pasirinktąja užsienio kalba.
Studijos baigiamos viešai ginant magistro baigiamąjį darbą, kuris rašomas savarankiškai, pasirinkta tema konsultuojantis su tos srities specialistu. Darbas grindžiamas empiriniais duomenimis ir yra svarbus absolvento mokslinės brandos rodiklis. Baigusiajam suteikiamas filologijos (nuo 2010 m. - vertimo) magistro kvalifikacinis laipsnis ir vertėjo profesinė kvalifikacija.
Vertimo studijų programa skirta asmenims, turintiems bet kurios studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti vertėjais.
Baigus šią studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Įgiję vertėjo kvalifikaciją asmenys gali dirbti profesionaliu vertėju žodžiu arba raštu Europos Sąjungos institucijose, valstybinėse įstaigose ir privačiose įmonėse, teismuose, vertimų biuruose, koordinuoti tarptautinius projektus, dirbti pedagoginį ir mokslinį darbą aukštosiose mokyklose ir mokslo institutuose.
Asmuo, įgijęs vertėjo kvalifikaciją, turi būti įgijęs bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas, užtikrinančias jo sėkmingą darbą:
- gebėti analizuoti ir sisteminti rašytinį ir sakytinį tekstą, adekvačiai perteikti originalo teksto turinį ir formą kita kalba, naudotis moderniausiomis informacinėmis technologijomis, leksikografiniais šaltiniais, rasti, analizuoti, įvertinti ir taikyti vertimo veiklai būtiną informaciją ir teorinio vertimo metodus praktinėje ir mokslinėje tiriamojoje veikloje;
- žinoti šiuolaikines vertimo teorijas, jų kryptis, vertimo rūšis ir formas, vertimo ekvivalentiškumo lygmenis, specialiųjų, meninių ir publicistinių tekstų leksines-frazeologines ir morfologines-sintaksines ypatybes, terminologiją, žodynų ir tekstynų sudarymo principus, mokslinio darbo rengimo principus;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, būti mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Vertėjo profesinę kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal vertimo studijų programą. Vertimo raštu (konferencijų vertėjo) profesionalai Lietuvoje rengiami tik Vilniaus universiteto Filologijos fakultete.
Norintiems siekti vertėjo kvalifikacijos reikia turėti bet kurios mokslų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti vertėju nėra pripažįstami.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju