Mokymo programos
Baltijos šalių Istorija
Valstybinis kodas: 62105H101
Kodas pagal ISCED: 51222
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji istorijos magistrantūros studijų programa skirta rengti Baltijos šalių istorikus, išmanančius Baltijos regiono istorijos ypatumus nuo viduramžių iki mūsų laikų, gebančius teoriškai ir praktiškai analizuoti istorinius įvykius, turinčius gerus metodinius ir teorinius pagrindus bei įgūdžius intelektualinės istorijos, socialinės ir politinės istorijos, viduramžių ir moderniosios- industrinės archeologijos srityse, gerai suvokiančius regioninę specifiką.
Stojantysis turi turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji Baltijos šalių istorikai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: kultūrinę antropologiją, Baltijos regioną Rusijos tautinėje politikoje XIX a., Rytų ir Vakarų Prūsijos istorijos problemas XVI-XX a., visuomenę ir konfesinius procesus LDK XV-XVI a., Lietuvos ir Rusijos santykius 1918-1940 m., lietuvių ir vokiečių santykius XIX-XX a., nacionalizmą ir modernią visuomenę Vidurio Rytų Europos ir Baltijos regionuose XIX-XXI a. pradžioje, žydų istoriją Baltijos regione ir Vidurio Rytų Europoje, nacionalizmo problemą Vokietijos istorijoje, kultūros paveldo vadybą, medijų archeologiją, baltų visuomenę VI-XIII a., inovacijų strategijas ir kt. ir taikomuosius studijų dalykus: lietuvos istroiją, pasaulio istoriją ir kt.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas istorijos magistro kvalifikacinis laipsnis, Baltijos šalių istoriko kvalifikacija.
Baigus Baltijos šalių istorijos programą mokymąsi galima tęsti humanitarinių mokslų srities doktorantūroje.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Istorijos magistro, Baltijos šalių istoriko kvalifikacija reikalinga norint dirbti istorijos žinių reikalaujantį darbą.
Asmuo, įgijęs istoriko kvalifikaciją, turi:
- gebėti teoriškai ir praktiškai analizuoti istorinius įvykius, praktikoje taikyti analizės metodus, kelti problemas apie istorinius faktus ar įvykius ir argumentuotai jas išspręsti, kritiškai vertinti istorinius įvykius, taikyti įvairius ugdymo metodus ir pasirinkti sau tinkamiausius, reaguoti į kintančią aplinką ir priimti būtinus sprendimus, taikantis prie besikeičiančios darbo rinkos poreikių, integruoti įvairių mokslų faktus, argumentuotai ir sistemiškai juos analizuoti
- žinoti Baltijos regiono istorijos raidą nuo viduramžių iki mūsų laikų, orientuojantis į šio regiono suvokimą istorinėje perspektyvoje, metodinius ir teorinius pagrindus, socialinę ir politinę istoriją, viduramžių ir moderniosios-industrinės archeologijos pagrindus, regioninę specifiką;
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Istorijos magistro, Baltijos šalių istoriko kvalifikaciją galima įgyti universitete, vykdančiame studijas pagal Baltijos šalių istorijos studijų programą.
Norintiems siekti istorijos magistro, Baltijos šalių istoriko kvalifikacijos reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti istoriku nėra pripažįstami.
Įgiję istorijos magistro, istoriko kvalifikaciją, asmenys gali dirbti archyvuose, muziejuose, leidybose sferoje, vadovėlių parengime, pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose, universitetinėse ir neuniversitetinėse aukštojo mokslo įstaigose, mokslo tyrimo institutuose, paveldosaugos sferoje, nevyriausybinėse įstaigose, o taip pat pelno siekiančiose organizacijose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju