Mokymo programos
Branduolinė energetika Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612E32001
Kodas pagal ISCED: 51152
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 6 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Pagrindinių studijų programa skirta rengti bakalaurus, turinčius branduolinės energetikos teorinių žinių, susipažinusius su branduolinės inžinerijos sąvokomis, esminiais reiškiniais ir dėsniais, gebančius analizuoti, formuluoti ir sprćsti techninius branduolinės energetikos uždavinius, turinčius mechanikos, šilumos ir branduolio fizikos principų, reikalingų inžineriniam panaudojimui žinių, praktinių gebėjimų ir įgūdžių, gali dirbti tiriamąjį, projektavimo ar kitą inžinerinį darbą įvairiose įmonėse bei organizacijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji energetikos bakalaurai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: filosofiją, bendravimo pagrindus, kalbas; studijų pagrindų dalykus: informacinių technologijų pagrindus, inžinerinę grafiką, kompiuterinę braižybą, statiką, kinematiką ir dinamiką, medžiagų mechaniką, elektros ir elektronikos grandines, žmogaus saugą, matematiką, tikimybių teoriją ir statistiką, chemiją, fiziką, mikro- ir makroekonomiką, vadybos ir teisės pagrindus, biosferos apsaugą; bei specialaus lavinimo dalykus: termohidromechaniką, inžinerinę termodinamiką, šilumos ir masės mainus, ir kt. dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
1. Atominės elektrinės (branduolio ir neutronų fiziką, branduolinius reaktorius, radiacinius matavimus ir radiacinę saugą, atominių elektrinių inžinerines sistemas).
2. Branduolinės energetikos inžinerijos (branduolinius energetinius įrenginius, radioaktyviąją aplinkos taršą, branduolinį kurą, šiluminius variklius).
5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams. Iš viso studijuojami 52 dalykai.
Praktika atliekama gamybinėse įmonėse ir organizacijose. Bendra praktikos trukmė - 10 savaičių. Jos metu išmokstama atpažinti ir analizuoti konkrečias branduolinės energetikos problemas, susipažįstama su praktikos vietoje egzistuojančia valdymo struktūra ir įvertinamas jos efektyvumas, įsisavinami praktikoje taikomi techninių problemų formulavimo ir sprendimo metodai, išanalizuojama ir savaranki?kai įvertinama įmonėje taikoma efektyvumo rodiklių sistema, analizuojami įmonės pagrindiniai technologiniai įrenginiai ir įvertinamas jų šiuolaikiškumas, palyginant su pažangiausiomis technologijomis, identifikuojamos pasirinktos srities pagrindinės vystymosi tendencijos ir problemos, analizuojamos saugos kultūros lygis įmonėje ir įvertinami jos privalumai ir trūkumai, susipažįstama su įmonėje taikoma informacijos šaltinių kaupimo ir panaudojimo sistema, turima projektavimo ir kita specializuota literatūra, kaupiama techninė, ekonominė, norminė ir kita būtina informacija pagal pasirinktą specializaciją, renkami duomenys bakalauro baigiamajam darbui, įtvirtinami ir tobulinami mokslinio darbo įgūdžiai, praktiškai patikrinami bakalauro baigiamojo darbo eksperimentiniai rezultatai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas energetikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Branduolinės energetikos studijų programą studijas galima tęsti energetikos studijų krypties ar artimos technologijos ar fizinių mokslų studijų krypties gilinamojo tipo magistrantūros studijų programose.
Branduolinės energetikos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems įgyti energetikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Energetikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti tiriamąjį, projektavimo ar kitą inžinerinį darbą branduolinės energetikos sektoriuje.
Asmuo, įgijęs energetikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį:

 • gebės atpažinti, apibrėžti, suprasti, kritiškai vertinti ir dalyvauti sprendžiant šiuolaikinių branduolinės energetikos technologijų, mokslinių tyrimų ir plėtros problemas;
 • gebės suvokti ir analizuoti socialiniame kontekste bendrąsias energetikos plėtros, kuro resursų taupymo, racionalaus naudojimo ir ekologines problemas;
 • gebės suprasti perspektyvines branduolines technologijas ir jų raidos tendencijas;
 • gebės taikyti ir kombinuoti įgytas įvairių bendrojo lavinimo dalykų ir branduolinės energetikos profesines žinias bei naudojimosi informacinėmis technologijomis įgūdžius techninėms užduotims spręsti vadovaujant, prižiūrint ir kontroliuojant tiesioginiam vadovui;
 • gebės vykdyti technines u?duotis projektuojant, modernizuojant ir eksploatuojant branduolinės energetikos įrenginius ir sistemas;
 • gebės įvertinti inžinerinius sprendimus etiniu, socialiniu, ekonominiu ir branduolinės bei radiacinės saugos požiūriu;
 • gebės visapusiškai ugdyti asmenybę, objektyviai vertinti savo profesinės veiklos įtaką žmonių saugai ir sveikatai;
 • turės matematinių ir skaičiavimo įgūdžių, įtraukiant klaidų analizę, skaičiavimo tikslumo įvertinimą, taisyklingą matavimo vienetų ir duomenų pateikimo būdų naudojimą;
 • turės fundamentaliųjų mokslų žinių apie gamtos dėsnius, reiškinius ir jų kiekybinę išraišką;
 • turės humanitarinių ir socialinių mokslų žinių, reikalingų plačiai erudicijai ir filosofinei pasaulėžiūrai ugdyti bei profesiniams tikslams pasiekti;
 • turės bendrųjų inžinerijos pagrindų žinių (medžiagų mokslo, informacinių technologijų, skysčių mechanikos, elektrotechnikos, elektronikos pagrindų, mašinų elementų ir jų projektavimo, technologinių procesų valdymo ir kt. dalykų);
 • turės specifinių branduolinės energetikos žinių (branduolio ir neutronų fizikos, branduolinių reaktorių teorijos, radiacinių matavimų ir radiacinės saugos, atominių elektrinių inžinerinių sistemų, branduolinio kuro ciklo; matavimų ir kontrolės sistemų, elektros energetikos sistemų ir kt. dalykų);
 • turės pagrindinių branduolinės energetikos sistemų ir įrenginių parinkimo, projektavimo, saugaus eksploatavimo žinių;
 • turės sisteminio mąstymo įgūdžių;
 • gebės dirbti savarankiškai ir daugiaprofilinėje specialistų grupėje ar komandoje;
 • gebės efektyviai komunikuoti su kitais grupės ar komandos nariais;
 • gebės argumentuotai ir suprantamai pateikti perduodamą informaciją taisyklinga lietuvių kalba ir bent viena iš užsienio kalbų raštu bei žodžiu;
 • gebės naudotis techniniais, patentiniais, teisiniais ir norminiais dokumentais;
 • gebės naudotis informacijos tinklais ir duomenų bazėmis, turi informacijos ir duomenų paie?kos, vertinimo, apdorojimo ir naudojimo įgūdžių;
 • gebės rengti kompiuteriu tekstinć ir grafinć dokumentacij?;
 • gebės tobulinti savo profesinć kvalifikacij?, gerinti darbo kokybć;
 • gebės planuoti darbus, vadovauti nedideliam pavaldžių darbuotojų kolektyvui, suprasti pagrindinius vadybos ir verslo principus bei ypatumus.
Energetikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal energetikos krypties studijų programas.
Norintiems siekti energetikos bakalauro kvalifikacinio laipsnio, reikia vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti branduolinės energetikos srityje nėra pripažįstami.
Įgiję energetikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti tiriamąjį, projektavimo ar kitą inžinerinį darbą branduolinės energetikos sektoriuje.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju