Mokymo programos
Etnologija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612U80001
Kodas pagal ISCED: 51122
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti etnologijos bakalaurus, etnologus, gebančius vertinti, tirti ir puoselėti lietuvių etninę kultūrą kaimyninių tautų etninės kultūros kontekste.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji etnologijos bakalaurai, etnologai studijuoja bendruosius universitetinius dalykus: lietuvių kalbos kultūrą, filosofiją, edukologiją, ekonomiką ir kt. ir specialybinius dalykus: etnologijos pagrindus, tautosaką, melofolkloristiką, mitologiją, tautodailę, etninę materialinę kultūrą, etninę dvasinę kultūrą, muziejininkystę, kultūros teoriją, etninės kultūros veiklą ir kt.
Praktinės studijos vyksta šešiais etapais: etnografinė ir tautosakinė ekspedicija, etnosociologijos, etnologijos, tautosakos, muziejų ir etninės veiklos praktika. Praktinio mokymo trukmė – 16 kreditų. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami etnografinės ir tautosakinės medžiagos rinkimo, etnokultūrinių renginių organizavimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro diplominiu moksliniu darbu. Baigusiajam suteikiamas etnologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus etnologijos bakalaurantūros, etnologijos studijų programą studijas galima tęsti humanitarinių ir socialinių mokslų srities magistrantūros programose.
Studijuojant šioje studijų programoje yra galimybė įgyti kitos studijų programos pagrindus pasirenkant gretutinės krypties studijas. Gretutinės krypties studijų pasirinkimo tvarka ir principai skelbiami www.vdu.lt/studijos/gretutines-studijos.html tinklalapyje.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Etnologijos bakalauro, etnologo kvalifikacija reikalinga norint dirbti etnologo darbą.
Asmuo, įgijęs etnologijos bakalauro, etnologo kvalifikaciją, turi:
- gebėti propaguoti etninės kultūros palikimą, organizuoti etnokultūrinius renginius, ruošti ekspozicijas ir parodas, vadovauti ekskursijoms, rengti ir vykdyti etnologinius edukacinius projektus ir programas, sudarinėti tautosakinius, liaudies meno ir kitokius etnologinio pobūdžio leidinius, vadovauti etninės kultūros pamokoms ar užklasinei veiklai mokykloje, skaityti paskaitas plačiajai visuomenei, supažindinti su etnine kultūra šiuolaikinės žiniasklaidos priemonėmis ir pan., rinkti tradicinę ir šiuolaikinę tautosakinę bei etnografinę medžiagą, tinkamai ją apiforminti ir parengti saugojimui, aprašyti, sisteminti ir įvertinti archyvuose saugomą etnokultūrinę medžiagą, konsultuoti etninės kultūros klausimais besidominčius atskirus žmones ar jų grupes, teikti reikalingą informaciją, bendradarbiauti su kitomis etnokultūrine veikla Lietuvoje bei užsienyje užsiimančiomis įstaigomis, organizacijomis, dalintis su jomis patirtimi ir vykdyti bendrus projektus
- žinoti, kas sudaro Lietuvos etninės kultūros paveldą, kokie įstatymai jį saugo ir kokiais būdais dera jį puoselėti bei propaguoti, lietuvių bei Lietuvoje esančių tautinių mažumų etninės kultūros bei įvairių šiuolaikinių subkultūrų savitumą, veiksnius turinčius įtakos etninės kultūros pokyčiams;
gebėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir kūrybingai, sugebėti bendrauti su įvairaus amžiaus žmonėmis.
Etnologijos bakalauro, etnologo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal etnologijos studijų programą.
Norintiems siekti etnologijos bakalauro, etnologo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti etnologu nėra pripažįstami.
Įgiję etnologijos bakalauro, etnologo kvalifikaciją asmenys gali dirbti etnologais kultūros ir švietimo institucijose: etninės kultūros centruose, kultūros skyriuose, kraštotyros muziejuose, nacionaliniuose parkuose, turistinėse firmose, etnokultūrinių leidinių leidyklose, etninės kultūros mokytojais mokyklose. Etnologai dirba valstybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, administruoja, rengia ir vykdo įvairius nacionalinius ir tarptautinius projektus bei programas.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju