Mokymo programos
Įstaigų ir įmonių administravimas
Valstybinis kodas: 653N23006
Kodas pagal ISCED: 52134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti administratorius, gebančius organizuoti, koordinuoti, kontroliuoti administracinio valdymo veiklą, organizuoti personalo darbą, taikyti ryšių su visuomene komunikacijos modelius, atstovauti organizacijai bendradarbiaujant su verslo partneriais, formuoti įmonės įvaizdį, palaikyti jį, rengti verslo bei viešuosius projektus, vykdyti informacinę veiklą.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji įstaigų ir įmonių administratoriai studijuoja bendruosius profesinius dalykus ir studijų pagrindų dalykus: matematiką, kalbos kultūrą, informatiką, mikro-, makroekonomiką, filosofiją, psichologiją, užsienio kalbas, dokumentų valdymą ir dalykinę korespondenciją, įmonių ekonomiką, įvadą į viešąjį administravimą, administravimo principus, biuro darbo projektavimą ir darbo organizavimą, vadybą, teisės pagrindus, ryšius su visuomene, finansų apskaitą. Specialiuosius profesinius dalykus studijuoja priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos: kompiuterinių sistemų eksploatavimo, personalo darbo organizavimo ar leidinių rengimo organizavimo.
Iš viso studijuojami 34 dalykai. Penki procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams.
Praktinės studijos vyksta šešiais etapais: informacinių technologijų, taikomųjų kompiuterinių programų, biuro darbo organizavimo, profesinė praktika, specializacijos praktika, specialybės baigiamoji praktika. Praktinių studijų trukmė – 20 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami veiklos organizavimo, koordinavimo ir kontrolės, verslo bei viešųjų projektų rengimo, informacinės veiklos vykdymo ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu arba valstybiniu baigiamuoju egzaminu. Baigusiajam suteikiamas profesijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir administratoriaus profesinė kvalifikacija.
Baigus įstaigų ir įmonių administravimo studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo socialinių mokslų srities vadybos ir verslo administravimo studijų krypties programas.
Įstaigų ir įmonių administravimo studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti įstaigų ir įmonių administratoriais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Administratoriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti įstaigų ir įmonių administratoriumi.
Asmuo, įgijęs administratoriaus kvalifikaciją, turi:
- gebėti administruoti įstaigas, įmones, vykdyti veiklos organizavimo, koordinavimo, planavimo, vertinimo, apskaitos ir kontrolės funkcijas, organizuoti personalo darbą, taikyti ryšių su visuomene komunikacijos modelius, atstovauti organizacijai bendradarbiaujant su verslo partneriais, rengti verslo bei viešuosius projektus, vykdyti informacinę veiklą, apimančią informacijos paiešką, dokumentų valdymo organizavimą įstaigose, įmonėse;
- žinoti teisės aktus, reglamentuojančius pasirinktą veiklos kryptį, bendrą LR įmonių steigimo tvarką, darbo teisės reikalavimus, įmonės verslo plano parengimo tvarką, veiklos strategijos formavimo etapus, darbuotojų atrankos metodus, darbo užmokesčio formas, ekonomiškai naudingus finansavimo šaltinius, tarptautinio protokolo pagrindus;
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su klientais, lanksčiai vertinti reiškinius, būti mandagiu, tolerantišku,kruopščiu ir sąžiningu.
Įstaigų ir įmonių administratoriaus kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal įstaigų ir įmonių administravimo studijų programą.
Norintiems siekti administratoriaus kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti įstaigų ir įmonių administratoriumi nėra pripažįstami.
Įgiję administratoriaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti įstaigų ir įmonių administratoriais vyriausybės ir savivaldybių, privačiose ar pelno nesiekiančiose organizacijose, įmonėse ar įstaigose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Alytaus kolegija Alytus Merkinės g. 2B
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju