Mokymo programos
Vadyba
Valstybinis kodas: 612N20003
Kodas pagal ISCED: 51134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Pirmosios pakopos studijų programa skirta rengti bakalaurus, turinčius fundamentinių vadybos mokslo žinių, suvokiančius verslo įmonių aplinką, jų valdymo funkcijas ir sprendimų priėmimo procesus, gebančius nustatyti, analizuoti ir vertinti verslo įmonių veiklos problemas, numatyti ir vadybine argumentacija pagrįsti jų sprendimo ir veiklos tobulinimo būdus, dirbti verslo įmonių ir organizacijų veiklos planavimo ir organizavimo, marketingo ir elektroninio verslo, finansų ir apskaitos, personalo bei kituose padaliniuose, taip pat kurti ir plėtoti savarankišką verslą.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji vadybos bakalaurai studijuoja bendrojo universitetinio lavinimo dalykus: filosofiją, kalbas, psichologiją, studijų krypties dalykus: matematiką, informacinių technologijų pagrindus, teisę, vadybą, ekonomiką, vadybos ekonomiką, marketingą, apskaitos ir finansų pagrindus, tarptautinio verslo vadybą, kokybės ir žinių vadybą, įmonės veiklos analizę ir kitus dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
1. Projektų vadybos (projektų valdymą ir planavimą, projektų vykdymą ir komunikaciją, projektų komercializavimą).
5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams. Iš viso studijuojami 33 dalykai.
Studijų metu praktika atliekama įmonėse ar organizacijose. Jos metu susipažįstama su įmonės (organizacijos) istorija, organizacine struktūra, veiklos specifika, technologija, valdymo, gamybos ir darbo organizavimu, analizuojami gamybiniai, ekonominiai ir finansiniai rezultatai, inovaciniai procesai, darbuotojų motyvacijos ir kokybės vadybos sistemos, konkurencinė aplinka bei marketingo strategijos, studijuojama ir perimama atskirų organizacijos padalinių ir specialistų patirtis, atliekami kiti praktikos programoje bei individualioje užduotyje nurodyti darbai, įtvirtinami ir tobulinami mokslinio darbo įgūdžiai, praktiškai patikrinami bakalauro baigiamojo darbo eksperimentiniai rezultatai. Bendra praktikos trukmė - 10 savaičių.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas vadybos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Vadybos studijų programą, studijas galima tęsti vadybos ar jai artimos socialinių mokslų studijų krypties (šakos) magistrantūros studijų programose.
Vadybos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems įgyti vadybos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Yra galimybė studijuoti gretutinės Apskaitos studijų krypties dalykus. Baigusiajam suteikiamas vadybos ir apskaitos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Yra galimybė studijuoti gretutinės Ekonomikos studijų krypties dalykus. Baigusiajam suteikiamas vadybos ir ekonomikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Yra galimybė studijuoti gretutinės Finansų studijų krypties dalykus. Baigusiajam suteikiamas vadybos ir finansų bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Yra galimybė studijuoti gretutinės Rinkodaros studijų krypties dalykus. Baigusiajam suteikiamas vadybos ir rinkodaros bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Yra galimybė studijuoti gretutinės Žmonių išteklių vadybos studijų krypties dalykus. Baigusiajam suteikiamas vadybos ir žmonių išteklių vadybos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Vadybos bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti analitinio-tiriamojo, organizacinio ar kūrybinio pobūdžio vadybinį darbą įvairiose įmonėse ir organizacijose.
Asmuo, įgijęs vadybos bakalauro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės įvertinti vadybos sprendimus etiniu, socialiniu, teisiniu ir ekonominiu požiūriu;
 • gebės analizuoti ir įvertinti pagrindinius ekonomikos rodiklius;
 • gebės atlikti reprezentatyvius empirinius tyrimus, adaptuoti jų rezultatus įmonės veiklos sprendimuose;
 • gebės planuoti prekybos ir marketingo sprendimus nacionalinėje ir tarptautinėje rinkoje; planuoti ir organizuoti materialinius, finansinius ir žmoniškuosius išteklius;
 • gebės taikyti vadybinį mąstymą, analitinius ir loginius įgūdžius praktinėje veikloje;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės atpažinti ir analizuoti verslo problemas; parinkti tinkamą kiekybinį ar kokybinį tyrimo metodą ir juos naudoti identifikuojant verslo problemą;
 • gebės rinkti, analizuoti, vertinti ir interpretuoti verslo informaciją;
 • gebės taikyti dalykines žinias, sprendžiant įmonės valdymo problemas; parinkti problemos sprendimo taktinius veiksmus, prognozuoti jų finansinius rezultatus;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio mąstymo, problemų sprendimo gebėjimų, savarankiškumo, gebėjimo susikoncentruoti, bendravimo ir darbo grupėje gebėjimų, mokymosi mokytis gebėjimo;
 • gebės bendrauti ir bendradarbiauti su atitinkamos profesinės srities specialistais; kritiškai vertinti savo darbo rezultatus;
 • turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje ir veiklos turinio kaitos; gebėjimo nusistatyti mokymosi poreikius ir savarankiškai mokytis, siekiant tobulinti kvalifikaciją.

 • Vadybos bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal vadybos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti vadybos bakalauro kvalifikacinio laipsnio, reikia vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti vadybos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję vadybos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti verslo įmonių ir organizacijų veiklos planavimo ir organizavimo, marketingo ir elektroninio verslo, finansų ir apskaitos, personalo bei kituose padaliniuose, taip pat kurti ir plėtoti savarankišką verslą.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju