Mokymo programos
Transporto priemonių inžinerija
Valstybinis kodas: 612E20001
Kodas pagal ISCED: 51152
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Pirmosios pakopos studijų programa skirta rengti bakalaurus, turinčius mechanikos ir transporto inžinerijos žinių, suvokiančius bendrąsias transporto sistemos darniosios plėtros, energijos sąnaudų ir ekologinių problemų sprendimo tendencijas, išmanančius transporto sistemų ir jų elementų diagnostikos ir projektavimo metodikas, gebančius organizuoti transporto priemonių priežiūros ir remonto procesus.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji sausumos transporto inžinerijos bakalaurai studijuoja bendrojo universitetinio lavinimo dalykus: filosofiją, profesinio (inžinerinio) bendravimo pagrindus, kalbas; studijų pagrindų dalykus: informacinių technologijų pagrindus, matematiką, tikimybių teoriją ir statistiką, chemiją, fiziką, mikro- ir makroekonomiką, vadybos ir teisės pagrindus, inžinerinę grafiką, kompiuterinę braižybą, statiką, kinematiką ir dinamiką, medžiagų mechaniką, žmogaus saugą; studijų krypties dalykus: medžiagų inžineriją, konstrukcinių elementų atsparumą, mašinų elementus, transporto priemonių medžiagas, transporto priemonių diagnostiką, transporto technologijas, transporto konstrukcijų skaitinę inžineriją, ir kitus dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
1. Automobilių eksploatacijos (automobilių mechanizmų konstrukcijas, automobilių elektronines valdymo sistemas).
2. Geležinkelio transporto priemonių inžinerijos (geležinkelio riedmenis ir jų techninę eksploataciją, specializuotus geležinkelio įrenginius).
3. Kelių transporto priemonių inžinerijos (kelių transporto priemones ir jų techninę eksploataciją, transporto priemonių variklius).
Iš viso studijuojama 40 dalykų.
Praktika atliekama gamybinėse įmonėse ir organizacijose. Bendra praktikos trukmė - 10 savaičių. Jos metu susipažįstama su bendra įmonės charakteristika, įmonėje taikomais technologiniais ir eksploataciniais procesais, transporto priemonėmis, jų priežiūros bei remonto įranga, gamybos įrenginiais, įrankiais, diagnostikos priemonėmis, darbo sauga ir gamybos ekologija, naujausių transporto priemonių ir sistemų remonto bei priežiūros technologijų realizavimo praktika, gilinamos įgytos bendrosios bei specialiosios teorinės žinios ir taikomos praktikoje, analizuojami projektavimo, gamybos, eksploatacijos procesai, renkama informacija ir duomenys baigiamojo darbo parengimui, įtvirtinami ir tobulinami mokslinio darbo įgūdžiai, praktiškai patikrinami bakalauro baigiamojo darbo eksperimentiniai rezultatai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas sausumos transporto inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Transporto priemonių inžinerijos studijų programą, studijas galima tęsti sausumos transporto inžinerijos ar artimos technologijos mokslų studijų krypties magistrantūros studijų programose.
Transporto priemonių inžinerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems įgyti sausumos transporto inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Sausumos transporto inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti transporto ir transporto priemonių eksploatacijos ir remonto įmonėse, transporto priemonių, kelių ir terminalų įrangos pardavimo ir aptarnavimo tinkluose.
Asmuo, įgijęs sausumos transporto inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės atpažinti ir analizuoti aktualias problemas, planuoti jų sprendimo strategijas ir suprasti naujas technologijas; taikyti dalykines žinias, sprendžiant transporto inžinerijos kokybinio ir kiekybinio pobūdžio uždavinius; koreguoti veiklą, atsižvelgiant į veiklos rezultatų analizę ir specialistų rekomendacijas; vykdyti su transporto inžinerija susijusią projektinę veiklą;
 • gebės valdyti ir pritaikyti įgytus pažintinius gebėjimus transporto priemonių ir sistemų kūrimui; ieškoti, kaupti, sisteminti ir analizuoti konkrečių transporto priemonių bandymų metodus; atlikti praktinius tyrimus ir eksperimentus bei spręsti kuro ir medžiagų taupymo, racionalaus nadojimo uždavinius, įvertinant socialines ir etines problemas;
 • gebės numatyti transporto priemonių konstrukcijų projektavimo ir gamybos būdus ir metodus, įvertinant naujas technologijas; standartinius sprendimus įgyvendinti žinomoje ir naujoje aplinkoje;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės panaudoti teorines arba praktines žinias priimant sprendimus;
 • gebės taikyti dalykines žinias, pagrįstas naujomis technologijomis ir naujausių mokslinių tyrimų rezultatais; taip pat taikyti įgytas žinias, būtinas sėkmingam konkurencinių technologijų sukūrimui ir įsisavinimui;
 • gebės taikyti naujausias laboratorinių stebėjimų ir matavimų pagrindu sukurtas teorines žinias, sprendžiant veiklos kintamumo keliamas problemas; pagilinti ir praplėsti transporto inžinerijos žinias, įvertinus savo veiklos rezultatus;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio mąstymo, problemų sprendimo gebėjimų, savarankiškumo, gebėjimo susikoncentruoti, bendravimo ir darbo grupėje gebėjimų, mokymosi mokytis gebėjimo;
 • gebės bendrauti ir bendradarbiauti su atitinkamos profesinės srities specialistais; kritiškai vertinti savo darbo rezultatus;
 • turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje ir veiklos turinio kaitos; gebėjimo nusistatyti mokymosi poreikius ir savarankiškai mokytis, siekiant tobulinti profesinę kvalifikaciją.

 • Sausumos transporto inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal sausumos transporto inžinerijos studijų krypties programas.
  Norintiems siekti sausumos transporto inžinerijos bakalauro kvalifikacinio laipsnio, reikia vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti transporto priemonių inžinerijos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję sausumos transporto inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti transporto ir transporto priemonių eksploatacijos ir remonto įmonėse, transporto priemonių, kelių ir terminalų įrangos pardavimo ir aptarnavimo tinkluose, dalyvauti transporto priemonių bei įrangos modernizavimo projektuose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju