Nepatvirtinti rašto darbai
Turinys ĮVADAS 3 1. FINANSINĖS ANALIZĖS VIETA IR FUNKCIJOS 5 1.1. Finansinės analizės reikšmė ir uždaviniai 5 1.2. Finansinės analizės rūšys 7 2. SANTYKINIAI RODIKLIAI IR JŲ PASIRINKIMO PRINCIPAI 10 2.1. Santykinių...
Apskaita   
Turinys Apskaitos dokumentai, jų rūšys, apyvarta ir saugojimas 3 Apskaitos dokumentai 3 Ilgalaikio turto apskaitos dokumentai 4 Atsargų apskaitos dokumentai 5 Gamybos išlaidų apskaitos dokumentai 6 Skolų apskaitos dokumentai 7 Kasos...
Apskaita   
Finansinė apskaita
2010-09-02
TURINYS ĮVADAS 4 1. BUHALTERINĖS APSKAITOS IR FINANSŲ SAMPRATA 5 1.1. Buhalterinės apskaitos esmė 5 1.2. Finansų esmė ir funkcijos. Finansų sistema. 8 2. ILGALAIKIO TURTO APSKAITA 11 2.1. Ilgalaikio turto klasifikacija 11 2.2. Ilgalaikio...
Apskaita   
ghgfhLIETUVOS VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS TEORINĖS PSICHOLOGIJOS KATEDRA PSICHOLOGINIS VAIKO ĮVERTINIMAS Dėstytoja: doc. Bronislava Grigaitė Mokyklinės psichologijos tęstinių...
Apskaita   
Atsargų valdymas
2010-09-02
Turinys Įvadas 2 1. Atsargų apibūdinimas 3 1.1. Atsargų paskirtis 3 1.2. Atsargų rūšys 6 2. Atsargų valdymas 7 2.1. Pagrindiniai atsargų valdymo principai 7 2.2. Atsargų sudarymo...
Apskaita   
FINANSŲ, SAVININKŲ NUOSAVYBĖS IR ĮSIPAREIGOJIMŲ APSKAITA APSKAITOS KURSINIS DARBAS ...
Apskaita   
Apskaitos praktika
2010-09-02
EKONOMIKOS FAKULTETAS BUHALTERINĖS APSKAITOS KATEDRA Buhalterinės apskaitos I kurso BAn–3/1 grupės neakivaizdinio skyriaus studentės BUHALTERINĖS APSKAITOS PRAKTIKOS TIKSLAI IR UŽDUOTYS Praktikos...
Apskaita   
Statistika
2010-09-02
TURINYS ĮVADAS................................................................................................................................................2 1. Valstybės statistikos...
Apskaita   
KLAIPĖDOS VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ KOLEGIJA VERSLO FAKULTETAS APSKAITOS IR FINANSŲ KATEDRA ILGALAIKIO TURTO INVENTORIZACIJA IR JOS REZULTATŲ APSKAITA PREKYBOS ĮMONĖSE ...
Apskaita   
dujinis suvirinimas
2010-09-02
DEGUONINIS PJOVIMAS, DUJINIS SUVIRINIMAS IR AUKŠTATEMPERATŪRINIS LITAVIMAS 1. Deguoninis metalų pjovimas Deguoninis metalų pjovimas pagrįstas tuo, kad metalas dega deguonies čiurkšlėje. Pjovimo pradžioje metalas įkaitinamas degiųjų...
Apskaita   
ILGALAIKIO MATERIALAUS TURTO APSKAITA APSKAITOS KURSINIS DARBAS ...
Apskaita   
Apskaitos politika
2010-09-02
Turinys IVADAS 3 BENDRIEJI APSKAITOS PRINCIPAI 4 BENDRIEJI FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS REIKALAVIMAI 8 TURTAS IR SAVININKAI 9 DVEJYBINIS IR PAPRASTASIS ĮRAŠAI 10 APSKAITOS PROCESO NUOSEKLUMAS 12 ŪKINIŲ OPERACIJŲ FIKSAVIMAS PIRMINIUOSE...
Apskaita   
ĮVADAS 3 1. NUOSAVO KAPITALO SAMPRATA IR SUDĖTIS 4 2. KAPITALO APSKAITA 7 3. REZERVŲ APSKAITA 14 3.1. Perkainojimo rezervo apskaita 14 3.2. Privalomojo rezervo paskaita 16 3.3. Rezervo savoms akcijoms įsigyti apskaita 17 3.4. Kitų rezervų...
Apskaita   
Turinys Įvadas 3 1. Ilgalaikis turtas 4 1.1 Ilgalaikis materialusis turtas 4 1.2 Ilgalaikis nematerialusis turtas 5 1.3 Finansinis ilgalaikis turtas 7 2. Ilgalaikio turto panaudojimo analizė 7 3. Ilgalaikio turto eksploatacinių sąnaudų...
Apskaita   
APSKAITOS ORGANIZAVIMAS ĮMONĖSE Verslo vadybos kursinis darbas ...
Apskaita   
Įvadas Kiekvienos įmonės veiklą sudaro daugybė ūkinių faktų (sąmoningai vykdomų operacijų ar nepriklausančių nuo įmonės darbuotojų valios jvykių), kurių kiekvienas daro tam tikrą ...
Apskaita   
ALYTAUS KOLEGIJA VADYBOS FAKULTETAS DARBO UŽMOKESČIO ORGANIZAVIMO POLITIKA „X“ ĮMONĖJE ĮMONIŲ FINANSŲ VADYBA KURSINIS DARBAS Atliko II ĮFV studentė Neringa Revuckaitė Tikrino Asistentė A...
Apskaita   
TURINYS ĮVADAS 4 1. INVENTORIZACIJOS ESMĖ IR REGLAMENTAVIMAS 5 2. ĮMONĖS TURTO INVENTORIZACIJA 8 2.1. Ilgalaikio turto inventorizacija 8 2.2. Atsargų inventorizacija 10 2.3. Pinigų inventorizacija 11 2.4. Skolų...
Apskaita   
Viešbučiai
2010-09-02
ĮŽANGA Pirmieji viešbučiai atsirado daugiau kaip prieš 2000 metų. Duomenų, pirmuosius Lietuvos viečbučius randama nuo 1812 metų. Nuo tada jų savininkams buvo nustatyti mokesčiai. Norint pradėti viešbučių verslą, tenka daug ką...
Apskaita   
TURINYS Įvadas 2 1. Inventorizacijos esmė, tikslai ir rūšys 3 2. Inventorizacijos rūšys pagal dažnumą ir apimtis 5 3. Atsakomybė už inventorizacijos atlikimą 6 4. Inventorizacijos objektas ir...
Apskaita   
VILNIAUS UNIVERSITETAS EKONOMIKOS FAKULTETAS Audito kursinis darbas Ilgalaikio materialaus turto...
Apskaita   
TURINYS ĮVADAS..................................................................................................................................3-4 1. DARBO LAIKO...
Apskaita   
Turinys ĮVADAS 3 1. PAJAMŲ APSKAITA 4 1.1. Pajamų grupavimas 6 1.2. Pripažinimo kriterijai 6 1.3. Prekybos pajamų pripažinimas 7 1.4. Paslaugų pajamų pripažinimas 8 1.5. Palūkanų, autorinių atlyginimų, dividendų pajamų...
Apskaita   
LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS APSKAITOS IR FINANSŲ KATEDRA Vardas pavardė ATSARGŲ APSKAITA ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖJE „DRAUGAS“ Finansinės apskaitos 3 kursinis darbas ...
Apskaita   
TURINYS 1. UŽDUOTIS 2 2. UŽDUOTIS 3 2.1. KAUPIAMASIS ŽINIARAŠTIS 4 3. UŽDUOTIS 5 3.1. ŽINIARAŠTIS PLANINIAM...
Apskaita   
TURINYS 1.Įvadas............................................................................................................................................2 2. Nematerialiojo turto...
Apskaita   
TURINYS 1. ĮVADAS 2. UAB „ŽIEMGALOS AUTOMOBILIAI“ 3. ILGALAIKIO TURTO RŪŠYS BEI JO PRIPAŽINIMAS 4. ILGALAIKIO TURTO GRUPAVIMAS IR JO APSKAITAI NAUDOJAMOS SĄSKAITO 5. Materialiojo ilgalaikio...
Apskaita   
Turinys Kasos operacijų apskaitos dokumentai 3 Kasos pajamų orderis 3 Kasos išlaidų orderis 6 Kasos knyga 8 Grynųjų pinigų priėmimo kvitas 9 Literatūra 11 Kasos operacijų apskaitos dokumentai Kasos operacijos susijusios su...
Apskaita   
KAUNO KOLEGIJOS EKONOMIKOS IR TEISĖS FAKULTETAS Buhalterinės apskaitos katedra LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Kursinis darbas Studentė BA 3/2 grupės studentė Jurgita Revuckaitė Darbo vadovas...
Apskaita   
TURINYS 1. ĮVADAS 2. BUHALTERINĖS APSKAITOS DOKUMENTAI IR JŲ PASKIRTIS 3. DOKUMENTŲ REKVIZITAI 4. MOKESČIAMS APSKAIČIUOTI NAUDOJAMI APSKAITOS DOKUMENTAI 5. DOKUMENTŲ TVARKYMAS 6. BUHALTERINĖS APSKAITOS DOKUMENTŲ SKIRSTYMAS IR...
Apskaita