Mokymo programos
Viešasis administravimas
Valstybinis kodas: 612N70001
Kodas pagal ISCED: 51134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Pagrindinių studijų programa skirta rengti bakalaurus, įgijusius fundamentaliųjų bei viešojo administravimo mokslų žinių, užtikrinančių aukštą profesinę kompetenciją bei kūrybingą jų naudojimą praktikoje, plėtojančių erudiciją, kritinį mąstymą, puoselėjančių pilietiškumo, etinio jautrumo, sąžiningumo, atsakomybės vertybes, Europos Sąjungos institucijų politikos išmanymą, įvaldžiusius socialinių tyrimų procesą ir metodus, turinčius viešojo administravimo organizacijų teorijos, viešosios politikos ir analizės, valstybės valdymo, viešojo administravimo lyginamosios analizės, administracinės teisės taikymo, žmogiškųjų išteklių vadybos bei viešųjų finansų ir biudžeto valdymo įgūdžių, gebančius dirbti vadybinį, administracinį darbą įvairiose įmonėse ir organizacijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji viešojo administravimo bakalaurai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: filosofiją, psichologiją, sociologiją, valstybės pagrindus, kalbas; studijų pagrindų dalykus: mikro- ir makroekonomiką, matematiką, socialinę statistiką, inovatyvias informacines technologijas, informacijos sistemas ir socialinių duomenų analizę, teisės įvadą, organizacijų vadybą, viešosios politikos pagrindus, viešojo administravimo organizacijų teorijos pagrindus; bei specialaus lavinimo dalykus: administracinės teisės pagrindus, komunikacines sistemas viešajame administravime, savivaldos principus ir vietos valdžią, viešojo sektoriaus finansus ir biudžetą, viešųjų institucijų žmogiškųjų išteklių valdymą, valstybės vykdomosios valdžios sistemas, miestų ir regionų vystymą, ir kt. Iš viso studijuojami 37 dalykai.
Praktika atliekama viešojo administravimo organizacijose. Bendra praktikos trukmė - 12 savaičių. Jos metu įsisavinami valstybės valdymo ir viešojo administravimo institucijų veiklos ypatumai, ugdomi gebėjimai identifikuoti ir analizuoti viešojo administravimo problemas bei numatyti jų sprendimo būdus, rasti, apdoroti, sisteminti ir analizuoti informaciją ir statistikos duomenis, integruoti politikos, sociologijos, ekonomikos, vadybos, psichologijos, teisės mokslų žinias viešojo administravimo problemų sprendimui, įvertinti tyrimų rezultatus ir jų praktinio pritaikymo galimybes, taikyti viešojo administravimo teorines žinias, vykdant konkrečias viešojo sektoriaus insitucijų veiklos funkcijas bei sprendžiant praktines problemas, analizuoti ir vertinti viešojo administravimo institucijų veiklą ir viešąją politiką, ekonominiu, vadybiniu, teisiniu, socialiniu aspektais, rengti rekomendacijas jai tobulinti, įtvirtinami informacijos paieškos pirminiuose ir antriniuose informacijos šaltiniuose įgūdžiai, įskaitant ir paiešką internete, praktiškai patikrinami bakalauro baigiamojo darbo eksperimentiniai rezultatai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas viešojo administravimo bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Viešojo administravimo studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų studijų krypčių gilinamojo tipo magistrantūros studijų programose.
Viešojo administravimo studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems įgyti viešojo administravimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Viešojo administravimo bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti vadybinį, administracinį darbą įvairiose įmonėse ir organizacijose.
Asmuo, įgijęs viešojo administravimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės analizuoti politinius, socialinius, ekonominius reiškinius; fiksuoti, vertinti ir koreguoti savo veiklos rezultatus bei teikti ataskaitas koordinuojantiems asmenims;
 • gebės valdyti ir pritaikyti sprendimų priėmimo technologijas; ieškoti, kaupti, sisteminti ir analizuoti reikalingą informaciją; atlikti užduotis, įvertinant socialines ir etines problemas;
 • gebės numatyti veiklos atlikimo būdus ir metodus konkrečioje profesinėje srityje, įvertinant vykstančius pokyčius; standartinius sprendimus įgyvendinti žinomoje ir naujoje aplinkoje;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės panaudoti įgytas žinias priimant sprendimus;
 • gebės grįsti veiklą naujų fundamentaliųjų ir taikomųjų tyrimų rezultatais; taikyti žinias, būtinas naujų technologijų įsisavinimui;
 • gebės vertinti ir taikyti naujoves profesinėje veikloje; reflektuoti įgytas žinias, permąstant savo turimas vertybes bei jas plėtojant;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio mąstymo, problemų sprendimo, savarankiškumo, bendravimo ir darbo grupėje, mokymosi gebėjimų;
 • gebės bendrauti ir bendradarbiauti su atitinkamos profesinės srities specialistais; kritiškai vertinti savo darbo rezultatus;
 • turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje ir veiklos turinio kaitos; gebėjimo nusistatyti mokymosi poreikius ir savarankiškai mokytis, siekiant tobulinti profesinę kvalifikaciją.

 • Viešojo administravimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal viešojo administravimo krypties studijų programas.
  Norintiems siekti viešojo administravimo bakalauro kvalifikacinio laipsnio, reikia vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Įgiję viešojo administravimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti vadybinį, administracinį darbą įvairiose įmonėse ir organizacijose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju