Nepatvirtinti rašto darbai

vadybos ir valdymo sąvokų nagrinėjimas.

apibrėžti keturiais konkrečiais vadovo atliekamas funkcijas: planavimą, organizavimą, vadovavimą ir kontrolę. Galime sakyti, kad valdymas – tai organizacijos narių pastangų planavimo, organizavimo, vadovavimo ir kontrolės procesas bei visų kitų organizacijos išteklių panaudojimas siekiant organizacijos užsibrėžtų tikslų [1,10 p.]
Praktiškai valdymas neskaidomas į keturias atskiras veiklas ar vos tarpusavyje susijusių veiklų visumą, o suprantamas kaip glaudžiai susijusių funkcijų grupė.


Darbo pasidalijimas
1. Bet kurioje veikloje neišvengiamas darbo pasidalijmas ir specializacija. Darbą apibūdina jo vieta, laikas, tirinys ir produktas, šiais požymiais jis ir dalijamas tarp organizacijos narių.
Darbo pasidalijimas organizacijoje vykdomas pagal vertikalę ir horizontalę. Darbo pasidalijimas pagal vertikalę sukuria vadybos lygių hierarchiją (vadybos pakopas), kurių turėtų būti ne daugiau kaip trys. Jų išskirtinis bruožas – kiekviename valdymo lygyje esančių žmonių pavaldumas aukštesniame vadybos lygyje esančiam vadovui. Žmonių, pavaldžių vadovui, skaičius apibrėžia jo kontrolės sferą (ribas). Darbo pasidalijimas vadybos hierarchiniame lygyje pagal horizontalę vykdomas atsižvelgiant į atliekamas funkcijas arba veiklos sritį ir vadinamas vadybos hierarchinio lygio (pakopos) grandimi. Grandžių neturėtų būti

kaip šešios-aštuonios.[4, 40 p.]
2. Darbų padalijimas pagal jų atlikimo vietą būdinga organizacijoms, kai naudojamasi tarpininkavimo technologija: pardavėjai dirba skirtinguose parduotuvės skyriuose, ryšininkai – teritoriniuose skyriuose.
Darbai dalijami pagal laiką tais atvejais, kai procesų trukmė prašoka vieno žmogaus galimybes.
Darbų padalijimas pagal jų turinį arba technologinė specializacija dažniaiusiai taikoma ten, kur daug žmonių gamina daug vienodų produktų. Visas darbas suskaidomas į technologines operacijas, reikalaujančias mažesnės įgūdžių įvairovės; tada žmogus greičiau iščoksta darbą, sparčiau ir geriau dirba.
Darbai pasidalijami pagal darbo produktus tada, kai organizacija vartotojams pateiki įvairių produktų. [2, 8 p.]
Darbo pasidalijimas vyksta dviem pagrindais – profesiniu ir kvalifikacinių. Profesinių pagrindu – žmonės skirstomi pagal poveikio darbo objektui būdus. Kvalifikacinių pagrindu – skirstoma pagal atliekamų darbų sudėtingumą ir iš to išplaukiantį laiką, reikalingą susidaryti įgūdžiams. Norint kuo geriau panaudoti kiekvieno darbuotojo galimybes, organizuojant darbus, reikia stengtis, kad kiekviena technologinio proceso operacija butų atliekama darbininko, kurio profesija ir kvalifikacija tiksliai atitinka operacijos reikalavimus. [2, 76 p.]
3.Joks žmogus vienas nei fiziškai, nei psichologiškai nepajėgus atlikti visas operacijas, iš kurių susideda sudėtingiausias užduotys. O darbą pasidalijus užduotys supaprastinamos. Jas lengva greitai išmokti ir atlikti.
Darbo pasidalijimas toks kompleksinis užduoties suskaidymas į sudedamąsis dalis,
Kiti darbai