Mokymo programos
Muzikos pedagogika
Valstybinis kodas: 653X14001
Kodas pagal ISCED: 52114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Meno studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti muzikos mokytojus, kurie gebėtų organizuoti muzikinio ugdymo procesą, jame dalyvauti, ugdyti kūrybinį, estetinį ir sociokultūrinį ugdytinių santykį su muzikos menu, dalyvauti mokyklos bendruomenės socialiniame ir kultūriniame gyvenime, tobulinti savo profesinę kompetenciją.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji muzikos mokytojai studijuoja bendruosius profesinius dalykus: filosofiją, informacines technologijas, teisę, darbo ir civilinę saugą, kalbos kultūrą ir specialybinę kalbą, užsienio kalbą, pedagogikos pagrindus pedagoginės minties ir švietimo istoriją, didaktiką, hodegetiką, švietimo vadybą, , studiju pagrindų dalykus: visuotinę muzikos istoriją, pasaulio tautų ir šiuolaikinę muziką, instrumentų pažinimą, lietuvių etnologiją, lietuvių tautosaką, muzikos didaktiką, elementariąją muzikos teoriją, solfedžio, harmoniją, tautosakos šifravimą bei specialiuosius profesinius dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
- Etninės raiškos (instrumentinį folklorą, choreografinį folklorą, dainuojamąjį folklorą)
- Vokalinės muzikos (dirigavimą, chorvedybą ir aranžuotę, vokalo pagrindus)
5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams. Iš viso studijuojami 36 dalykai.
Praktinės studijos vyksta penkiais etapais: pažintinė praktika, muzikinio ugdymo praktika, ekspedicinė praktika, ištisinė pedagoginė savarankiško darbo praktika, specializacijos praktika. Praktinių studijų trukmė - 20 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami bendradarbiavimo su mokyklos bendruomene, pamokų planavimo ir vedimo, auklėjamojo darbo įgūdžiai, tiriamojo ir projektinio darbo gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas profesijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus muzikos pedagogikos studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo meno studijų srities, muzikos studijų krypties programas.
Muzikos pedagogikos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti muzikos mokytojais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti muzikos mokytoju.
Asmuo, įgijęs mokytojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti lavinti ugdytinių muzikinius ir kūrybinius gebėjimus, formuoti vertybinę orientaciją muzikos ir kitų menų srityse, organizuoti mokyklos bendruomenės muzikinę veiklą, valdyti praktinius ir kūrybinius muzikavimo įgūdžius, perteikti sceninės kultūros pagrindus, praktiškai taikyti įvairias muzikinio ugdymo metodikas, skirti ir vertinti individualius ugdytinių asmenybės bruožus, sudaryti palankią kūrybai ir asmenybės saviraiškai aplinką, muzikuoti solo ir ansamblyje, suburti muzikinį kolektyvą ir jam vadovauti, planuoti ir valdyti ugdymo procesą, įvertinti ugdymo proceso veiksmingumą, nustatyti ugdytinių muzikinius gebėjimus, organizuoti muzikinį ugdymą įvairių poreikių vaikams, taikyti muzikos kalbos ir kultūros žinias praktinėje veikloje, kurti individualias programas, pastebėti individualias skirtybes, pastebėti vaikų ir paauglių vystymosi sutrikimus ir jų įtaką asmenybės raidai, skaityti ir užrašyti muziką įvairias būdais, groti dviem muzikos instrumentais ir akompanuoti, taisyklingai valdyti balsą, diriguoti muzikiniam kolektyvui, rinkti, kaupti, analizuoti, sisteminti mokomąją medžiagą
- žinoti muzikinių gabumų, muzikinio mąstymo bei muzikos mokymosi raidos koncepcijas, visuotinę muzikos raidos istoriją, lietuvių folkloro tradicijas ir ypatybes, motyvacijos būdus ir priemones, psichofizinės raidos ir amžiaus tarpsnių ypatumus, garso išgavimo muzikos instrumentais ir žmogaus balsu principus, LR švietimą reglamentuojančius dokumentus, tradicines ir naujausias muzikinio ugdymo metodikas, muzikinių veiklos formų bendrojo lavinimo mokykloje specifiką
- mokėti atsakingai, kritiškai, nuosekliai reikšti mintis, dirbti komandoje su kitais pedagogais, efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti su ugdytiniais, tėvais/ globėjais ir kitais socialiniais partneriais
Mokytojo kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal muzikos pedagogikos studijų programą.
Norintiems siekti mokytojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju arba savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti muzikos mokytoju nėra pripažįstami.
Įgiję mokytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti muzikos mokytojais pagrindinėje mokykloje, papildomo ugdymo muzikos grupių vadovais.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Žemaitijos kolegija Rietavas L. Ivinskio g. 5
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju