Mokymo programos
Geodezija ir žemėtvarka
Valstybinis kodas: 653H14001
Kodas pagal ISCED: 52158
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti inžinierius, kurie gebėtų atlikti geodezinius matavimus, kartografijos, topografijos ir žemėtvarkos darbus, rinkti ir vertinti žemės ir geografinę informaciją, panaudoti ją teritorijų planavime.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji geodezijos specialistai studijuoja sociologiją, socialinę psichologiją, specialybės kalbos kultūrą, užsienio kalbą, ekonomikos pagrindus, vadybą, teisę, fiziką, matematiką, geologiją, inžinerinę grafiką, elektronikos ir elektrotechnikos pagrindus, ekologiją, civilinę ir darbų saugą
geodezijos (inžinerinę geodeziją, skaitmeninę topografiją, inžinerinių tinklų geodezinius matavimus, statinių geodezinius matavimus)
kadastro (žemės sklypų ir pastatų kadastrinius matavimus, žemės ir statinių vertinimą, nekilnojamojo turto registrą)
5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems dalykams. Praktinės studijos vyksta penkiais etapais: geodezijos mokomoji, žemėtvarkos mokomoji, technologinė I, technologinė II ir baigiamoji praktika. Praktinių studijų trukmė – 20 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami žemės matavimo, duomenų apdorojimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas profesijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir inžinieriaus profesinė kvalifikacija.
Baigus geodezijos ir žemėtvarkos studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų srities, matavimų inžinerijos studijų krypties programas.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Inžinieriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti geodezijos ir žemėtvarkos inžinieriaus darbą .
Asmuo, įgijęs geodezijos ir žemėtvarkos inžinieriaus kvalifikaciją, turi:
- gebėti daryti horizontaliąsias ir vertikaliąsias, topografines nuotraukas, atlikti nekilnojamojo turto kadastro objektų geodezinius matavimus, susieti matavimus su valstybiniu geodeziniu tinklu, parinkti, tikrinti ir reguliuoti geodezinius, topografinius, fotogrametrinius prietaisus ir dirbti su jais, atlikti topografinius darbus statybviečių planams ir inžinerinių tinklų planams sudaryti, atnaujinti esamus žemėlapius (planus), naudojant specializuotas kompiuterines programas apdoroti geodezinių matavimų rezultatus, sudaryti topografinius ir požeminių komunikacijų planus, rengti žemėtvarkos projektus, rengti nekilnojamojo turto kadastro duomenis, nužymėti projektus vietovėje, organizuoti ir vykdyti statybos geodezinius darbus, kaupti duomenis georeferencinių duomenų bazėms ir juos naudoti
- žinoti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius pasirinktą veiklos sritį, Lietuvos ūkio vystymosi tendencijas, įmonių steigimo tvarką, pagrindinius ekonominius veiksnius, lemiančius verslo sėkmę, darbo įstatymus, bei saugų darbą reglamentuojančius dokumentus, verslo plano sudarymą ir buhalterinės apskaitos principus, įmonės veiklai taikomus kokybės standartus ir kokybės kontrolės būdus, išmanyti ekologijos ir gamtosaugos problemas, įvairias Lietuvoje naudojamas koordinačių sistemas
- mokėti dirbti kūrybiškai ir greitai, planuoti savo veiklą, savarankiškai priimti sprendimus, atsakyti už savo veiklos rezultatus, dirbti komandoje, efektyviai bendrauti su klientais, tobulėti profesinėje veikloje
Geodezijos ir žemėtvarkos inžinieriaus kvalifikaciją galima įsigyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal geodezijos ir žemėtvarkos studijų programas.
Norintiems siekti geodezijos ir žemėtvarkos inžinieriaus kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti geodezijos ir žemėtvarkos inžinieriumi nėra pripažįstami.
Įgiję geodezijos ir žemėtvarkos inžinieriaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti valstybinėse įmonėse ar privačiose firmose, atliekančiose geodezinius, kartografinius ir projektavimo darbus, savivaldybių žemėtvarkos skyriuose, ar įkurti savo įmonę.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Žemaitijos kolegija Rietavas L. Ivinskio g. 5
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju