Mokymo programos
Taikomoji kalbotyra
Valstybinis kodas: 621Q11001
Kodas pagal ISCED: 51222
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Programos tikslas - rengti aukštos kvalifikacijos filologus, sistemingai ir metodiškai ugdant kalbos tyrėjų taikomosios kalbotyros teorijos požiūriu ir tokių tyrimų taikymo specialistų kompetencijas. Ši plečiamoji magistratūros studijų programa rengia taikomosios kalbotyros specialistus, gebančius spręsti teorines ir praktines problemas, orientuotis šiuolaikinių taikomosios kalbotyros studijų erdvėje, pažinti, lyginti ir vertinti įvairių lingvistinių ir socialinių mokslų mokyklų idėjas, savarankiškai plėsti, gilinti ir atnaujinti žinias, savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus, taikyti teorinius principus praktikoje, kritiškai ir logiškai raštu ir žodžiu dėstyti savo idėjas akademiniuose pranešimuose, diskusijose, pritaikyti įgytas žinias ir suformuotus įgūdžius mokslinėje veikloje. Ypač daug dėmesio skiriama studentų kūrybingumo, informacinės kultūros, mokslinių tyrimų įgūdžių ugdymui.
Studijų programos uždaviniai:
" ugdyti kompetenciją iš taikomosios kalbotyros teorijos ir svarbiausių jos krypčių bei metodų;
" ugdyti gebėjimus kritiškai analizuoti taikomosios kalbotyros literatūrą, vertinti tyrimų pagrįstumą;
" ugdyti gebėjimus identifikuoti ir formuluoti problemas bei taikyti tarpdalykinius metodus mokslinių ir praktinių problemų sprendimui;
" ugdyti gebėjimus moksliniais argumentais grįsti mokslinę idėją ar požiūrį ir jį apginti;
" ugdyti grupinio tiriamojo darbo gebėjimus;
" ugdyti taikomuosius gebėjimus: šiuolaikiškais metodais mokyti moksleivius ir suaugusiuosius kalbų, redaguoti įvairaus pobūdžio tekstus, užsiimti kalbų vadyba, atlikti kalbinę ekspertizę, teikti konsultacijas ir rekomendacijas kalbų politikos formuotojams, bendradarbiauti su kitų sričių specialistais kuriant informacines teksto technologijas, automatizuoto vertimo, kalbos atpažinimo, sintezės programinę įrangą, rengti įvairias kalbos resursų bazes.
Asmenys, įgiję filologijos bakalauro laipsnį, priimami be papildomų reikalavimų. Kitų krypčių absolventai laiko kalbotyros stojamąjį egzaminą. Stojantysis turi vykdyti konkursines stojimo į Universitetą sąlygas.
Programą sudaro plečiamosios, gilinamosios studijos ir moksliniai tyrimai. Būsimieji magistrai studijuoja tokius dalykus: Taikomoji kalbotyra, Diskurso analizė, Psicholingvistika, Sociolingvistika, Tekstynų lingvistika, Lingvistinė pragmatika, Funkcinė gramatika Bendroji kalbotyra, Semantika ir kt.
Specializacijos nenumatytos.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama magistro baigiamojo darbo gynimu. Sėkmingai įvykužius studijų programą ir apgynus baigiamąjį darbą suteikiamas filologijos (nuo 2010 m. - taikomosios kalbotyros) magistro kvalifikacinis laipsnis.
Įgytos kompetencijos ir gebėjimai leis absolventams tęsti studijas humanitarinių ir socialinių mokslų doktorantūroje Lietuvos ir užsienio mokslo ir studijų institucijose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Taikomosios kalbotyros magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti tiriamąjį ir taikomąjį darbą įvairiose srityse (kalbotyros, kalbų politikos, svetimųjų kalbų mokymo ir kt.).
Asmuo, įgijęs taikomosios kalbotyros magistro kvalifikaciją:
- išmanys šiuolaikinės taikomosios kalbotyros teoriją, jos specifines sritis (sociolingvistiką, psicholingvistiką, tekstynų lingvistiką, diskurso analizę, svetimųjų kalbų mokymo ir testavimo metodiką) ir metodus bei jų taikymo galimybes gyvenimiškuose kalbos tyrimo, tvarkybos, politikos, lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymo ar testavimo ir pan. kontekstuose;
- įgytas žinias ir supratimą gebės taikyti tirdamas kalbą kaip socialinį reiškinį, dalyvaudamas kalbos politikos procesuose, dirbdamas kalbų tvarkybos ir vadybos, tekstų rengimo ir tvarkybos darbus, mokydamas lietuvių kalbos kaip svetimosios ir ją testuodamas;
- gebės identifikuoti ir formuluoti savo studijų srities ar tarpdisciplininiame kontekste (kalbotyros - sociologijos, kalbotyros - psichologijos kalbotyros - edukacijos ir pan. sandūrose) kylančias problemas, parinkti tinkamus problemos sprendimo būdus bei atlikti savarankiškus mokslinius tyrimus; taip pat gebės dalyvauti moksliniuose tyrimo projektuose;
- gebės savo žinias, supratimą, tyrimų rezultatus pateikti įvairiose auditorijose: kalbininkų, sociologų, psichologų; studentų, mokinių, plačiosios visuomenės;
- gebės identifikuoti savo kaip tyrėjo interesus ir tyrimo sritis, formuluotis mokymosi uždavinius; taip pat gebės pagal asmeninius profesinius poreikius ir mokslinius interesus planuoti savo mokymąsi, pasirinkti studijų dalykus ir jų derinius.
Taikomosios kalbotyros magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal taikomosios kalbotyros studijų programą.
Įgyti gebėjimai ir kompetencijos leis absolventams tęsti studijas humanitarinių ir socialinių mokslų doktorantūroje, atlikti mokslinį darbą, dirbti švietimo (pvz., lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymo ar testavimo), kalbos politikos, tvarkybos ir vadybos, žiniasklaidos, leidybos ir pan. srityse.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju