Mokymo programos
Maisto mokslas ir sauga
Valstybinis kodas: 621E40001
Kodas pagal ISCED: 51254
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, turinčius įvairių maisto mokslo sričių, įskaitant aukštesniąją maisto chemiją, maisto biotechnologiją, maisto kokybės ir saugos valdymą, molekulinę maisto technologiją, teorinių žinių, taip pat mokslinio tiriamojo darbo įgūdžių, gebančius spręsti maisto technologines, kokybės ir saugos problemas, planuoti ir vykdyti maisto žaliavų ir produktų kokybės bei saugos tyrimus ir apibendrinti jų rezultatus, organizuoti ir valdyti maisto ir viešojo maitinimo produktų gamybą, kurti ir diegti inovatyvias technologijas.
Stojantysis turi turėti chemijos ar chemijos inžinerijos, maisto technologijų ar jai artimos technologijos mokslų studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji maisto technologijų magistrai studijuoja maisto kokybės ir saugos valdymą, maisto biotechnologiją, tyrimų optimizavimą, naujų maisto produktų kūrimą, aukštesniąją maisto chemiją, ir kitus dalykus.
Iš viso studijuojama 13 dalykų.
Asmenys, neturintys chemijos, chemijos inžinerijos ar maisto technologijų bakalauro kvalifikacinio laipsnio, studijuodami magistrantūroje papildomai dar studijuoja maisto produktų technologijos ir chemijos inžinerijos specialaus lavinimo dalykus (iš viso 40 kreditų).
Studijų programoje praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas maisto technologijų magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Maisto mokslo ir saugos studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Maisto mokslo ir saugos studijų programa skirta asmenims, turintiems chemijos, chemijos inžinerijos, maisto technologijų ar jai artimos technologijos mokslų studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti maisto technologijų magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Maisto technologijų magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti mokslinį, technologinį konsultacinį ir vadybinį darbą maisto pramonės ir viešojo maitinimo įmonėse, maisto tyrimų, maisto kontrolės ir kitose su maisto gamyba bei tyrimais susijusiose institucijose.
Asmuo, įgijęs maisto technologijų magistro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės savarankiškai organizuoti ir vykdyti mokslinius ir taikomuosius tyrimus, taikant šiuolaikinius instrumentinės analizės metodus; analizuoti, apibendrinti ir pristatyti gautuosius rezultatus;
 • gebės projektuoti ir valdyti sudėtingų maisto technologijų inžinerines sistemas, organizuoti jų eksploataciją; diegti maisto saugos ir kokybės valdymo sistemas, teikti konsultacijas ir koordinuoti naujus projektus;
 • gebės priimti inovatyvius sprendimus, įvertinant alternatyvius variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes;

 • pažintinės kompetencijos -
 • mokės kritiškai įvertinti ir kūrybiškai taikyti naujausias žinias apie maisto produktų gamybos organizavimą bei valdymą, žaliavų bei maisto produktų cheminės sudėties ir kokybės instrumentinės analizės metodus, maisto saugos ir kokybės valdymą, rizikos vertinimą, maisto ir mitybos toksikologiją, tyrimų organizavimą ir optimizavimą, darbų saugos ir aplinkosaugos reikalavimus;
 • mokės plėsti savo profesinės veiklos kompetencijas, nuolat papildant turimas žinias naujomis, iš veiklos praktikos ir mokymosi gaunamomis žiniomis;
 • mokės plėtoti fundamentaliuosius ir taikomuosius mokslo tyrimus, siekiant tinkamai atsakyti globalios ir dinamiškos aplinkos iššūkiams;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio, sisteminio ir kritinio mąstymo, iniciatyvumo gebėjimų, gebės spręsti problemas ir dirbti grupėje;
 • gebės bendradarbiauti su kitų organizacijų atstovais, siekiant perimti patirtį, orientuotą į veiklos tobulinimą; kritiškai vertinti naujas idėjas ir socialines normas bei santykius;
 • turės kūrybinio mąstymo gebėjimų; gebės spręsti problemas, net ir turint ribotą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių profesinės veiklos situacijų ir veiklos turinio; gebės savarankiškai mokytis pagal paties parengtą mokymosi poreikių tenkinimo planą.

 • Maisto technologijų magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal maisto technologijų studijų krypties programas.
  Norintiems siekti maisto technologijų magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti chemijos inžinerijos ar maisto technologijų bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti maisto technologijų srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję maisto technologijų magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti mokslinį, technologinį konsultacinį bei vadybinį darbą maisto pramonės ir viešojo maitinimo įmonėse, maisto tyrimų, maisto kontrolės ir kitose su maisto gamyba bei tyrimais susijusiose institucijose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju