Mokymo programos
Prancūzų filologija
Valstybinis kodas: 612R10001
Kodas pagal ISCED: 51122
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Programos tikslas - suteikti universitetinį humanitarinės pakraipos išsilavinimą bei specialybės žinių ir gebėjimų, apimančių prancūzų kalbos, literatūros, šalies/kultūros sritis; parengti prancūzų filologijos specialistus, gebančius dirbti su įvairiomis informacinėmis technologijomis, kurti įvairių rūšių tekstus prancūzų kalba, taikant atitinkamas teksto kūrimo strategijas, analizuoti, redaguoti ir referuoti bei versti įvairių rūšių ir stilių tekstus iš prancūzų kalbos į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į prancūzų.
Prancūzų filologijos studijų programa skirta asmenims, įgijusiems bent vidurinį išsilavinimą Priimami ir asmenys, kurie vidurinėje mokykloje mokėsi prancūzų kalbos, ir tie, kurie jos nesimokė. Pirmame ir antrame kursuose studijos diferencijuojamos. Pažengusiųjų grupė skirta tiems, kas prancūzų kalbą moko B1/B2 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Pradedantieji mokosi prancūzų kalbos pagal intensyvią programą. Nuo trečio kurso abi grupės mokosi pagal tokią pačią programą. Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas. Konkursinis balas formuojamas iš lietuvių kalbos, užsienio (prancūzų arba kitos) kalbos ir istorijos egzaminų įvertinimų bei metinio kitos užsienio kalbos pažymio.
Būsimieji prancūzų filologijos specialistai studijuoja šiuolaikinę prancūzų kalbą, kuri apima žinias ir gebėjimus tokiose srityse kaip fonetika, morfologija, gramatika, rašymas, kalbėjimas įvairūs diskursai, prancūzų literatūros istoriją, prancūzų kalbos stilistiką, Prancūzijos ir prancūziškai kalbančių šalių istoriją, prancūzų kalbos istoriją ir pan. Programoje taip pat numatyti bendrojo universitetinio lavinimo dalykai: filosofijos įvadas, logika, psichologijos įvadas ir kt. bei filologijos pagrindų dalykai: lotynų kalba, antikinė literatūra, Vakarų literatūra ir pan.
Studijų metu atliekamos dvi mokomosios praktikos (vertimo ir prancūzų kalbos mokymo metodikos) ir profesinė praktika įstaigoje ar įmonėje (vertimo ar pedagoginė), kuri trunka 4 savaites.
Baigdami studijas, studentai rašo ir gina kalbotyros ar literatūros bakalauro baigiamąjį darbą. Bakalauro baigiamasis darbas - tai originalus pirmosios pakopos studento savarankiškai atliktas ir įformintas mokslo tiriamasis darbas, rodantis studento gebėjimą analizuoti temą, pasirinkti tyrimo šaltinius, mokslinę literatūrą ir jais naudotis, vertinti kitų asmenų anksčiau atliktus darbus, taikyti tyrimo metodus, atlikti tyrimą, aiškiai ir pagrįstai formuluoti tyrimų išvadas, taip pat rodantis gebėjimą glaustai, taisyklinga kalba, tvarkingai aprašyti tyrimą. Bakalauro baigiamasis darbas rašomas prancūzų kalba. Sėkmingai įvykdžiusiam programą ir apgynusiam bakalauro baigiamąjį darbą studentui suteikiamas prancūzų filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus prancūzų filologijos studijų programą, studijas galima tęsti įvairiose humanitarinių ar socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programose Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Prancūzų filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti prancūzų kalbos redaktoriais, vertėjais (iš/į prancūzų iš/į lietuvių kalbą), administratoriais, mokytojais leidyklose ir redakcijose, vertimų biuruose, valstybės institucijose ir privačiose įmonėse, vidurinėse mokyklose, kitose kultūros, švietimo ar leidybos institucijose.
Prancūzų filologijos studijų programos absolventai turėtų:
- suprasti, skaityti, rašyti ir kalbėti prancūzų kalba C1 ir C2 lygmeniu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
- lyginti ir vertinti skirtingų šalių kultūras, politinį, socialinį ir ekonominį gyvenimą įvairiose komunikacinėse situacijose, analizuoti, referuoti ir kurti įvairių rūšių ir stilių tekstus, versti iš prancūzų į lietuvių kalbą ir iš lietuvių į prancūzų, redaguoti tekstus, taikyti įgytas žinias ir suformuotus įgūdžius būsimoje profesinėje veikloje arba toliau studijuodamas;
- vertinti kultūros procesus, taikyti kalbos ir literatūros tyrimų metodikas, surasti reikiamą medžiagą įvairiuose informacijos šaltiniuose, naudotis įvairiomis informacinėmis technologijomis;
- išmanyti prancūzų kalbos sistemą ir jos subtilybes, prancūzų literatūros;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, būti mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Prancūzų filologijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal prancūzų filologijos studijų programas.
Norintiems siekti prancūzų filologijos bakalauro laipsnio reikia turėti vidurinį išsilavinimą. Į prancūzų filologijos studijų programą priimami ir asmenys, vidurinėje mokykloje nesimokę prancūzų kalbos. Pirmame ir antrame kursuose studijos diferencijuojamos. Pažengusiųjų grupė skirta tiems, kas prancūzų kalbą moko B1/B2 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Pradedantieji mokosi prancūzų kalbos pagal intensyvią programą. Nuo trečio kurso abi grupės mokosi pagal tokią pačią programą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai nėra pripažįstami
Įgiję prancūzų filologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti vertėjais (į/iš prancūzų iš/į lietuvių kalbą), prancūzų kalbos redaktoriais, administratoriais ar prancūzų kalbos mokytojais įvairiose kultūros, švietimo arba leidybos institucijose: leidyklose ir redakcijose, vertimų biuruose, valstybės institucijose, privačiose įmonėse ir kt.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju