Mokymo programos
Europos ekonominės studijos
Valstybinis kodas: 621L10006
Kodas pagal ISCED: 51231
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Magistro studijų programa "Europos ekonominės studijos" skirta tiems bakalauro studijų absolventams, kurie domisi Europos Sąjungos ekonominės integracijos teorija ir politika, ruošia pasiūlymus ES projektams ar dalyvauja juos įgyvendinant. Programos tikslas - ruošti aukštos kvalifikacijos specialistus, turinčius visapusiškas žinias apie ES procesus, galinčius įgyvendinti acquis communautaire Lietuvoje bei dirbti ekonominių ryšių su ES srityje.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Programoje studijuojami šie dalykai, susiję su ES integracija: "Europos Sąjungos teisė", "Europos integracijos ekonominė teorija", "Europos sąjungos darbo ir socialinė politika", "Europos Sąjungos vidaus rinka ir pasaulio ūkis", "Europos Sąjungos konkurencijos ir pramonės politika", "Tarptautinė prekybos politika", "Ekonominė ir pinigų sąjunga", "Projektų valdymas", "Makroekonominių procesų prognozavimas", "Ekonominės konjunktūros tyrimai", "Finansų valdymas" ir t.t. Pirmame semestre studentai mokosi 5 dalykus, antrame ir trečiame semestruose studentai mokosi po 4 dalykus ir atlieka mokslo tiriamąjį darbą, kurio ataskaita (antrame semestre - teorinė dalis, trečiame - empirinė dalis) įforminama projekto forma ir ginama komisijoje.
Ketvirtajame semestre pagrindinis krūvis tenka savarankiškam studentų darbui - galutinio baigiamojo magistro darbo rengimui, išvadų ir siūlymų formulavimui, darbo pristatymui seminaro metu, konferencijose. Šis darbas yra antrame ir trečiame semestruose vykdomų mokslo tiriamųjų darbų tąsa. Taigi studijos baigiamos parengiant ir apginant magistro baigiamąjį darbą.
Praktika nenumatyta.
Absolventai, norintys dirbti mokslinį arba pedagoginį darbą, gali tęsti studijas ekonomikos krypties doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Asmuo, baigęs studijų programą "Europos ekonominės studijos", supranta ir geba kritiškai vertinti Europos Sąjungos vidaus ir užsienio ekonominę politiką; geba ruošti projektus Europos Sąjungos struktūriniams ir kitokiems fondams; geba kritiškai vertinti ES bei atskirų jos narių ekonominę politiką ES teisės aspektu; geba atlikti empirinius tyrimus Europos integracijos srityje ir pateikti pagrįstas išvadas ir pasiūlymus.
Ekonomikos magistro kvalifikacinis laipsnis suteikiamas ir magistro diplomas išduodamas tik universiteto studentams, studijų metu surinkusiems 80 kreditų - išlaikiusiems pagal programą numatytų dalykų egzaminus ir parengusiems bei apgynusiems magistro darbą.
Į studijas konkurso tvarka priimami aukštųjų mokyklų ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo bei kitų studijų krypčių pagrindinių universitetinių studijų absolventai (turintys 20 kreditų iš ekonomikos programos pagrindų dalykų).
Programos absolventas gali dirbti Europos Sąjungos institucijose; vyriausybinėse įstaigose, dalyvaujančiose ES institucijų veikloje; savivaldybėse, įgyvendinančiose Europos integracijos projektus; verslo įmonėse, ruošiančiose bei įgyvendinančiose Europos plėtros projektus; konsultacinėse firmose, ruošiančiose ES paramos projektus.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju