Mokymo programos
Dailės edukologija
Valstybinis kodas: 621X20010
Kodas pagal ISCED: 51214
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti dailės mokytojus, gebančius suformuoti vizualinės raiškos analitinius bei profesinius įgūdžius, įsisavinusius naujausių dailės ugdymo metodų taikymą švietimo sistemoje, mokymo institucijose, gebančius analizuoti dailės raiškos formas bei vertinti įvairių dailės edukacijos krypčių derinimo ir pritaikymo ugdymo procese galimybes, savarankiškai vykdyti mokslinius tyrimus, pajėgius kūrybingai atsakyti į šiuolaikinio pasaulio iššūkius bei gebančius įprasminti savo siekius prieštaringoje meno ugdymo tikrovėje.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji dailės mokytojai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: kultūros studijas ir ugdymą, meninio ugdymo paradigmas, kultūros antropologiją, edukologinių tyrimų metodologiją, švietimo vadybą,psichologiją ir pedagogiką,.; ir taikomuosius studijų dalykus: vizualinės raiškos tyrimus, dailėtyros metodus, vizualios kalbos morfologiją, dailės kūrinio analizę, specialųjį meninį ugdymą. Studijuojant dailės edukologijos studijų programoje galima specializuotis vienoje iš šių sričių: dailės edukologija arba dailės istorijos edukologija.
Asmenys, kurie bakalauro studijų metu nebuvo įgiję mokytojo kvalifikacijos, studijuodami magistrantūroje papildomai gali studijuoti pedagogikos, psichologijos, dailės didaktikos dalykus ir atlikti pedagoginę praktiką (iš viso papildomų 40 kreditų).
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: tiriamoji praktika mokymo arba mokslo institucijose ir magistro darbo rengimas. Praktinių studijų trukmė – 32 savaitės. Jų metu susipažįstama su šiuolaikiniais edukologijos tyrimais, įtvirtinami ir tobulinami mokslinio darbo įgūdžiai, praktiškai patikrinami magistro baigiamojo darbo tyrimų rezultatai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ir, jei buvo papildomai studijuoti pedagoginiai dalykai, mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus dailės edukologijos magistrantūros studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Dailės edukologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems meno studijų, socialinių arba humanitarinių mokslo sričių bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti dailės mokytojais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Edukologijos magistro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti dailės mokytojo, dėstytojo, mokslo darbuotojo darbą.
Asmuo, įgijęs edukologijos magistro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti organizuoti ir atlikti mokslinius tyrimus edukologijos srityje, analizuoti dailės raiškos formas bei vertinti įvairių dailės edukacijos krypčių derinimo ir pritaikymo ugdymo procese galimybes, taikyti įvairias vizualinės raiškos ugdymo(si) metodikas, veikti žinių ir informacijos sraute, naudojantis pažangiais tyrimo metodais ir informacinėmis technologijomis, apibendrinti, aprašyti ir skelbti tyrimo rezultatus
- žinoti šiuolaikines meninio ugdymo paradigmas bei vizualinės raiškos ugdymo teorijas, meno ir švietimo vadybos pagrindus, edukologinių tyrimų organizavimo principus
- mokėti būti atviru meno ir švietimo kaitai, organizuoti savo darbą, dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai
Edukologijos magistro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal dailės edukologijos magistrantūros studijų programą.
Norintiems siekti edukologijos magistro laipsnio ir mokytojo kvalifikacijos reikia turėti meno studijų, edukologijos ir kitų socialinių arba humanitarinių mokslų sričių bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti dailės mokytoju nėra pripažįstami.
Įgiję edukologijos magistro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti dailės mokytojais gimnazijose arba profesinėse mokyklose, dėstytojais kolegijose ir universitetuose bei mokslo darbuotojais universitetų, mokslo institutų ir centrų laboratorijose, neformaliojo švietimo institucijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos edukologijos universitetas Vilnius Studentų g. 39
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju