Mokymo programos
Mechatronika
Valstybinis kodas: 612H73001
Kodas pagal ISCED: 51152
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti bakalaurus, turinčius mechanikos ir mechatronikos teorinių žinių, išmanančius esminius šių mokslo ir technikos sričių reiškinius ir principus, gebančius analizuoti, formuluoti ir spręsti mechatronikos praktinius uždavinius, projektuoti mechatronines sistemas, jas tirti, parinkti jų elementus, kurti mechatroninių gaminių gamybos technologijas, dirbti projektavimo, gamybinį-technologinį ar kitą inžinerinį darbą.
Stojantysis turi turėti vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji mechanikos inžinerijos bakalaurai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: filosofiją, profesinio (inžinerinio) bendravimo pagrindus, kalbas; studijų pagrindų dalykus: informacinių technologijų pagrindus, inžinerinę grafiką, kompiuterinę braižybą, statiką, kinematiką ir dinamiką, medžiagų mechaniką, elektros ir elektronikos grandines, žmogaus saugą, matematiką, tikimybių teoriją ir statistiką, chemiją, fiziką, mikro- ir makroekonomiką, vadybos ir teisės pagrindus, medžiagų inžineriją, konstrukcinių elementų atsparumą, mašinų elementus; bei specialaus lavinimo dalykus: matavimus, mikroprocesorinę techniką, optinę ir taikomąją elektroniką, mechatronikos komponentų gamybos technologiją, mechatronikos sistemų projektavimą, intelektualios mechatronines sistemas, robotizuotos gamybos sistemas, kompiuterines mechanizmų valdymo sistemas, ir kt. dalykus. Iš viso studijuojama 50 dalykų.
Praktika atliekama gamybinėse įmonėse ar organizacijose. Bendra praktikos trukmė - 10 savaičių. Jos metu suteikiamos žinios apie metalo ruošinių gamybos liejimo būdu technologiją, metalų apdirbimo pjovimu būdus, ugdomas gebėjimas sudaryti technologinę detalės gamybos schemą, gaminant ją tekinimo ir frezavimo staklėmis, parinkti gaminamai detalei pjovimo įrankius, pagalbinius matavimo bei tvirtinimo įtaisus ir pjovimo režimo parametrus, suteikiamos žinios apie elektrolankinio suvirinimo techniką, technologiją, analizuojamos konkrečios mechatronikos problemos, susipažįstama su pasirinktos srities pagrindinėmis vystymosi tendencijomis ir problemomis, kaupiama techninė, ekonominė, norminė ir kita naudinga informacija apie pasirinktą sritį, renkami duomenys baigiamajam darbui, įtvirtinami ir tobulinami mokslinio darbo įgūdžiai, praktiškai patikrinami bakalauro baigiamojo darbo eksperimentiniai rezultatai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas mechanikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Mechatronikos studijų programą, studijas galima mechanikos inžinerijos mokslų studijų krypties ar artimos technologijos mokslų studijų krypties gilinamojo tipo magistrantūros studijų programose.
Mechatronikos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems įgyti mechanikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Mechanikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti projektavimo, gamybinį-technologinį ar kitą inžinerinį darbą.
Asmuo, įgijęs mechanikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės atpažinti ir analizuoti naujas problemas, planuoti jų sprenfimo strategijas ir suprasti naujas technologijas; taikyti dalykines žinias, sprendžiant kokybinius ir kiekybinius uždavinius; koreguoti veiklą, atsižvelgiant į veiklos rezultatų analizę ir specialistų rekomendacijas; vykdyti su mechatronika susijusias technines problemas;
 • gebės valdyti ir pritaikyti įgytus pažintinius gebėjimus mechatronikos įrenginių kūrimui; ieškoti, kaupti, sisteminti ir analizuoti reikiamus būdus bei metodiką, įvertinant socialines ir etines problemas;
 • gebės numatyti mechatroninių sistemų projektavimo būdus ir metodus, įvertinant naujas technologijas; standartinius sprendimus įgyvendinti žinomoje ir naujoje aplinkoje;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės panaudoti įgytus pažintinius gebėjimus priimant sprendimus;
 • gebės taikyti dalykines žinias, pagrįstas naujomis technologijomis ir naujausių mokslinių tyrimų rezultatais; taip pat taikyti įgytas žinias, būtinas sėkmingam konkurencinių technologijų sukūrimui ir įsisavinimui;
 • gebės taikyti naujausias laboratorinių stebėjimų ir matavimų pagrindu sukurtas teorines žinias, sprendžiant veiklos kintamumo keliamas problemas; pagilinti ir praplėsti mechatronikos srities žinias (suprasti mechatronikos srities tyrimų ir plėtros problemas), įvertinus savo veiklos rezultatus;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio mąstymo, problemų sprendimo gebėjimų, savarankiškumo, gebėjimo susikoncentruoti, bendravimo ir darbo grupėje gebėjimų, mokymosi mokytis gebėjimo;
 • gebės bendrauti ir bendradarbiauti su atitinkamos profesinės srities specialistais; kritiškai vertinti savo darbo rezultatus;
 • turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje ir veiklos turinio kaitos; gebėjimo nusistatyti mokymosi poreikius ir savarankiškai mokytis, siekiant tobulinti profesinę kvalifikaciją.

 • Mechanikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal mechanikos inžinerijos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti mechanikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinio laipsnio, reikia vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti mechatronikos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję mechanikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti projektavimo, gamybinį-technologinį ar kitą inžinerinį darbą.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju