Nepatvirtinti rašto darbai

vadybos ir valdymo sąvokų nagrinėjimas.

yra atsakingas. [6, XVII tomas, 794 p.]
Organizacija- žmonių, visuomeninių grupių, valstybių, turinčių bendrą veikimo programą, sąjunga. [6, VIII tomas, 1015 p.]
Funkcija-organo paskirtis, jo atliekamas darbas. [6, II tomas, 1186 p.]
Lietuvoje vadyba oficialiai, kaip mokslas buvo paskelbta 1992 metais, sudarant mokslo krypčių ir sričių kvalifikatorių.


VADYBOS SĄVOKA

Nagrinėjant organizacijų ir kitų socialinių-ekonominių sistetemų funkcionavimo kalusimus ir problemas, labai dažnai naudojamas terminas “ vadyba”. Galima teikti, kad nemaža atvejų, kai terminai “vadyba”, “vadybininkas” naudoajmi nesigilinant šių žodžių reikšmės. Greta termino “vadyba” gana dažnai lygiagrečiai vartojamas terminas “administraviams”. Vienais atvejais šiais terminais apibūdinami analogiški procesai, kitais atvejais – skirtingi. Taigi terminų įvairovė iškelia problemų šias sąvokas aiškinant, o terminus vartojant. Kiekvienas autorius parašęs knyga apie vadybą, vadybą interpretuoja, supranta kitaip. Žinoma, daugelių dalykų jie tarpusavy sutinka, bet yra ir skirtumų, kuriuos bandysiu rasti ir jums pateikti.
Vadyba (managment).F. Teiloras savo klasikiniame veikale “Shop Management”, organizacijos veiklos reguliavimo apibūdinimui įvedė terminą “menedžmentas”. F. Teiloras jį traktavo plačiai, suprasdamastai kaip specifinę veiklą, kurią atliekant reguliuojami visi, organizacijuosevykstantys procesai. Taigi terminas “manegement” apibūdina visuminę organizacijos valdymo veiklą. [3, 8 p.]
Su F. Teiloru sutinka ir H. Fajdis, kuris menedžmentą taip pat supranta kaip visuminę organizacijos valdymo veiklą. [3, 9 p.]
Taigi, klasikų supratimu, menedžmentas- tai visuminė organizacijos valdymo veikla. Tuomet vadybos prasmė taip pat turi būti tokia.
F. Saulius Butkus vadybą apibudina kaip organizacijų vadovybės tikslo siekimas pavaldinių pastangomis [2, 10 p.]
Kaip matomė F. S. Butkus išskyria tikslo siekima, apie ką neužsimena nei H. Fajdis, nei F. Teiloris. Per paskaitą F. S. Butkus yra pasakęs: vadyba- atskiras valdymo atvėjis, kai tikslas yra pasiekiamas per tarpininką.
Vadyba- visuma veiksmų, pasirinktų remiantis informacija apie objektą ir turinčių tikslą

palaikyti arba pagerinti jo funkcionavimą atsižvelgiant į esamą padėtį ir iškeltus tikslus [4, 22 p.]. Efektyviai reguliuti įmanoma tik turint pakankamai informacijos apie susidariusią padėtį valdomajame posistemyje. Taigi galime daryti išvadą, kad vadyba yra informacinis procesas, apibūdinamas nenutrukstamu informacijos pasikeitimu tarp valdančiosios ir valdomosios posistemių.
Algimantas Jonaitis išskyria informacijos pasikeitimą apie ką neužsimena nei F. S. Butkus, nei H. Fajdis, nei F. Teiloris.
Vadyba paprastai apibrėžiama kaip mokslas apie socialinių organizacijų, sistemų valdymą, taip pat kaip praktinių valdymo metodų ir tradicijų, būdingu kuriam nors istoriniam laikotarpiui ar šakai, visuma; tai gamybos proceso koordinavimo
Kiti darbai