Mokymo programos
Mechanikos inžinerija
Valstybinis kodas: 612H30001
Kodas pagal ISCED: 51152
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti bakalaurus, turinčius fundamentinių klasikinės ir moderniosios mechanikos, projektavimo, laboratorinių tyrimų, technologinių įrenginių parinkimo, eksploatacijos žinių, praktinių gebėjimų ir įgūdžių, gebančius formuluoti, analizuoti ir spręsti techninius mechanikos inžinerijos uždavinius bei dirbti projektavimo ar kitą inžinerinį darbą įmonėse ir organizacijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji mechanikos inžinerijos bakalaurai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: filosofiją, profesinio (inžinerinio) bendravimo pagrindus, kalbas; studijų pagrindų dalykus: informacinių technologijų pagrindus, inžinerinę grafiką, kompiuterinę braižybą, statiką, kinematiką ir dinamiką, medžiagų mechaniką, elektros ir elektronikos grandines, žmogaus saugą, matematiką, tikimybių teoriją ir statistiką, chemiją, fiziką, mikro- ir makroekonomiką, vadybos ir teisės pagrindus, medžiagų inžineriją, konstrukcinių elementų atsparumą, mašinų elementus; bei specialaus lavinimo dalykus: matavimus, mašinų gamybos technologiją, pjovimo procesus ir įrankius, mašinų projektavimą, ir kt. dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
1. Biomechanikos inžinerijos (biomechanikos sistemas, biomechanikos sistemų modeliavimą).
2. Gamybos technologijų (technologinę įrangą, kokybės užtikrinimą gamybos sistemose).
3. Mechaninių technologijų ir vadybos (gamybos paruošimą ir modernius apdirbimo būdus, visuotinės kokybės vadybą).
4. Mechaninių sistemų projektavimo (mašinų ir įrenginių techninę ekspertizę, sąrankų modeliavimą).
5. Medžiagų inžinerijos (terminių cechų įrenginius ir technologijss, liejimo formų technologiją).
Iš viso studijuojami 48 dalykai.
Studijų metu atliekama praktika gamybinėse įmonėse ar organizacijose. Bendra praktikos trukmė - 10 savaičių. Jos metu suteikiamos žinios apie metalo ruošinių gamybos liejimo būdu technologiją, metalų apdirbimo pjovimu būdus, išmokstama sudaryti technologinę detalės gamybos schemą, gaminant ją tekinimo ir frezavimo staklėmis, parinkti gaminamai detalei pjovimo įrankius ir pagalbinius matavimo bei tvirtinimo įtaisus, ugdomas gebėjimas tinkamai parinkti pjovimo režimo parametrus, suteikiamos žinios apie elektrolankinio suvirinimo techniką, technologiją, susipažįstama su pasirinktos pagrindinėmis mechanikos inžinerijos vystymosi tendencijomis ir problemomis, specializuota techninė literatūra, specializuota programine įranga ir kitais įmonėse turimais informacijos šaltiniais, renkami baigiamajam darbui reikalingi techniniai ir ekonominiai domenys, įtvirtinami ir tobulinami mokslinio darbo įgūdžiai, praktiškai patikrinami bakalauro baigiamojo darbo eksperimentiniai rezultatai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas mechanikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Mechanikos inžinerijos studijų programą, studijas galima tęsti mechanikos inžinerijos, transporto inžinerijos studijų krypties ar artimos technologijos mokslų studijų krypties gilinamojo tipo magistrantūros studijų programose.
Mechanikos inžinerijos studijų programa skirta asmenims, siekiantiems tapti mechanikos inžinerijos bakalaurais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Mechanikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti projektavimo ar kitą inžinerinį darbą įmonėse ir organizacijose.
Asmuo, įgijęs mechanikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės planuoti veiklą mechanikos inžinerijos srityje, atlikti projektavimo, analizės, darbo organizavimo veiksmus; teikti ataskaitas veiklą koordinuojantiems asmenims, atsižvelgiant į pasiektus rezultatus ar kintančias sąlygas;
 • gebės kurti, tirti ir panaudoti mechanines ir mechatronines sistemas bei technologijas; ieškoti, kaupti ir analizuoti inžinerinei veiklai reikalingą informaciją, kuriant gaminius, technologijas, bei kitoje inžinerinėje veikloje; atsižvelgti į socialinius ir etinius jos aspektus;
 • gebės taikyti mechanikos inžinerijai būdingus būdus ir metodus, projektuojant ir naudojant mechanines ir mechatronines sistemas bei technologijas; standartinius sprendimus įgyvendinti žinomoje ir naujoje aplinkoje;

 • pažintinės kompetencijos (ką žinos, mokės) -
 • turės išsamių mechaninių ir mechatroninių sistemų bei gamybos technologijų projektavimo ir naudojimo žinių;
 • gebės panaudoti teorines arba praktines mechanikos inžinerijos žinias priimant sprendimus;
 • gebės taikyti praktinėje veikloje plačias teorines mechanikos inžinerijos, medžiagų inžinerijos, matavimų inžinerijos žinias, pagrįstas naujausių šių sričių fundamentinių ir taikomųjų tyrimų rezultatais praktinėje projektavimo veikloje;
 • gebės savarankiškai pagilinti ir praplėsti žinias mechanikos inžinerijos ir susijusiose srityse, įvertinant savo inžinerinės veiklos rezultatus ir kintant veiklos aplinkai;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio mąstymo, problemų sprendimo gebėjimų, savarankiškumo, gebėjimo susikoncentruoti, bendravimo ir darbo grupėje gebėjimų, mokymosi mokytis gebėjimo;
 • gebės bendrauti ir bendradarbiauti su atitinkamos profesinės srities specialistais; kritiškai vertinti savo darbo rezultatus;
 • turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje ir veiklos turinio kaitos; gebėjimo nusistatyti mokymosi poreikius ir savarankiškai mokytis, siekiant tobulinti profesinę kvalifikaciją.

 • Mechanikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal mechanikos inžinerijos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti mechanikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinio laipsnio, reikia vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti mechanikos inžinerijos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję mechanikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti projektavimo ar kitą inžinerinį darbą įmonėse ir organizacijose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju