Mokymo programos
Aplinkos hidrogeologija ir geoinžinerija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612F77001
Kodas pagal ISCED: 51144
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti, hidrologijos ir inžinerinės geologijos specialistus gebančius taikyti pagrindinius geomechanikos, hidrogeodinamikos ir hidrogeochemijos principus bei lauko ir laboratorinių tyrimų metodus, suprantančius žemės sandarą, jos medžiaginės sudėties raidą ir dinamiką, svarbiausius hidrogeologinius ir inžinerinius geologinius procesus.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji hidrologijos ir inžinerinės geologijos specialistai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: kalbos kultūrą ir specialybės kalbą, užsienio kalbą, filosofijos įvadą, sociologijos įvadą, teminę kartografiją ir specialybinius dalykus: bendrąją geologiją, chemiją, fiziką, struktūrinę geologiją, istorinę geologiją.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: mokomoji ir profesinė praktika. Praktinių studijų trukmė – 588 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami darbo su laboratorine įranga, duomenų rinkimo ir analizavimo gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas geologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus hidrologijos ir inžinerinės geologijos studijų programą, studijas galima tęsti fizinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Hidrologijos ir inžinerinės geologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti hidrologijos ir inžinerinės geologijos specialistais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Geologijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti hidrologijos ir inžinerinės geologijos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs geologijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti taikyti pagrindinius geomechanikos, hidrogeodinamikos ir hidrogeochemijos principus bei lauko ir laboratorinių tyrimų metodus, mokėti savarankiškai atlikti hidrogeologinius ir inžinerinius geologinius tyrimus;
- žinoti žemės sandarą, jos medžiaginės sudėties raidą ir dinamiką, svarbiausius hidrogeologinius ir inžinerinius geologinius procesus;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, būti mandagiu, tolerantišku.
Geologijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal hidrologijos ir inžinerinės geologijos studijų programą.
Norintiems siekti geologijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti hidrologijos ir inžinerinės geologijos specialistu nėra pripažįstami
Įgiję geologijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti aplinkos, geologijos, statybos sferų valstybinėse ir mokslinėse institucijose, o taip pat privačiose firmose, atliekančiose aplinkos apsaugos, požeminio vandens ir geotechninius statybos tyrimus.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju