Nepatvirtinti rašto darbai

Slaugos pagrindu egzamino atsakymai

Darbo dalykas
Dalyko potemė
Įkėlimo data
2010-10-25
Trumpas aprašymas
Slaugos profesija: istorinė apžvalga. Šiuolaikinėj slaugai įtakos turėjo 3 rūpybos sistemos. 1 – savirūpą teikė liaudies gydytojai, akušerės. 2 – atsirado su krikščionybe, egzistavo greta 1 sistemos, kol buvo sukurta dabartinė...
Aprašymas


Slaugos profesija: istorinė apžvalga.
Šiuolaikinėj slaugai įtakos turėjo 3 rūpybos sistemos. 1 – savirūpą teikė liaudies gydytojai, akušerės. 2 – atsirado su krikščionybe, egzistavo greta 1 sistemos, kol buvo sukurta dabartinė medicina. Iki krikščionybės buvo ligoninių tipo prieglaudos namai keliautojams bei seniems žm. Manoma, kad 1 ligoninė įkurta dar prieš 350 m. iki Kr. Romoje. Krikščioniškosios organizacijos teikė paslaugas skurstantiesiems, benamiams. Slaugytojai tada mokėsi tik praktikoj. 3 sistema – 19 a. pabaigoj, kai buvo daug atradimų medicinoj. Aseptika, rentgeno spinduliai. F. Naitingail. 1860m. – “Pastabos apie slaugą” – kiekvienam pac-tui reikalinga individuali slauga. Vėliau slaugytojs moė gydytojai. Nuo 1945m. – sl. tikslu buvo f-jų ir užduočių vykdymas, o ne dėmesys žm-ui. 1961m. – ypatinga sl-jo ir pac-to tarpusavio bendravimo sl.1964m. – būtina pagrįsti sl. praktiką teorinėmis žiniomis. 1966 – Henderson sl. modelis.

Šiuolaikinės slaugos samprata ir apibrėžimas. Slaugos tikslai ir uždaviniai
Slauga – veiksmai, padedantys sergančiam ar sveikam individui išsaugoti savo sveikatą arba ją grąžinti taip, kad galėtų savarankiškai gyventi ir apsitarnauti, būtų kuo mažiau priklausomas nuo kitų.
Tikslai: 1. slaugyti įv. Amžiaus sveikus ir sergančius žmones; 2. padėti jiems, jų šeimoms suprasti ir siekti fiz., psich. ir soc. sveikatos; 3. planuoti ir organizuoti slaugą; 4. ugdyti sveikatą, mokyti sveikos gyvensenos; 5. skatinti pac-tą ir jo šeimą aktyviai dalyvauti pac-to slaugymo veikloje, skatinti savirūpybą, pac-to pasitikėjimą savimi; 6. padėti ligoniui po sunkių ligų greičiau sugrįžti į visuomene ir adaptuotis; 7. mokyti pac-tus; 8. bendradarbiauti su kt. specialistais ir institucijom; 9. gilinti ir tobulinti savo žinias, diegti naujoves į praktiką.
Uždaviniai:nustatyti probemą, pritaikyti t.t. slaugos modelį.

Slaugos sritys. Bendruomenės ir klinikinės skaugos sampratos. Sl. Specialybės, subspec., f-jos, pareigos, teises. Sl etika.
Klinikinė sl. – 2 ir 3 sveikatos priežiūros įst. Būdingas glaudus bendradarbiavimas su gydytojais ir mažesnis slaugytojo savarankiškumas. Sl planas trumpas. Bendruomenės sl. – 1 sveik. priežiūros įst. Slaugytojas atlieka ne tik visas BPS f-jas, bet ir organizuoja, planuoja ir vykdo namų slaugą, konsultuoja, moko ligonius.
Spec. ir subspec.: 1. BPS; 2. SPS: akušerės, anestezijos ir intens. terapijos, bendruomenės, psich. sveikatos, vaikų, operacinės. Sl. f-jos: žr. viršuj. Pareigos: 1. stebėti pac-tų sveikatos pokyčius; 2. planuoti slaugą, pildyti slaugos dokumentus; 3. vykdyti ligų ir rizikos veiksnių profilaktiką; 4. atlikti gydytojo paskirtas proc.; 5. teikti 1 pagalbą; 6. laikytis aseptikos ir antiseptikos reik.; 7. laikytis etikos reik.; 8. pastebėjus sl. darbuotojo klaidą – pranešti. Teisės: užsiimti sl praktika, neatlikti t.t. proc., jei nėra tinkamų tam sąlygų, jei tai liepė teisės tam neturintis žm., jei jos neatitinka moralinių
Kiti darbai