Mokymo programos
Šilumos energetika ir technologijos
Valstybinis kodas: 612E30001
Kodas pagal ISCED: 51152
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti bakalaurus, turinčius mechanikos inžinerijos, medžiagotyros, inžinerinės termodinamikos, termohidromechanikos, šilumos ir masės mainų, šiluminių matavimų žinių, suprantančius šilumos generavimo, naudojimo, tyrimo ir įrenginių valdymo procesus, gebančius analizuoti, formuluoti ir spręsti techninius šilumos generavimo, transformavimo ir panaudojimo įvairiose technologijose uždavinius, projektuoti ir tirti termoinžinerines sistemas, dirbti tiriamąjį, projektavimo ar kitą inžinerinį darbą šilumos energetikos sektoriaus įmonėse bei organizacijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji energijos inžinerijos bakalaurai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: filosofiją, profesinio (inžinerinio) bendravimo pagrindus, kalbas; studijų pagrindų dalykus: informacinių technologijų pagrindus, matematiką, chemiją, fiziką, ekonomiką, vadybos ir teisės pagrindus, inžinerinę grafiką, kompiuterinę braižybą, statiką, kinematiką, dinamiką, medžiagų mechaniką, elektros ir elektronikos grandines, medžiagų inžineriją, mašinų elementus, technologinių procesų valdymą, žmogaus saugą; bei specialaus lavinimo dalykus: inžinerinę termodinamiką, termohidromechaniką, šilumos ir masės mainus, ir kt. dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
1. Naftos, dujų ir biokuro inžinerija (skystojo, kietojo ir dujinio kuro energetiką, termoenergetinių sistemų kompiuterinį projektavimą, biokurą ir biomasę, naftos ir dujų gavybą bei perdirbimą).
2. Šaldymo inžinerijos (produktų šaldymo technologijas, termomechaninius procesus ir aparatus, maisto pramonės įrenginius).
3. Šilumos energetikos (šilumos generavimo ir energnešių tiekimo sistemas, šilumos technologijas, šiluminius variklius).
5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams.
Iš viso studijuojama 40 dalykų.
Praktika atliekama gamybinėse įmonėse ir organizacijose. Jos metu analizuojamos termoinžinerinės problemos, susipažįstama su praktikos vietoje egzistuojančia valdymo struktūra, įvertinamas jos efektyvumas, įsisavinami praktikoje taikomi techninių problemų formulavimo ir sprendimo metodai, analizuojama ir savarankiškai įvertinama įmonėje taikoma efektyvumo rodiklių sistema, analizuojami įmonės pagrindiniai technologiniai įrenginiai, saugos kultūros lygis įmonėje ir įvertinami jos privalumai ir trūkumai, renkami duomenys bakalauro baigiamajam darbui, įtvirtinami ir tobulinami mokslinio darbo įgūdžiai, praktiškai patikrinami bakalauro baigiamojo darbo eksperimentiniai rezultatai. Bendra praktikos trukmė - 10 savaičių.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas energijos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Šilumos energetikos ir technologijų studijų programą, studijas galima tęsti energijos inžinerijos ar jai artimos technologijos mokslų studijų krypties magistrantūros studijų programose.
Šilumos energetikos ir technologijų studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems įgyti energijos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Energijos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti tiriamąjį, projektavimo ar kitą inžinerinį darbą šilumos energetikos sektoriaus įmonėse bei organizacijose.
Asmuo, įgijęs energijos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės planuoti šilumos generavimą, naudojimą bei transformacijas įvairiuose technologiniuose procesuose; analizuoti, vertinti ir fiksuoti termotechnologijų efektyvumą, rezultatus, poveikį aplinkai, tinkamai apiforminti tokios veiklos rezultatus, kad jie būtų suprantami tiek vadovaujančioms ar kontroliuojančioms institucijoms, tiek ir visuomenei; gebės koreguoti energijos inžinerinę veiklą rezultatų analizės ar atitinkamų specialistų rekomendacijų pagrindu;
 • projektuoti, parinkti, modernizuoti ir eksploatuoti termoenergetinius ir termotechnologinis įrenginius ir sistemas; gebės valdyti, pritaikyti bei panaudoti bendros ir specializuotos paskirties programinę įrangą praktiniams energijos inžinerijos uždaviniams spręsti;
 • gebės pritaikyti konkrečių energijos inžinerinių bandymų metodus, suprojektuoti, parengti ir atlikti bandymus, apdoroti bei įvertinti jų rezultatus, pasikeitus techninėms sąlygoms ar aplinkybėms žinomoje ir naujoje aplinkoje;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės atpažinti, apibrėžti ir spręsti energijos inžinerijos problemas technologiniuose uždaviniuose, gebėti parinkti atitinkamus analitinius ir modeliavimo metodus prieš priimant sprendimus;
 • gebės profesinėje veikloje taikyti energijos inžinerijos, mechanikos inžinerijos bei kitų mokslų žinias, pagrįstas naujų fundamentaliųjų ir taikomųjų tyrimų rezultatais; turės būtinas teorines žinias, reikalingas naujų technologijų įsisavinimui;
 • gebės taikyti naujausias įvairių energijos rūšių efektyvaus generavimo, transformavimo ir panaudojimo bei aplinkosaugos energetikoje principų ir metodų žinias, sprendžiant veiklos kintamumo keliamas problemas; pagilinti ir praplėsti energijos inžinerijos žinias (plėtoti pažintines kompetencijas) mokantis savarankiškai bei įvertinus savo veiklos rezultatus;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio mąstymo, problemų sprendimo gebėjimų, savarankiškumo, gebėjimo susikoncentruoti, bendravimo ir darbo grupėje gebėjimų, mokymosi mokytis gebėjimo;
 • gebės bendrauti ir bendradarbiauti su atitinkamos profesinės srities specialistais; kritiškai vertinti savo darbo rezultatus;
 • turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti nuolat kintant profesinės veiklos aplinkai ir turiniui; gebėjimo nusistatyti mokymosi poreikius ir savarankiškai mokytis, tobulinant profesinę kvalifikaciją.

 • Energijos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal energijos inžinerijos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti energijos inžinerijos bakalauro kvalifikacinio laipsnio, reikia vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti šilumos energetikos ir technologijų srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję energijos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti tiriamąjį, projektavimo ar kitą inžinerinį darbą įmonėse bei organizacijose, kuriose generuojama, naudojama ar transformuojama šiluma.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju