Mokymo programos
Sociologija
Valstybinis kodas: 612L30002
Kodas pagal ISCED: 51131
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti bakalaurus, turinčius bazinių sociologijos mokslo žinių ir kompetencijų, reikalingų diagnozuoti ir interpretuoti visuomenėje, organizacijose, socialinėse grupėse vykstančius procesus ir pokyčius, identifikuoti socialines problemas ir projektuoti galimas jų sprendimo kryptis, gebančius atlikti kokybinius ir kiekybinius sociologinius tyrimus, įgytas žinias pritaikyti analizuojant konkrečias socialines problemas ir ieškant galimų sprendimo būdų, pasirengusius kurti ir plėtoti įvairius socialinius projektus ir programas, įgijusius kompetencijų organizacijų plėtros, viešųjų ryšių, taikomųjų socialinių tyrimų, visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų, aplinkosaugos politikos, inovacijų ir technologijų plėtros, viešosios politikos analizės ir kitose srityse, taip pat gebančius dirbti analitinį, tiriamąjį, vadybinį darbą verslo įmonėse, valdymo bei švietimo institucijose bei nevyriausybinėse organizacijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji sociologijos bakalaurai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: filosofiją, psichologiją, valstybės pagrindus, kalbas; studijų pagrindų dalykus: mikro- ir makroekonomiką, matematiką, inovatyvias informacines technologijas, teisės įvadą, organizacijų vadybą, dalykinę komunikaciją, socialinę statistiką; bei specialaus lavinimo dalykus: sociologijos teorijos pagrindus, socialinę kaitą, socialinę deviaciją, socialinę stratifikaciją, organizacijų sociologiją, socialinių tyrimų metodiką, kiekybinius ir kokybinius sociologinių tyrimų metodus, ir kt. dalykus. Iš viso studijuojami 37 dalykai.
Praktika atliekama mokymo arba mokslo institucijose. Bendra praktikos trukmė - 10 savaičių. Jos metu esminės sociologijos ir kitų mokslų žinios pritaikomos praktinėje veikloje, identifikuojant ir analizuojant socialines problemas, įtvirtinami gebėjimai parengti tyrimo metodiką, atlikti kiekybinius ir kokybinius tyrimus, analizuoti, interpretuoti ir apibendrinti tyrimo duomenis bei teikti problemų sprendimo rekomendacijas, įtvirtinami ir tobulinami mokslinio darbo įgūdžiai, praktiškai patikrinami bakalauro baigiamojo darbo eksperimentiniai rezultatai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas sociologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Sociologijos studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų studijų krypčių gilinamojo tipo magistrantūros studijų programose.
Sociologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems įgyti sociologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Sociologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti analitinį, tiriamąjį, vadybinį darbą verslo įmonėse, valdymo bei švietimo institucijose bei nevyriausybinėse organizacijose.
Asmuo, įgijęs sociologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės pasirinkti teorinę paradigmą bei tinkamą sociologinio tyrimo metodiką; kompetetingai atlikti sociologinius tyrimus;
 • gebės taikyti adekvačius sociologinės analizės metodus socialinių reiškinių tyrimui;
 • gebės susirasti ir sisteminti sociologo profesionalizacijai reikalingą informaciją
 • gebės kurti ir plėtoti įvairius socialinius ir tyrimų projektus, taikant įgytas teorines ir praktines žinias;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės taikyti sociologijos teorines paradigmas, identifikuotjant ir analizuojant socialines problemas bei reiškinius;
 • žinos ir supras kiekybinių ir kokybinių sociologinių tyrimųmetodikos principus;
 • supras įvairiose socialinėse grupėse, organizacijose, visuomenėje vykstančius procesus bei gebės analizuoti ir interpretuoti organizacijų valdymo, konfliktų, kultūros, socialinės kaitos problemas;
 • supras sociologijos tarpdiscipliniškumą sąryšyje su filosofijos, psichologijos, politikos, ekonomikos, teisės mokslais;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio mąstymo, problemų sprendimo gebėjimų, savarankiškumo, gebėjimo susikoncentruoti, bendravimo ir darbo grupėje gebėjimų, mokymosi mokytis gebėjimo;
 • gebės bendrauti ir bendradarbiauti su atitinkamos profesinės srities specialistais; kritiškai vertinti savo darbo rezultatus;
 • turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje ir veiklos turinio kaitos; gebėjimo nusistatyti mokymosi poreikius ir savarankiškai mokytis, siekiant tobulinti profesinę kvalifikaciją.

 • Sociologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal sociologijos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti sociologijos bakalauro kvalifikacinio laipsnio, reikia vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti sociologijos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję sociologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti analitinį, tiriamąjį, vadybinį darbą verslo įmonėse, valdymo bei švietimo institucijose bei nevyriausybinėse organizacijose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju