Mokymo programos
Socialinė pedagogika
Valstybinis kodas: 612X10002
Kodas pagal ISCED: 51114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti pedagogikos bakalaurus, socialinius pedagogus, turinčius bazinių edukologijos ir jos branduolio - pedagogikos mokslo žinių, išmanančius socialinio ugdymo teorijas ir principus, individo socializacijos, socialinės aprėpties ir atskirties, delinkvencijos, resocializacijos procesus, gebančius diagnozuoti, interpretuoti ir vertinti socioedukacines problemas ir projektuoti jų sprendimo pedagoginius kelius ir pokyčius, įvaldžiusius socialinio pedagogo darbo metodus, suprantančius socialinio pedagogo vaidmenį švietimo ir kitose organizacijose, gebančius bendradarbiauti su kitais šių organizacijų darbuotojais, o taip pat išoriniais partneriais.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji pedagogikos bakalaurai, socialiniai pedagogai studijuoja bendrojo universitetinio lavinimo dalykus: filosofiją, kalbas; studijų krypties dalykus: psichologiją, sociologiją, teisės įvadą, matematiką, socialinę statistiką, inovatyvias informacines technologijas, švietimo ir socialinės apsaugos sistemas, socialinio ugdymo metodiką, socialinę, šeimos, delinkventinę pedagogiką, žmogaus socioedukacinę raidą, ir kitus dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
1. Socioedukacinio darbo vadybos (švietimo vadybą, žmogiškųjų išteklių ugdymą, konfliktų valdymą).
2. Socioedukacinio darbo bendruomenėje (kompetencijų ugdymo ir mokymosi sistemas, kultūrinę ir socialinę įvairovę visuomenėje, socialinį ugdymą bendruomenėje).
Iš viso studijuojami 35 dalykai.
Studijų metu atliekama praktika mokymo arba mokslo institucijose. Bendra praktikos trukmė - 12 savaičių. Jos metu įsisavinamos esminės pedagogikos žinios, reikalingos suprasti socialinės pedagogikos principus, ir pritaikomos praktinėje veikloje, tobulinant pedagoginio darbo praktiką, atliepiant šiuolaikiniams socialinės aprėpties, darbo rinkos reikalavimams, gilinami gebėjimai sistemiškai ir kritiškai mąstyti, vertinant socialines-pedagogines situacijas, tirti ir analizuoti socialinę aplinką, planuoti socialinį pedagoginį darbą organizacijoje, bendradarbiauti (su asmeniu, komandoje, mokymosi partnerystės tinkle), sprendžiant individo socialines-pedagogines problemas, įtvirtinami ir tobulinami mokslinio darbo įgūdžiai, praktiškai patikrinami bakalauro baigiamojo darbo eksperimentiniai rezultatai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas pedagogikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija.
Baigus šią pirmosios pakopos studijų programą studijas galima tęsti pedagogikos ar jai artimos krypties magistrantūros studijų programose.
Socialinės pedagogikos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems įgyti pedagogikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir socialinio pedagogo profesinę kvalifikaciją.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Pedagogikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija reikalingi norint dirbti socialinį edukacinį darbą ugdymo institucijose, vaikų socializacijos centruose, seniūnijose, įvairiose nevyriausybinėse organizacijose su vaikais ir jaunimu, su visuomenėje sunkiai pritampančiais asmenimis, rizikos grupės šeimų nariais.
Asmuo, įgijęs pedagogikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir socialinio pedagogo profesinę kvalifikaciją:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės planuoti socialinio ugdymo veiklą, atsižvelgiant į numatytus tikslus; analizuoti ir fiksuoti savo veiklos rezultatus ir teikti ataskaitas atitinkamą veiklą koordinuojantiems asmenims; koreguoti veiklą, atsižvelgiant į veiklos rezultatų analizę ir specialistų rekomendacijas; vykdyti socialinio ugdymo projektinę veiklą;
 • gebės valdyti ir pritaikyti sudėtingas socialinio ugdymo veiklos technologijas; ieškoti, kaupti, sisteminti ir analizuoti veiklai šiai veiklai atlikti reikalingą informaciją; atlikti užduotis, įvertinant socialines ir etines problemas;
 • gebės tobulinti socialinio ugdymo praktiką, atsižvelgiant į šiuolaikinės socialinės aprėpties, darbo rinkos reikalavimus;
 • gebės numatyti socialinio ugdymo veiklos atlikimo būdus ir metodus konkrečioje profesinėje srityje, įvertinant naujai atsirandančius šios veiklos elementus ir nuolat kintantį veiklos turinį; standartinius sprendimus įgyvendinti žinomoje ir naujoje aplinkoje;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės suprasti socialinio ugdymo veiklos (savanoriškos, projektinės) bendruomenėje principus ir dėsningumus;
 • gebės generuoti socialinio ugdymo idėjas ir panaudoti teorines arba praktines žinias priimant sprendimus, sprendžiant individų bei grupių problemas socialinio ugdymo reiškinių ir procesų kontekste;
 • gebės taikyti socialinio ugdymo veikloje teorines žinias, pagrįstas naujų pedagogikos fundamentaliųjų ir taikomųjų tyrimų rezultatais; taip pat plačiai taikyti teorines žinias, būtinas naujų socialinio ugdymo technologijų įsisavinimui;
 • gebės taikyti naujausias profesinės veiklos srities arba mokslinių tyrimų (fundamentaliųjų ir taikomųjų) sukurtas teorines žinias sprendžiant socialinio ugdymo veiklos kintamumo keliamas problemas; pagilinti ir praplėsti socialinio pedagogo profesinės srities žinias (plėtoti pažintines kompetencijas) mokantis savarankiškai, įvertinus savo veiklos rezultatus;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio mąstymo, problemų sprendimo gebėjimų, savarankiškumo, gebėjimo susikoncentruoti, bendravimo ir darbo grupėje gebėjimų, mokymosi mokytis gebėjimo;
 • gebės bendrauti ir bendradarbiauti su atitinkamos profesinės srities specialistais; kritiškai vertinti savo darbo rezultatus;
 • turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje ir socialinio ugdymo veiklos turinio kaitos; gebėjimo nusistatyti mokymosi poreikius ir savarankiškai mokytis, siekiant tobulinti profesinę kvalifikaciją.

 • Pedagogikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir socialinio pedagogo profesinę kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal pedagogikos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti pedagogikos bakalauro kvalifikacinio laipsnio ir socialinio pedagogo profesinės kvalifikacijos, reikia vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti pedagogikos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję pedagogikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir socialinio pedagogo profesinę kvalifikaciją, asmenys gali dirbti socialinį edukacinį darbą ugdymo institucijose, vaikų socializacijos centruose, seniūnijose, įvairiose nevyriausybinėse organizacijose su vaikais ir jaunimu, su visuomenėje sunkiai pritampančiais asmenimis, rizikos grupės šeimų nariais.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju