Mokymo programos
Eksporto inžinerija
Valstybinis kodas: 612H77003
Kodas pagal ISCED: 51152
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Pirmosios pakopos studijų programa skirta rengti bakalaurus, turinčius eksporto ir pramonės inžinerijos žinių, gebančius projektuoti gaminius ir įrenginius, atlikti jų konstrukcijų analizę, suprantančius estetinio projektavimo ir logistikos principus, gebančius organizuoti integruotą gamybą ir produkcijos realizavimą, taip pat turinčius įgūdžių rengti techninę dokumentaciją, kvalifikuotai bendrauti užsienio kalba ir dirbti tarptautinėse inžinierių bei vadybininkų komandose.?
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji pramonės inžinerijos bakalaurai studijuoja bendrojo universitetinio lavinimo dalykus: filosofiją, profesinio bendravimo pagrindus, kalbas; studijų pagrindų dalykus: informacinių technologijų pagrindus, inžinerinę grafiką, kompiuterinę braižybą, matematiką, chemiją, fiziką, tikimybių teoriją ir statistiką, statiką, kinematiką, dinamiką, medžiagų mechaniką, žmogaus saugą, ekonomiką, vadybos ir teisės pagrindus; studijų krypties dalykus: skaičiuojamosios mechanikos pagrindus, inžinerinių medžiagų parinkimą, mašinų gamybos technologiją, gaminių eksporto ir importo technologijas, projektuojamų gaminių estetiką, ir kitus dalykus.
5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams. Iš viso studijuojami 38 dalykai. Programa teikiama keturiomis užsienio kalbomis (anglų, prancūzų, vokiečių, rusų).
Studijų metu atliekama praktika gamybinėse įmonėse ir organizacijose. Jos metu įgyjama praktinių žinių apie įmonėje-praktikos bazėje gaminamus ar naudojamus produktus, pagrindinis dėmesys skiriamas šių produktų projektavimo-konstravimo, gamybos, matavimų, kokybės užtikrinimo metodų ir priemonių naudojimo sukaupto įmonėje, nagrinėjimui, susipažįstama su produktų eksportu ir importu, gaminių realizavimu, teisiniais, žmogaus saugos, ergonominiais, estetiniais ir kitais specifiniais reikalavimais bei jų įgyvendinimu, kaupiami ir analizuojami duomenys bakalauro baigiamajam darbui atlikti, praktiškai patikrinami bakalauro baigiamojo darbo eksperimentiniai rezultatai. Bendra praktikos trukmė - 10 savaičių.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas pramonės inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Eksporto inžinerijos studijų programą, studijas galima tęsti pramonės inžinerijos ar jai artimos technologijos mokslų studijų krypties (šakos) magistrantūros studijų programose.
Eksporto inžinerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems įgyti pramonės inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Yra galimybė studijuoti gretutinės Ekonomikos studijų krypties dalykus. Baigusiajam suteikiamas pramonės inžinerijos ir ekonomikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Pramonės inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti gamybos ir verslo įmonėse, atstovauti privačių ir valstybinių įmonių interesams, organizuoti gaminių ir įrenginių eksportą, diegti inovacijas.
Asmuo, įgijęs pramonės inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės planuoti inžinerinę veiklą, atsižvelgiant į numatytus tikslus; analizuoti ir fiksuoti mokslinių tyrimų rezultatus ir teikti pagal reikalavimus pateiktas mokslines ataskaitas; koreguoti veiklą, atsižvelgiant į besikeičiančią ar nenumatytą situaciją; vykdyti inžinerinę projektinę veiklą;
 • gebės valdyti ir pritaikyti naujausias technologijas; ieškoti, kaupti, sisteminti ir analizuoti inžineriniam darbui atlikti reikalingą informaciją; atlikti užduotis, įvertinant socialines ir etines problemas;
 • gebės numatyti projektavimo, konstravimo būdus ir priemones pramonės srityje, naudojant naujas priemones ir įdiegiant naujas technologijas, įvertinant nuolat kintantį veiklos turinį; standartinius sprendimus įgyvendinti žinomoje ir naujoje aplinkoje;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės panaudoti teorines ir praktines žinias priimant sprendimus;
 • gebės taikyti plačias teorines pramonės inžinerijos krypties žinias ir jas derinti su ekonomikos žiniomis; taip pat taikyti praktines žinias, būtinas naujų technologijų įsisavinimui;
 • gebės taikyti naujausias technologijos mokslų krypties mokslinių ir eksperimentinių tyrimų sukurtas teorines žinias, sprendžiant pramonės inžinerijoje kylančias problemas; pagilinti ir praplėsti pramonės inžinerijos žinias mokantis savarankiškai, įvertinti savo veiklos rezultatus;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio mąstymo, problemų sprendimo gebėjimų, savarankiškumo, gebėjimo susikoncentruoti, bendravimo užsienio kalba ir darbo grupėje gebėjimų, mokymosi mokytis gebėjimo;
 • gebės bendrauti ir bendradarbiauti su atitinkamos profesinės srities specialistais; kritiškai vertinti savo darbo rezultatus;
 • turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje ir veiklos turinio kaitos; gebėjimo nusistatyti mokymosi poreikius ir savarankiškai mokytis, siekiant tobulinti profesinę kvalifikaciją.

 • Pramonės inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal gamybos inžinerijos krypties pramonės inžinerijos šakos studijų programas.
  Norintiems siekti pramonės inžinerijos bakalauro kvalifikacinio laipsnio, reikia vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti eksporto inžinerijos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję pramonės inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti gamybos ir verslo įmonėse, atstovauti privačių ir valstybinių įmonių interesams, organizuoti gaminių ir įrenginių eksportą, diegti inovacijas.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju