Mokymo programos
Žinių vadyba ir lyderystė
Valstybinis kodas: 621P10002
Kodas pagal ISCED: 51232
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programos tikslas - rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus ir tyrėjus, gebančius kritiškai įvertinti šiuolaikinės informacijos ir žinių vadybos tendencijas, generuoti idėjas, tenkinti bei prognozuoti informacijos vartotojų poreikius, organizuoti bei valdyti informacijos srautus.
Priimami asmenys baigę pagrindines universitetines studijas ir turintieji ne žemesnį kaip bakalauro laipsnį. Komunikacijos ir informacijos krypties bakalaurai priimami pagal diplomo priede pateiktus įvertinimus. Asmenys, baigę kitas studijų kryptis priimami pagal diplomo priede pateiktus įvertinimus ir stojamąjį egzaminą
Pagrindiniai studijų dalykai: Strateginė informacijos ir žinių vadyba; Komunikacijos ir informacijos tyrimų metodologija; Informacijos sistemų modeliavimas; Informacinė ir modelinė sprendimų parama; Strateginės informacijos ir žinių vadybos projektas; Integruota rinkodaros komunikacija; Prognozavimo metodai vadyboje; Projektų vadyba; Intelektinės nuosavybės teisė; Mokslo tiriamasis darbas .
Mokslinio tiriamojo darbo įgūdžiai plėtojami nuosekliai studentus įtraukiant į mokslo tiriamąjį darbą jau nuo pirmojo semestro ir baigiant magistrinio darbo rengimu ketvirtajame semestre,
Baigę magistrantūros studijas absolventai gali tęsti studijas doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Informacijos paslaugų magistro kvalifikacija reikalinga informacijos specialistui, kurio įgytos žinios ir kompetencija siejama su informacijos vartotojų informacinių poreikių pažinimu, informacijos išteklių organizavimu ir apsauga, informacijos srautų valdymu, vidinės ir išorinės komunikacijos planavimu ir organizavimu. Informacijos vadybos studijų programos teikiamos kompetencijos yra reikšmingos įvairiuose Lietuvos ūkio sektoriuose, kur dėl kintančių veiklų, verslo sąlygų, reikia operatyvios ir kokybiškos informacijos paieškos, kokybiškos jos atrankos, adekvataus informacijos srautų vartotojams paskirstymo.
Svarbiausios kompetencijos:
- funkcinės kompetencijos:
Absolventas įgijęs informacijos paslaugų magistro laipsnį gebės: kurti informacijos ir žinių vadybos strategijas, spręsti informacijos ir žinių vadybos problemas; inicijuoti, planuoti, organizuoti ir atlikti informacinių ir žinių produktų ir paslaugų rinkos tyrimus bei užtikrinti šių tyrimų rezultatų pateikimą, sklaidą; sisteminti ir analizuoti organizacijų vidinės ir išorinės informacinės aplinkos, informacinių poreikių, komunikacijos tyrimų, informacijos sistemų, informacinių technologijų, verslo tyrimų šaltinių ir empirinius duomenis, kūrybiškai ir lanksčiai juos taikyti praktikoje; gebės naudoti naujausias informacines ir komunikacines technologijas vadyboje, taikyti kiekybinius prognozavimo metodus vadybos situacijų analizėje, naudodami informacines technologijas apskaičiuoti prognozes, įvertinti jų patikimumą.
- pažintinės kompetencijos:
Absolventas įgijęs informacijos paslaugų magistro laipsnį žinos strateginės informacijos ir žinių vadybos metodus ir būdus, komunikacijos ir informacijos mokslo tyrimų metodus, visuotinės kokybės vadybos principus, žinos kaip modeliuoti informacines sistemas, turės verslo komunikacijos, informacinių sistemų analizės ir projektavimo, verslo tyrimų, tarpkultūrinės komunikacijos, intelektinės nuosavybės teisės žinių.
- bendrosios kompetencijos:
Reikia turėti organizacinių sugebėjimų būti komunikabiliam, kūrybiškam, logiškai reikšti mintis, vienareikšmiškai perteikti savo mintis specialistų ir ne specialistų auditorijai, kritiškai vertinti, analizuoti, konceptualizuoti ir praktiškai naudoti naujausią dalykinę informaciją, naudotis informacijos tinklais ir duomenų bazėmis; formuluoti savo profesinio tobulėjimo uždavinius ir savarankiškai studijuoti. Turėti mokslinio tiriamojo darbo, rašytinės ir žodinės komunikacijos įgūdžių, gerų kalbinių bei minčių dėstymo raštu įgūdžių.
Informacijos paslaugų vadybos magistro studijų programą vykdoma universitetiniame lygmenyje (Vilniaus universitetas).
Priimami asmenys baigę pagrindines universitetines studijas ir turintieji ne žemesnį kaip bakalauro laipsnį.
Absolventas, baigęs šią studijų programą ir įgyjęs informacijos paslaugų magistro kvalifikaciją gali dirbti įvairiose verslo, kultūros, viešojo administravimo ir kitose organizacijose bei institucijose informacijos specialistais, informacijos vadybininkais, analitikais, įkurti ir plėtoti informacinį, konsultacinį verslą, teikti informacines paslaugas, atlikti informacijos ir žinių vadybos bei su šia sritimi susijusius tyrimus, dirbti mokslo tiriamąjį darbą.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju