Mokymo programos
Sporto inžinerija
Valstybinis kodas: 612H15001
Kodas pagal ISCED: 51152
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti bakalaurus, turinčius universalių mechanikos inžinerijos žinių bei žinių apie žmogaus kūno judėjimą ir apkrovimą, jo fiziologinių galių ir dirbtinių kompensacinių priemonių panaudojimą sporto, ligų prevencijos, reabilitacijos, prarastų funkcijų atkūrimo ir kompensavimo tikslais, gebančius modeliuoti ir projektuoti ergonomiškas mechanines ir mechatronines inžinerines sistemas ir gaminius bendrosioms ir specialiosioms sporto, sportinių rezultatų stebėsenos, ligų prevencijos, prarastų funkcijų atkūrimo ir laisvalaikio reikmėms, kurti sportinę, reabilitacijos ir medicininę įrangą bei laisvalaikio inventorių, organizuoti jų gamybą bei eksploataciją, o taip pat dirbti kitą inžinerinį darbą.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji mechanikos inžinerijos bakalaurai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: filosofiją, profesinio (inžinerinio) bendravimo pagrindus, kalbas; studijų pagrindų dalykus: informacinių technologijų pagrindus, inžinerinę grafiką, kompiuterinę braižybą, statiką, kinematiką ir dinamiką, medžiagų mechaniką, elektros ir elektronikos grandines, žmogaus saugą, matematiką, tikimybių teoriją ir statistiką, chemiją, fiziką, mikro- ir makroekonomiką, vadybos ir teisės pagrindus, medžiagų inžineriją, konstrukcinių elementų atsparumą, mašinų elementus; bei specialaus lavinimo dalykus: žmogaus anatomiją, biomechaninių sistemų judėjimą, judesių valdymą ir mokymą, biomechaniką, sporto įrenginių gamybos technologinius procesus, sporto įrenginių projektavimą, bioinžinerines medžiagas, neįgaliųjų funkcijų atstatymo ir sporto inžineriją, ir kt. dalykus. Iš viso studijuojama 50 dalykų.
Praktika atliekama sporto klubuose, gamybinėse įmonėse ar organizacijose ir sporto klubuose. Bendra praktikos trukmė - 10 savaičių. Jos metu susipažįstama su sporto klubų veiklos ypatumais, įgyjama praktinių žinių apie įmonėje-praktikos bazėje gaminamus ar naudojamus produktus (sporto įrenginius, įtaisus, įrankius, treniruoklius, neįgaliųjų funkcijų atstatymo technines priemones ir kt.), pagrindinis dėmesys skiriamas šių produktų projektavimo-konstravimo, pagaminimo, matavimų, kokybės užtikrinimo metodų ir priemonių naudojimo patyrimo, sukaupto įmonėje, nagrinėjimui, susipažįstama su teisiniais, žmogaus saugos, ergonominiais, estetiniais ir kitais specifiniais reikalavimais bei jų įgyvendinimu, kaupiami ir analizuojami duomenys bakalauro baigiamajam darbui atlikti, įtvirtinami ir tobulinami mokslinio darbo įgūdžiai, praktiškai patikrinami bakalauro baigiamojo darbo eksperimentiniai rezultatai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas mechanikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Sporto inžinerijos studijų programą, studijas galima tęsti mechanikos inžinerijos ar jai artimos technologijos mokslų studijų krypties gilinamojo tipo magistrantūros studijų programose.
Sporto inžinerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems įgyti mechanikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Mechanikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint kurti sportinę, reabilitacijos ir medicininę įrangą bei laisvalaikio inventorių, organizuoti jų gamybą bei eksploataciją, taip pat dirbti kitą inžinerinį darbą.
Asmuo, įgijęs mechanikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės planuoti, analizuoti ir vykdyti sporto inžinerijos ir kitokių įrenginių projektavimą bei gamybą; teikti ataskaitas ir koreguoti savo veiklą, atsižvelgiant į gautus rezultatus;
 • gebės ieškoti, kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją apie sporto inžinerijos, medicininės ir reabilitacijos įrangos įrengimus, įvertinant socialines ir etines problemas; įvaldyti naujausias technologijas;
 • gebės numatyti kaip pritaikyti naujas sporto inžinerijos, medicinos ir sporto treniruočių technologijas savo veikloje; įgyvendinti standartinius sprendimus įgyvendinti žinomoje ir naujoje aplinkoje;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės panaudoti įgytas mechanikos inžinerijos pagrindų, žmogaus anatomijos ir fiziologijos, judesių valdymo, treniruočių fiziologijos pagrindų ir specialiųjų sporto inžinerijos dalykų žinias priimant sprendimus;
 • gebės taikyti bendruosius projektavimo ir konstravimo bei gamybos metodus sporto, reabilitacijos ir medicininių įrenginių bei kitų mechanizmų, mašinų projektavimui ir gamybai;
 • gebės analizuoti sporto inžinerijos problemas, taikyti naujausias šios srities mokslinių tyrimų sukurtas žinias, spręsti veiklos kintamumo keliamas problemas, pagilinti ir praplėsti žinias, įvertinus savo veiklos rezultatus;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio mąstymo, problemų sprendimo gebėjimų, savarankiškumo, gebėjimo susikoncentruoti, bendravimo ir darbo grupėje gebėjimų, mokymosi mokytis gebėjimo;
 • gebės bendrauti ir bendradarbiauti su atitinkamos profesinės srities specialistais; kritiškai vertinti savo darbo rezultatus;
 • turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje ir veiklos turinio kaitos; gebėjimo nusistatyti mokymosi poreikius ir savarankiškai mokytis, siekiant tobulinti profesinę kvalifikaciją.

 • Mechanikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal mechanikos inžinerijos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti mechanikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinio laipsnio, reikia vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti sporto inžinerijos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję mechanikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali kurti sportinę, reabilitacijos ir medicininę įrangą bei laisvalaikio inventorių, organizuoti jų gamybą bei eksploataciją, taip pat dirbti kitą inžinerinį darbą.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju