Mokymo programos
Socialinė politika
Valstybinis kodas: 621L40001
Kodas pagal ISCED: 51276
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Programos pagrindinis tikslas - teikti modernų II pakopos socialinės politikos mokymą, remiantis tarpdalykine žiūra, derinant plačias socialinės politikos teorines žinias su praktiniu jų pritaikymu šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje ir tarptautinėje erdvėje, bei ugdyti gebėjimus pažinti socialines problemas, rengti ir profesionalų bendruomenei bei visuomenei pateikti socialinės politikos sprendimus, organizuoti jų įgyvendinimą, taikyti šiuolaikinius socialinės politikos rezultatų bei pasekmių analizės metodus, vadovauti socialiniams projektams ir juos įgyvendinančioms institucijoms, inicijuoti socialinės plėtros priemones, jas organizuoti bei vadovauti jų vykdymui.
Programą rinktis rekomenduojama socialinio darbo, sociologijos, viešojo administravimo, ekonomikos, vadybos, politologijos ir kitų socialinių mokslų bakalauro studijas baigusiems asmenims. Paminėtų pagrindinių studijų programų absolventai būtų pakankamai išsilavinę tęsti studijas šioje programoje, nes socialinė politika, kaip studijų sritis, yra susiformavusi tarpdalykinės žiūros pagrindu. Minėti bakalauro studijų absolventai paprastai yra įsisavinę visų socialinių mokslų pagrindus, yra studijavę ekonomikos, politologijos, sociologijos, teisės ir vadybos pagrindus. Tie bakalauro studijų absolventai, kurie neturės pakankamo išsilavinimo socialinių mokslų srityje, privalės studijuoti šių dalykų papildomose studijose: Filosofija, Sociologija, Ekonomika, Politologija, Socialinio darbo įvadas, Socialinio darbo teorija, Socialinio darbo metodai.
Programos turinio šerdį sudaro tokie dalykai: Gerovės valstybė, Socialinės gerovės tyrimai, Tarptautinių organizacijų socialinė politika, Socialinės politikos analizė, Socialinių institucijų vadyba. Iš viso programoje numatyti septyni privalomieji dalykai, kurie sudaro pusę studijų programos laiko, ir penkiolika pasirenkamųjų dalykų.
Teorinis studentų pasirengimas užtikrinamas studijuojant Gerovės valstybės, Racionalaus pasirinkimo sociologijos, Politinės filosofijos ir kt. dalykus. Taikomųjų dalykų bloką sudaro: Tarptautinių organizacijų socialinė politika, Socialinės apsaugos ir darbo teisė, Socialinių institucijų vadyba ir kt.
Programoje specializacijos nenumatytos. Studentų pasirinkimo galimybes užtikrina didelis skaičius pasirenkamųjų dalykų, kurių siūloma net penkiolika, o kiekvienas studentas turi pasirinkti po penkis. Studentai taip pat renkasi praktikos vietą ir baigiamojo darbo temą. Tiriamasis studentų darbas derinamas su 7 kreditų Mokslinio tyrimo praktika, kuri atliekama II semestre. Praktikos vietose gilinamasi į socialines problemas ir tuos reiškinius, kurie tiesiogiai įeina į magistranto mokslinių ir praktinių interesų lauką. Baigiamajam darbui skirta 15 kreditų arba ketvirtis programos apimties.
Baigus šią studijų programą galimos tolesnės studijos sociologijos krypties doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Socialinės politikos studijų programą baigę absolventai galės dirbti valstybės tarnautojais (valstybinėse ir savivaldos institucijose), socialinės politikos analitikais profesinėse ir politinėse organizacijose, žiniasklaidos įmonėse ir kitose organizacijose, socialinio darbo ir socialinės pagalbos bei bendruomenių organizatoriais, administratoriais socialinių paslaugų, socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros, mokymo ir ugdymo įstaigose.
Absolventai gebės analizuoti socialinės politikos reiškinius ir procesus, aiškinti juos bendresniame istoriniame ir teoriniame kontekste, remtis tradicinėmis ir šiuolaikinėmis socialinės gerovės teorijomis tiriant socialinės gerovės reiškinius, surasti ir susisteminti socialinės politikos pažinimui reikalingą informaciją, naudotis kiekybiniais ir kokybiniais socialinių tyrimų metodais. Jie gebės formuluoti socialinės politikos tikslus, uždavinius, parinkti ir pagrįsti priemones, organizuoti jų įgyvendinimą ir monitoringą, dalyvauti akademinėse bei viešose diskusijose socialinės politikos temomis.
Socialinės politikos magistrantūros studijų programos absolventai remiasi plačiomis visuomenės mokslų žiniomis: socialinės gerovės teorijomis, socialinės politikos analizės, socialinės politikos sprendimų alternatyvų, socialinių paslaugų administravimo, vadybos principų ir technikos, klientų ir socialinių darbuotojų sąveikos, tarpasmeninių bei asmens ir aplinkos konfliktų valdymo, globalizacijos ir eurointegracijos įtakos socialinės politikos tikslams ir prioritetams. Jie žino socialinės politikos teorijas ir problemas, socialinės gerovės sistemų struktūras ir funkcionavimo dėsningumus, vietinių, nacionalinių ir tarptautinių institucijų veiklą socialinės politikos srityje, išmano visuomenės struktūrą, socialinius reiškinius (pvz. demografinius ir šeimos pokyčius, nuo kurių priklauso pagalbos tam tikruose žmogaus amžiaus laikotarpiuose poreikis), socialines problemas, (pvz., skurdo, nedarbo, priklausomybių), visuomenės politinę sąrangą, ūkio funkcionavimą ir ypač viešojo sektoriaus ekonomiką, administravimą, teisinę sistemą ir kt. Jie žino socialinės politikos vietą mokslų sistemoje, jos santykį su politine filosofija, politikos mokslu, sociologija, ekonomika, vadyba, teise.
Šią studijų programą baigę absolventai turi vadovautis socialinio darbo etiniais principais ir vertybėms, turėti kritinį mąstymą, savirefleksiją, mokymosi visą gyvenimą poreikį ir gebėjimus, turi gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti savarankiškai ir komandoje, taikyti žinias ir spręsti problemas naujoje aplinkoje, dirbti vadovaujantis bendražmogiškomis ir profesinės etikos normomis.
Šią kvalifikaciją galima įgyti tik universitete (kitu būdu įgytos kvalifikacijos nepripažįstamos).
Socialinės politikos magistrantūros studijų programą gali rinktis asmenys, įgiję ne žemesnį nei bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį aukštąjį išsilavinimą socialinių mokslų kryptyse.
Ši magistrantūros studijų programa skirta įgyti aukštą asmeninę ir profesinę kompetenciją, leidžiančią jos turėtojams dirbti įvairiose institucijose, formuojančiose ir įgyvendinančiose šalies ir savivaldos socialinę politiką, Socialinės politikos studijų programą baigę absolventai galės tęsti studijas sociologijos doktorantūroje.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju