Mokymo programos
Vadybos informacinės sistemos
Valstybinis kodas: 612N20002
Kodas pagal ISCED: 51134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programos "Vadybos informacinės sistemos" tikslas yra rengti vadybos informacinių sistemų darbuotojus, gebančius savarankiškai atlikti sudėtingą su asmenine kompetencija susijusį darbą šiose srityse: informacijos ir komunikacijos technologijų diegimas, informacinių sistemų projektų kūrimas ir diegimas, sistemų eksploatavimas ir plėtra, informacijos verslo kūrimas ir vystymas.
Stojantysis turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą bei tenkinti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Pagrindiniai studijų programą sudarantys dalykai apima keletą krypčių: specialybės dalykus, bendrojo lavinimo dalykus bei ekonomikos ir vadybos dalykus.
Svarbiausi specialybės dalykai yra "Informacijos ir komunikacijos technologijos", "Programinė įranga", "Informacinių sistemų analizė", "Informacinių sistemų projektavimas", "Duomenų bazių technologijos", "Informacinės sistemos", "Projektų valdymas", "Kompiuterinis sprendimų modeliavimas", taip pat pasirenkamieji dalykai "Informacijos vadyba", "Skaitmeninės paslaugos", "Informacinių sistemų saugumas".
Praktinių studijų vaidmenį atlieka mokomoji praktika, kurią studentai atlieka VIII semestre, jos trukmė - 400 val.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas vadybos ir verslo administravimo (įstojusiems nuo 2010 m. - vadybos) bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus bakalauro studijų programą "Vadybos informacinės sistemos", studijas galima tęsti socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programose. Taip pat galima tęsti studijas kitų sričių magistrantūros programose, kur reikalinga informacinių sistemų ir informacijos projektuotojo ir organizatoriaus kvalifikacija.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Baigus studijų programą "Vadybos informacinės sistemos" suteikiamas bakalauro kvalifikacinis laipsnis, kuris reikalingas norint dirbti informacijos vadybininkais, informacinių sistemų projektuotojais ir projektų vadovais, informacinių sistemų administratoriais bei informacijos verslo organizatoriais įvairių lygių valstybės ir verslo struktūrose.
Baigus studijų programą "Vadybos informacinės sistemos" įgyjamos:
Funkcinės kompetencijos: bakalauras turi mokėti įvertinti organizacijų ir vartotojų grupių poreikius informacijai ir informacinėms sistemoms; gebėti projektuoti ir diegti informacines sistemas ir jų atskiras dalis; organizuoti informacinių sistemų veiklą ir spręsti veiklos problemas; gebėti dirbti komandose ir projektuose; gebėti atlikti tyrimus ir priimti sprendimus.
Pažintinės kompetencijos: bakalauras turi suvokti šiuolaikinių informacinių technologijų ir jų pagrindu veikiančių informacinių sistemų galimybes; žinoti informacinių sistemų projektavimo metodus ir priemones; žinoti ekonomikos ir vadybos teorinius pagrindus ir šiuolaikinių organizacijų vadybos ypatumus; suvokti konkurencinio pranašumo šaltinius ir praktinius jų panaudojimo būdus.
Bendrosios kompetencijos: bakalauras turi mokėti savarankiškai ir efektyviai organizuoti savo darbą, analitiškai mąstyti ir gebėti įvertinti veikloje susidarančias situacijas; nustatyti ir sieti strateginius ir einamuosius tikslus, taip pat numatyti kelius jiems pasiekti; suvokti vietinius ir globalius politinius, ekonominius, mokslinius ir techninius reiškinius ir sugebėti juos kompleksiškai vertinti jungiant įvairius požiūrius - formalų, pilietinį, etinį ir t.t.
Baigus šią studijų programą suteikiamą bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal vadybos informacinės sistemos studijų programą.
Norintiems siekti bakalauro kvalifikacinio laipsnio reikia turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.
Baigę studijų programą "Vadybos informacinės sistemos" ir įgiję bakalauro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti aukščiausios kvalifikacijos informacinių sistemų projektuotojais ir vadovais verslo įmonėse, kitose organizacijose ir valdžios struktūrose, mokslo, studijų ir švietimo įstaigose, tarptautinėse organizacijose ir bendrovėse. Taip pat šios kvalifikacijos asmenys srities ypatumų dėka gali steigti savo verslo įmones ar siekti pavienio specialisto-eksperto statuso.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju