Mokymo programos
Technikos kalbos vertimas
Valstybinis kodas: 612U60001
Kodas pagal ISCED: 51122
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Pirmosios pakopos studijų programa skirta rengti bakalaurus, turinčius vertimo ir redagavimo žinių, svetimos kalbos fonetikos, leksikologijos, gramatikos, teksto struktūros ir stiliaus, komunikacijos, lietuvių kalbos morfologijos ir sintaksės, stilistikos, diskurso, išmanančius lingvistikos principus ir metodus bei jų ryšius su filosofijos ir technologijos mokslų pagrindais, gebančius analizuoti, versti ir redaguoti techninę literatūrą, dokumentaciją, sklandžiai komunikuoti lietuvių ir dviem užsienio kalbomis, turinčius automatizuoto vertimo priemonių taikymo įgūdžių, gebančius atlikti įvairių informacijos šaltinių paiešką ir analizę, gautus rezultatus taikyti skirtinguose kontekstuose, siekti profesinės karjeros vertimo, leidybos terminijos kūrimo, informacijos analizės ir apdorojimo srityse.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji vertimo bakalaurai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: filosofiją, kultūrą ir visuomenę, logiką; studijų pagrindų dalykus: kalbotyros įvadą, lietuvių kalbos normas, užsienio kalbas, lietuvių ir užsienio kalbų leksikologiją, teksto stilistiką, fonetiką, gramatiką, lotynų kalbos pagrindus, informacinių technologijų pagrindus; taip pat pagrindinės studijų krypties dalykus: vertimo teoriją ir technologijas, diskurso pagrindus, mokslinio teksto redagavimą, analizę ir vertimą, verslo kalbą, ir kt. dalykus.
Iš viso studijuojami 34 dalykai.
Studijų metu atliekama praktika mokymo arba mokslo institucijose bei įmonėse ir organizacijose. Jų metu praktiškai pritaikomi, įtvirtinami ir tobulinami vertimo žodžiu ir raštu įgūdžiai ir teorinės žinios realioje profesinėje veikloje. Bendra praktikos trukmė - 10 savaičių.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas vertimo bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Technikos kalbos vertimo studijų programą, studijas galima tęsti vertimo ar jai artimos humanitarinių mokslų studijų krypties magistrantūros studijų programose.
Technikos kalbos vertimo studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems įgyti vertimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Vertimo bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint siekti profesinės karjeros leidybos, vertimo, terminijos kūrimo, informacijos analizės ir apdorojimo srityse.
Asmuo, įgijęs vertimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės planuoti veiklą, atsižvelgiant į numatytus tikslus; analizuoti ir fiksuoti savo veiklos rezultatus ir teikti ataskaitas atitinkamą veiklą koordinuojantiems asmenims; koreguoti veiklą, atsižvelgiant į veiklos rezultatų analizę ir specialistų rekomendacijas; vykdyti atitinkamą projektinę veiklą;
 • gebės valdyti ir pritaikyti sudėtingas veiklos atlikimo technologijas; ieškoti, kaupti, sisteminti ir analizuoti veiklai atlikti reikalingą informaciją; atlikti užduotis, įvertinant socialines ir etines problemas;
 • gebės numatyti veiklos atlikimo būdus ir metodus konkrečioje profesinėje srityje, įvertinant naujai atsirandančius veiklos elementus ir nuolat kintantį veiklos turinį; standartinius sprendimus įgyvendinti žinomoje ir naujoje aplinkoje;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės panaudoti teorines arba praktines žinias priimant sprendimus;
 • gebės taikyti veikloje plačias teorines žinias, pagrįstas naujų fundamentaliųjų ir taikomųjų tyrimų rezultatais; taip pat taikyti plačias teorines žinias, būtinas naujų technologijų įsisavinimui;
 • gebės taikyti naujausias profesinės veiklos srities arba mokslinių tyrimų sukurtas teorines žinias sprendžiant veiklos kintamumo keliamas problemas; pagilinti ir praplėsti profesinės srities žinias mokantis savarankiškai, įvertinus savo veiklos rezultatus;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio mąstymo, problemų sprendimo gebėjimų, savarankiškumo, gebėjimo susikoncentruoti, bendravimo ir darbo grupėje gebėjimų, mokymosi mokytis gebėjimo;
 • gebės bendrauti ir bendradarbiauti su atitinkamos profesinės srities specialistais; kritiškai vertinti savo darbo rezultatus;
 • turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje ir veiklos turinio kaitos; gebėjimo nusistatyti mokymosi poreikius ir savarankiškai mokytis, siekiant tobulinti profesinę kvalifikaciją.

 • Vertimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal vertimo studijų krypties programas.
  Norintiems siekti vertimo bakalauro kvalifikacinio laipsnio, reikia vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti vertimo srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję vertimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti leidybos, vertimo, terminijos kūrimo, informacijos analizės ir apdorojimo srityse.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju