Mokymo programos
Maisto technologija ir inžinerija
Valstybinis kodas: 612E40001
Kodas pagal ISCED: 51154
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti bakalaurus, turinčius teorinių maisto mokslo, technologijos, inžinerijos ir analizės žinių, gebančius projektuoti naujus produktus, kurti ir diegti jų gamybos technologijas, valdyti gamybos procesus, vykdyti maisto žaliavų ir produktų kokybės bei saugos ir gamybos kontrolę, maisto analizę, įgijusius vadybinių ir organizacinių žinių bei gebėjimų bei gebančius dirbti tiriamąjį ar inžinerinį darbą maisto ir viešojo maitinimo produktų gamyboje, organizuoti produktų realizavimą, vykdyti žaliavų ir produktų kokybės bei saugos ir gamybos kontrolę, maisto analizę.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji chemijos inžinerijos bakalaurai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: komunikavimo pagrindus, filosofiją, kalbas; studijų pagrindų dalykus: informacinių technologijų pagrindus, inžinerinę grafiką, kompiuterinę braižybą, teorinę mechaniką, elektrotechnikos pagrindus, žmogaus saugą, matematiką, chemiją, chemijos inžineriją, procesų modeliavimą ir optimizavimą, teisės pagrindus, vadybos pagrindus, mikro- ir makroekonomiką; bei specialaus lavinimo dalykus: maisto chemiją ir analizę, maisto biochemiją, maisto toksikologiją ir saugą, maisto mikrobiologiją, fizikocheminę analizę, ir kt. Iš viso studijuojami 47 dalykai.
Studijų metu organizuojama praktika gamybinėse įmonėse ir organizacijose. Bendra praktikos trukmė - 10 savaičių. Jos metu susipažįstama su pagrindinių gamybų technologijomis, ugdomi praktiniai įgūdžiai, padedantys sėkmingai dirbti pasirinktoje veiklos srityje, gilinamos žinios apie nagrinėjamą technologiją, renkami duomenys bakalauro baigiamojo darbo parengimui, įtvirtinami ir tobulinami mokslinio darbo įgūdžiai, praktiškai patikrinami bakalauro baigiamojo darbo eksperimentiniai rezultatai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas chemijos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Maisto technologijos ir inžinerijos studijų programą, studijas galima tęsti chemijos, chemijos inžinerijos studijų krypties ar artimos technologijos mokslų studijų krypties gilinamojo tipo magistrantūros studijų programose.
Maisto technologijos ir inžinerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti chemijos inžinerijos bakalaurais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Chemijos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti tiriamąjį ar inžinerinį darbą maisto ir viešojo maitinimo produktų gamyboje, organizuoti produktų realizavimą, vykdyti žaliavų ir produktų kokybės bei saugos ir gamybos kontrolę, maisto analizę.
Asmuo, įgijęs chemijos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės projektuoti maisto technologijų svarbiausias inžinerines sistemas, organizuoti jų eksploataciją; parinkti tinkamą laboratorinių tyrimų metodiką ir apdoroti gautus eksperimentinius rezultatus;
 • gebės ieškoti, kaupti, sisteminti ir analizuoti reikalingą informaciją, naudojant įvairias informacijos paieškos sistemas; apibendrinti savo veiklos rezultatus ir pateikti ataskaitą;
 • gebės standartinius sprendimus įgyvendinti žinomoje ir naujoje aplinkoje, įvertinant alternatyvius variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes;

 • pažintinės kompetencijos -
 • mokės taikyti bazines žinias apie maisto chemiją, mikrobiologiją ir inžineriją, maisto produktų gamybos technologijas ir įrengimus, svarbiausius maisto instrumentinės analizės metodus, procesų modeliavimą ir optimizavimą, gamyboje naudojamų maisto žaliavų ir medžiagų savybes ir taikymo galimybes, darbų saugą, ekonomiką ir vadybą;
 • mokės gilinti savo profesinės veiklos kompetencijas, nuolat papildant turimas žinias naujomis, iš veiklos praktikos ir mokymosi gaunamomis žiniomis;
 • mokės organizuoti taikomuosius tyrimus sprendžiant veiklos kintamumo keliamas problemas;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio mąstymo, problemų sprendimo gebėjimų, savarankiškumo, gebėjimo susikoncentruoti, bendravimo ir darbo grupėje gebėjimų, mokymosi mokytis gebėjimo;
 • gebės bendrauti ir bendradarbiauti su atitinkamos profesinės srities specialistais; kritiškai vertinti savo darbo rezultatus;
 • turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje ir veiklos turinio kaitos; gebėjimo nusistatyti mokymosi poreikius ir savarankiškai mokytis, siekiant tobulinti profesinę kvalifikaciją.

 • Chemijos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal chemijos inžinerijos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti chemijos inžinerijos bakalauro kvalifikacinio laipsnio, reikia vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti chemijos inžinerijos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję chemijos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti tiriamąjį ar inžinerinį darbą maisto ir viešojo maitinimo produktų gamyboje, organizuoti produktų realizavimą, vykdyti žaliavų ir produktų kokybės bei saugos ir gamybos kontrolę, maisto analizę.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju