Mokymo programos
Statybos inžinerija
Valstybinis kodas: 612H20001
Kodas pagal ISCED: 51158
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti bakalaurus, turinčius humanitarinių mokslų ir komunikacijos, matematikos, fizikos, chemijos, informatikos, statybos inžinerijos, ekonomikos ir valdymo, bendravimo žinių, gebančius projektuoti, prižiūrėti ir valdyti statybos ir gamybos procesus, praktiškai spręsti inžinerinio darbo uždavinius statybos ir kitose su ja susijusiose srityse, dirbti konsultacinį, projektavimo, statybos projektų įgyvendinimo ir priežiūros, statybos kontrolės bei kitą inžinerinį darbą įmonėse ir organizacijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji statybos inžinerijos bakalaurai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: filosofiją, profesinio (inžinerinio) bendravimo pagrindus, kalbas; studijų pagrindų dalykus: informacinių technologijų pagrindus, inžinerinę grafiką, kompiuterinę braižybą, elektrotechnikos pagrindus, teorinę mechaniką, geologiją, geodeziją, hidrauliką, statybinę braižybą ir piešimą, inžinerinę medžiagų mechaniką, statybinę mechaniką, mikro- ir makroekonomiką, statybos teisės pagrindus, statybos ekonomiką; bei specialaus lavinimo dalykus: statybines medžiagas ir jų gamybos technologiją, pastatus ir inžinerinius statinius, konstrukcijų projektavimo pagrindus, statybos technologiją, pastatų inžinerines sistemas ir kt. dalykus. Iš viso studijuojama 50 dalykų.
Praktika atliekama gamybinėse ir statybinėse organizacijose. Bendra praktikos trukmė - 12 savaičių. Jos metu išmokstama naudotis pagrindiniais geodeziniais matavimo prietaisais, įgyjami praktiniai įgūdžiai kaip atlikti prietaisų patikrą, suprojektuoti plane pastatus ir inžinerinius statinius bei juos perkelti į natūrą, įsisavinami statybos ir statybos pramonės įmonių veiklos ypatumai, praktiškai patikrinami bakalauro baigiamojo darbo rezultatai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Statybos inžinerijos studijų programą, studijas galima tęsti statybos inžinerijos ar artimos technologijos mokslų studijų krypties gilinamojo tipo magistrantūros studijų programose.
Statybos inžinerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems įgyti statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti konsultacinį, projektavimo, statybos projektų įgyvendinimo ir priežiūros, statybos kontrolės bei kitą inžinerinį darbą įmonėse ir organizacijose.
Asmuo, įgijęs statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės planuoti statybos veiklą, atsižvelgiant į numatytus tikslus; analizuoti ir fiksuoti savo veiklos rezultatus ir teikti ataskaitas statybos veiklą koordinuojantiems asmenims; koreguoti veiklą, atsižvelgiant į veiklos rezultatų analizę ir statybos specialistų rekomendacijas; vykdyti atitinkamą projektinę veiklą;
 • gebės valdyti ir pritaikyti sudėtingas veiklos atlikimo technologijas; ieškoti, kaupti, sisteminti ir analizuoti statybinei veiklai atlikti reikalingą informaciją; atlikti reikiamas užduotis statybvietėje, įvertinant socialines ir etines problemas;
 • gebės numatyti statybos veiklos atlikimo būdus ir metodus konkrečioje profesinėje srityje, įvertinant naujai atsirandančius veiklos elementus ir nuolat kintantį veiklos turinį; standartinius sprendimus įgyvendinti žinomoje ir naujoje aplinkoje;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės panaudoti statybos teorines arba praktines žinias priimant sprendimus;
 • gebės taikyti savo veikloje plačias teorines žinias, pagrįstas naujų fundamentaliųjų ir taikomųjų tyrimų rezultatais; taip pat taikyti plačias teorines žinias, būtinas naujų statybos technologijų įsisavinimui;
 • gebės taikyti naujausias statybos veiklos srities arba mokslinių tyrimų (fundamentaliųjų ir taikomųjų) statybos inžinerijoje sukurtas teorines žinias sprendžiant veiklos kintamumo keliamas problemas; pagilinti ir praplėsti statybos srities žinias (plėtoti pažintines kompetencijas) mokantis savarankiškai, įvertinus savo veiklos rezultatus;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio mąstymo, problemų sprendimo gebėjimų, savarankiškumo, gebėjimo susikoncentruoti, bendravimo ir darbo grupėje gebėjimų, mokymosi mokytis gebėjimo;
 • gebės bendrauti ir bendradarbiauti su atitinkamos profesinės srities specialistais; kritiškai vertinti savo darbo rezultatus;
 • turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje ir veiklos turinio kaitos; gebėjimo nusistatyti mokymosi poreikius ir savarankiškai mokytis, siekiant tobulinti profesinę kvalifikaciją.

 • Statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal statybos inžinerijos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacinio laipsnio, reikia vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti statybos inžinerijos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti konsultacinį, projektavimo, statybos projektų įgyvendinimo ir priežiūros, statybos kontrolės bei kitą inžinerinį darbą įmonėse ir organizacijose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju