Mokymo programos
Kultūros vertybių apsauga
Valstybinis kodas: 62103H103
Kodas pagal ISCED: 51221
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji menotyros magistrantūros, kultūros paveldo animacijos ir turizmo studijų programa skirta rengti kultūrinio paveldo animatorius, turinčius menotyros žinių bei vadybos įgūdžių, suvokiančius kultūros paveldo raiškos formas ir jo socialinę, visuomeninę, istorinę reikšmę, gebančius įgytas teorines žinias pritaikyti praktinėje veikloje, animuojant (gyvinant, aktyvinant) kultūrinio paveldą ir galinčius profesionaliai administruoti kultūros paveldo, kultūrinio turizmo sritis.
Stojantysis turi turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas. Priimami menotyros bakalaurai ir meno bei kitų humanitarinių specializacijų absolventai. Rekomenduojama, kad stojantieji turėtų bazinį menotyros krypties išsilavinimą. Stojantieji kitų aukštųjų mokyklų absolventai turi galimybę jau įstoję į magistrantūros programas išklausyti trūkstamus bazinius dalykus.
Būsimieji menotyros magistrai, kultūros paveldo animatoriai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: tipologiją, raidą, stilistiką, tyrimus, apsaugos bei panaudos specifiką, turizmo, animacijos ir vadybinius pagrindus - Lietuvos kultūros paveldo savitumus, architektūros paveldą ir animaciją, dailės paveldo sklaidą ir pažinimą, kultūrinį turizmą, turizmo infrastruktūros sistemas, istorines-memorialines vietoves ir statinius, urbanistikos paveldą ir turizmą ir taikomuosius dalykus: muziką ir teatrą, architektūrą ir aplinką ir kt. Iš viso studijuojama 15 dalykų.
Praktiniai užsiėmimai integruoti į teorinius kursus.
Studijų programa baigiama magistro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas menotyros magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus menotyros magistrantūros, kultūros paveldo animacijos ir turizmo magistrantūros studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities doktorantūroje.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Menotyros magistro, kultūros paveldo animatoriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti kultūros paveldo sferoje ekspertais ir meno istorikais, turizmo sferoje ekskursijų vadovais, turizmo strategais ir konsultantais, kultūros ir meno įstaigų darbuotojais, kultūrinių ir meno projektų organizatoriais.
Asmuo, įgijęs kultūros paveldo animatoriaus kvalifikaciją, turi:
gebėti savarankiškai vykdyti, plėtoti, vertinti ir spręsti kultūros paveldo ir turizmo
sistemose iškylančius klausimus ir problemas, susijusius su meno objektais, kultūros vertybėmis, suvokti ir įvertinti kultūros vertybių objektų būklę ir jų apsaugos praktinius ir teisinius aspektus, objekto analizėje taikyti šiuolaikinius apsaugos būdus, pritaikant europinę paveldosaugos teoriją ir praktiką, puoselėti kultūrinį paveldą kaip regioninės kultūros savitumą, taikyti humanitarinio išsilavinimo žinias praktinėje veikloje, animuojant (gyvinant, aktyvinant) kultūrinio paveldo turizmą Lietuvoje, inicijuoti, gyvinti (animuoti) ir valdyti kūrybinius projektus, kūrybines-menines akcijas, kultūrinio paveldo turizmo ir animacijos projektus, tikslingai ir prasmingai naudojant šiuolaikines komunikacijos priemones
žinoti kultūros paveldo raiškos formas (tipologiją, raidą, stilistiką, tyrimus, apsaugos ir panaudos specifiką) ir bei jo socialinę, visuomeninę, istorinę reikšmę, juridinius kultūros paveldo ir turizmo aspektus, valstybinius pagrindus
mokėti dirbti savarankiškai ir kolektyve, įsiklausyti į kitus, juos paskatinti (pagyvinti, išjudinti, uždegti), aktyviai veikti, stimuliuoti procesus betarpiškoje žmonių aplinkoje, efektyviai organizuoti savo ir kitų darbą, kūrybiškai spręsti iškilusius klausimus, atsakingai naudotis masinės komunikacijos strategijas ir technologijas humanistiniams tikslams
Menotyros magistro kvalifikacinį laipsnį, kultūros paveldo animatoriaus kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal menotyros, kultūros paveldo ir kultūrinio turizmo studijų programas.
Norintiems siekti kultūros paveldo animatoriaus kvalifikacijos reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti kultūros paveldo animatoriumi nėra pripažįstami.
Įgiję menotyros magistro, kultūros paveldo animatoriaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti kultūros paveldo, turizmo, kultūros ir meno, žiniasklaidos sferose, švietimo sistemoje.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju