Mokymo programos
Pradinio ugdymo pedagogika
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Pradinio ugdymo pedagogikos bakalauro laipsnis ir pedagogo kvalifikacija.
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4
Neakivaizdinė: 5,5

Anotacija arba apibūdinimas

 • Kokybiðkos ir ádomios studijos.

• Galimybë dalyvauti tarptautinëse studentø mainø programose.
• Ypatingas dëmesys inovatyviam pedagogikos ir psichologijos þiniø taikymui praktikoje.
• Unikalûs ugdymo proceso tyrimai.
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

 Baigæs ðià programà absolventas:

• galës dirbti mokytojais pradiná iðsilavinimà teikianèiose ugdymo ástaigose (darþeliuose – mokyklose, pradinëse
mokyklose, bendrojo lavinimo mokyklose ir kt.);
• galës dirbti ugdomàjá darbà su jaunesniojo mokyklinio amþiaus vaikais Lietuvos ir uþsienio vaikø uþimtumo
ar laisvalaikio centruose, sanatorijø mokyklose, ávairaus pobûdþio globos namuose, savaitgalinëse mokyklëlëse;
• galës dirbti valstybës tarnyboje (Ðvietimo ir mokslo ministerijoje ir jos vieðosiose ástaigose, rajonø ðvietimo
skyriuose ir kt.) kuruoti ðvietimo klausimus;
• galës stoti á socialiniø mokslø srities, edukologijos krypties antros studijø pakopos (magistrantûros) studijas.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju