Mokymo programos
Agroverslų technologijos
Valstybinis kodas: 653D70001
Kodas pagal ISCED: 52162
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Agroverslų technologijų studijų programos tikslas - rengti žemės ūkio technologus, turinčius aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, kurie gebėtų organizuoti, projektuoti ir vadovauti žemės ūkio gamybos technologiniams procesams bei realizuoti žemės ūkio produkciją.
Stojantysis asmuo turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji žemės ūkio technologai studijuoja bendrojo aukštojo lavinimo dalykus: socialinę psichologiją, sociologiją, teisę, užsienio kalbą, informacines technologijas, specialybės kalbos kultūrą ir kt.; bei dalykus technologo kvalifikacijai įgyti: augalininkystės, gyvulininkystės, sodininkystės ir daržininkystės, netradicinių verslų technologijas, veterinarijos pagrindus, gamybos mechanizavimą, ekologinės gamybos pagrindus, vadybą, ekonomiką, apskaitą ir finansus, prekybos pagrindus ir kt.
Studijų programoje numatytos trys specializacijos:
- Augalininkystės produkcijos prekinė gamyba;
- Gyvulininkystės produkcijos prekinė gamyba;
- Sodininkystės ir daržininkystės produkcijos prekinė gamyba.
Augalininkystės produkcijos prekinės gamybos technologai gebės įkurti augalininkystės krypties ūkį, organizuoti augalininkystės produktų gamybą, laikymą bei realizavimą. Gyvulininkystės produkcijos prekinės gamybos technologai gebės įkurti gyvulininkystės krypties ūkį, organizuoti gyvulininkystės produkcijos gamybą, laikymą, paruošimą realizacijai ir realizavimą. Sodininkystės ir daržininkystės produkcijos prekinės gamybos technologai gebės organizuoti vaisių bei uogų, daržovių gamybą ir prekybą, įkurti šios krypties gamybos ir prekybos įmones.
Praktinės studijos vyksta penkiais etapais: verslo planavimo mokomoji praktika, agrotechnologijų mokomoji praktika, technologinė praktika, specializacijos ir baigiamoji praktikos. Praktinių užsiėmimų trukmė - 800 val.
Agroverslų technologijos studijų programa baigiama parengus ir apgynus baigiamąjį darbą. Baigus studijas suteikiamas žemės ūkio profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir technologo profesinė kvalifikacija.
Baigus Agroverslų technologijų studijų programą, universiteto nustatyta tvarka galima tęsti studijas magistrantūroje pagal aukštojo mokslo biomedicinos mokslų srities agronomijos, gyvulininkystės technologijų ir kitų krypčių studijų programas.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Žemės ūkio technologo kvalifikacija reikalinga dirbant įvairiose žemės ūkio produkcijos gamybos srityse, vadovaujant žemės ūkio produkcijos gamybai, sandėliavimui ir pagamintos produkcijos realizavimui, organizuojant įmonės veiklą.
Asmuo, įgijęs žemės ūkio technologo kvalifikaciją, turi:
-gebėti projektuoti ir organizuoti augalininkystės, gyvulininkystės, sodininkystės ir daržininkystės bei netradicinių verslų technologinį procesą; aprūpinti technologinį procesą gamybiniais ir materialiniais ištekliais; eksploatuoti žemės ūkio statinius; vertinti vykdomų darbų kokybę; organizuoti žemės ūkio produkcijos sandėliavimą; organizuoti žemės ūkio produkcijos paruošimą realizavimui; organizuoti žemės ūkio produkcijos realizavimą; vertinti verslo aplinką ir savo galimybes; planuoti įmonės veiklą, pajamas.
- žinoti teisės aktus ir kitus norminius dokumentus, reglamentuojančius pasirinktą veiklos kryptį, bendrą Lietuvos Respublikos įmonių steigimo tvarką, darbo teisės reikalavimus, įmonių veiklos strategijas; gamybos mechanizavimo, ekologinės gamybos ir veterinarijos pagrindus; kokybės kontrolės būdus.
- išsiugdyti šiuos svarbiausius bendruosius gebėjimus: atsakomybę už priimtus sprendimus; racionalų mąstymą; organizacinius gebėjimus; kompiuterinį raštingumą; komunikabilumą; gebėjimą analizuoti, apibendrinti ir priimti sprendimus; kūrybiškumą; aktyvumą, savarankiškumą; darbštumą; gebėjimą dirbti komandoje.
Žemės ūkio technologo kvalifikaciją galima įgyti kolegijoje, vykdančioje žemės ūkio krypties studijų programas.
Agroverslų technologijos studijų programą gali studijuoti asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti žemės ūkio technologu nėra pripažįstami.
Asmenys, įgiję žemės ūkio technologo kvalifikaciją, gali dirbti įvairiose žemės ūkio produkcijos gamybos srityse, vadovauti žemės ūkio produkcijos gamybai, sandėliavimui ir pagamintos produkcijos realizavimui, organizuoti įmonės veiklą.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Žemaitijos kolegija Rietavas L. Ivinskio g. 5
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju