Mokymo programos
Verslo administravimas
Valstybinis kodas: 612N10002
Kodas pagal ISCED: 51134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti bakalaurus, turinčius naujausių ir aktualių verslui mokslo žinių, reikalingų suprasti verslo kūrimo, vystymo ir administravimo dėsningumus, principus ir metodus bei jų ryšius su vadybos, ekonomikos, psichologijos, sociologijos, filosofijos, teisės, politikos, matematikos, informatikos ir kitais mokslais, gebančius globaliai ir novatoriškai mąstyti ir įgytas žinias, supratimą ir gebėjimus taikyti tiriant praktinės veiklos situacijas, jas vertinant ir ieškant sprendimų nuolat besikeičiančioje nacionalinėje ir tarptautinėje verslo aplinkoje, turinčius metamokymosi, sisteminio ir kritinio mąstymo, kūrybinių, analitinių ir tiriamųjų, informacinių, matematinių (statistikos), komunikacijos ir prezentacijos, tinklaveikos ir darbo virtualiose organizacijose, etiškos veiklos, komandinio ir grupinio darbo, laiko planavimo, tolerantiškumo, veiklos multikultūrinėse ir multinacionalinėse grupėse ir organizacijose gebėjimų, taip pat gebančius dirbti vadybinį, administracinį darbą įvairiose įmonėse ir organizacijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji vadybos ir verslo administravimo bakalaurai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: filosofiją, psichologiją, užsienio kalbas, valstybės pagrindus, sociologiją; studijų pagrindų dalykus: mikro- ir makroekonomiką, logistiką, teisės įvadą, organizacijų vadybą, dalykinę komunikaciją, socialinę statistiką, marketingą, apskaitą, inovatyvias informacines technologijas, taikomąją matematiką, informacijos sistemas ir socialinių duomenų analizę; bei specialaus lavinimo dalykus: verslo finansus, verslo sprendimų paramos sistemas, verslo rizikos valdymą, verslo projektų valdymą, verslo teisę, tarptautinį verslą, ir kt. dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
1. Paslaugų administravimo (inovacijas ir paslaugas, paslaugų marketingą).
2. Tarptautinio verslo (tarptautinius finansinius atsiskaitymus, logistikos ir operacijų vadybą).
Iš viso studijuojami 37 dalykai.
Praktika atliekama verslo įmonėse ir organizacijose. Bendra praktikos trukmė - 12 savaičių. Jos metu sistemiškai susipažįstama su įmonės veikla: paslaugų teikimu, apsirūpinimu reikalingomis medžiagomis, gamyba, pardavimais, mokomasi priimti ir įgyvendinti konkrečius sprendimus įmonėje, įtvirtinami gebėjimai suprasti verslo įmonę kaip atvirą sistemą, pagrįsti, priimti ir atskirais atvejais įgyvendinti konkrečius sprendimus įmonėje, renkama, sisteminama ir analizuojama bakalauro baigiamajam darbui aktuali informacija.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Verslo administravimo studijų programą, studijas galima tęsti vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo ar ekonomikos gilinamojo tipo magistrantūros studijų programose.
Verslo administravimo studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems įgyti vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Vadybos ir verslo bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti vadybinį, administracinį darbą įvairiose įmonėse ir organizacijose.
Asmuo, įgijęs vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės planuoti ir organizuoti veiklą, atsižvelgiant į numatytus tikslus; analizuoti ir fiksuoti šios veiklos rezultatus, parengti ir teikti ataskaitas atitinkamą veiklą koordinuojantiems asmenims; koreguoti veiklą, atsižvelgiant į veiklos rezultatų analizę ir specialistų rekomendacijas; vykdyti atitinkamą projektinę veiklą;
 • gebės valdyti ir pritaikyti adekvačias veiklos atlikimo technologijas; ieškoti, kaupti, sisteminti ir analizuoti veiklai atlikti ir tobulinti reikalingą informaciją; atlikti užduotis, įvertinant socialines ir etines problemas;
 • gebės numatyti veiklos atlikimo būdus ir metodus konkrečioje profesinėje srityje, įvertinant naujai atsirandančius veiklos elementus ir nuolat kintantį veiklos turinį; standartinius sprendimus įgyvendinti žinomoje ir naujoje aplinkoje;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės panaudoti teorines ir/arba praktines žinias planuojant ir organizuojant veiklą bei priimant sprendimus;
 • gebės kompleksiškai taikyti veikloje plačias teorines žinias, pagrįstas naujų fundamentaliųjų ir taikomųjų tyrimų rezultatais; taip pat taikyti plačias teorines žinias, būtinas naujų technologijų įsisavinimui;
 • gebės taikyti naujausias profesinės veiklos srities arba fundamentaliųjų ir taikomųjų mokslinių tyrimų sukurtas teorines žinias sprendžiant veiklos kintamumo keliamas problemas; pagilinti ir praplėsti profesinės srities žinias (plėtoti pažintines kompetencijas) mokantis savarankiškai, įvertinus savo veiklos rezultatus;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio mąstymo, novatoriškos veiklos, kūrybiškumo ir problemų sprendimo gebėjimų, savarankiškumo, gebėjimo susikoncentruoti, bendravimo ir bendradarbiavimo grupėje gebėjimų, tolerancijos gebėjimo, mokymosi mokytis gebėjimo;
 • gebės bendrauti ir bendradarbiauti su įvairių profesinių sritčių specialistais įmonėję ir multikultūrinėse ir multinacionalinėse grupėse ir organizacijose;
 • turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje ir veiklos turinio kaitos; kritiškai vertinti savo darbo rezultatus; gebėjimo nusistatyti mokymosi poreikius ir savarankiškai mokytis, siekiant tobulinti profesinę kvalifikaciją.

 • Vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal vadybos ir verslo administravimo krypties studijų programas.
  Norintiems siekti vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikacinio laipsnio, reikia vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Įgiję vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti vadybinį, administracinį darbą įvairiose įmonėse ir organizacijose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju