Nepatvirtinti rašto darbai

Tėvų pedagoginis švietimas

Darbo dalykas
Dalyko potemė
Įkėlimo data
2010-10-25
Trumpas aprašymas
Turinys Įvadas….………………………………………………………………….2 1. Mokinio šeimos pažinimo metodai………………………………………………3 2. Pedagoginio tėvų švietimo...
Aprašymas


Turinys


Įvadas….………………………………………………………………….2
1. Mokinio šeimos pažinimo metodai………………………………………………3
2. Pedagoginio tėvų švietimo formos……………………………………………….4
2.1. Tėvų susirinkimai……….………………………………………...……5
2.2. Individualūs pokalbiai……..……………………………………………7
2.3. Paskaitos………………………………………………………………..8
2.4. Klausimų- atsakymų vakarai……………………………………………9
2.5. Disputai…………………………………………………………………9
2.6. Atvirų durų dienos…..…………………………………………………10
3. Netradicinės pedagoginio tėvų švietimo formos…………….……………...……..10
3.1 Dalykiniai žaidimai………...……………………………..………………….10
3.2 Reglamentuotos diskusijos….……………………………………………….11
4. Nauja suaugusiųjų švietimo tikslo koncepcija..................................................... 12
4.1. Kompiuterinis mokymas.........................................................................12

5. Andragoginės veiklos efektyvumo problema...........................................................14

Išvados….……………………………………………………………….………………..15
Literatūra………………………….……………………………………..………………..16


Įvadas

Mokslas turi tarnauti žmogaus
kūrybiniams tikslams. Maža kaupti
žinias; reikia jas kaip galima plačiau
skleisti ir panaudoti gyvenime.
N.Rubakinas

K. Pukelis rašo: “Reikia įsidėmėti, kad kuo geriau išauklėtas žmogus, tuo labiau jis rūpinsis savo išsilavinimu. Tuo tarpu išsilavinimas be tinkamo išsiauklėjimo gali būti net pavojingas kitiems- visuomenei, tautai, žmonijai.” Ir čia visa tiesa – auklėjimui turi būti teikiamas prioritetas. Į vaikų ir jaunimo auklėjimo procesą turi būti įtraukta visa suaugusioji karta, o pirmiausia tėvai ir mokytojai. Tačiau tėvai neretai stokoja elementarių pedagoginių žinių ir įgūdžių. Mokytojams šio tikslo siekti dar sunkiau, nes visų mokinių dora, dvasingumas, vertybės atsineštos iš šeimos yra labai skirtingos. Tą disharmoniją pašalinti galima tik šviečiant ir auklėjant tėvus bei auklėjantis ir šviečiantis patiems mokytojams.
Kadangi tėvai, kaip ir klasės auklėtojai, yra suinteresuoti savo vaikų ateitimi, gali ir turi padėti įgyvendinti konkrečius mokyklos tikslus ir uždavinius. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo sėkmė priklauso nuo klasės auklėtojo asmenybės, jo pasirengimo bei gebėjimų ir nuo tėvų noro, atsakingumo už vaikų ateitį, už būsimosios kartos dvasingumą, fizinį ir moralinį tobulumą. Klasės auklėtojo ir tėvų pareigų atlikimas ypatingas tuo, kad aulėjimo rezultatai pastebimi ne iš karto, o padarytos klaidos yra sunkiai ištaisomos ir dažniausiai palieka didžiulius pėdsakus.
Remdamiesi pedagoginės literatūros analize, atsižvelgdami į dabarties reikalavimus, klasės auklėtojo ir tėvų bendradarbiavimo uždavinius galėtume suformuluoti taip:
• Pažinti ir nuolat tirti mokinio šeimą;
• Sistemingai nagrinėti šeimos mikroaplinkos poveikį vaiko asmenybei, o esant neigiamai šeimos įtakai (amorali,
Kiti darbai