Mokymo programos
Pasieniečio Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 440086104
Kodas pagal ISCED: 42386
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Saugos paslaugos
Pakopa: Programos, skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Programos teikimo ir vykdymo prielaidos

1.Programos poreikio pagrindimas:Valstybės sienos apsaugos tarnyboje šiuo metu yra 7 rinktinės, 5 kiti struktūriniai padaliniai, 40 užkardų bei 56 sienos perėjimo punktai. Lietuvai siekiant tapti pilnateise Šengeno erdvės nare nuolatos didėja poreikis rengti kvalifikuotą personalą sienų apsaugai. 2. Programos tikslas:Parengti pasienietį, kuris galėtų atlikti sienos kontrolę ir teikti kitas, su sienos saugumu ir viešąja tvarka susijusias paslaugas.3.Programos statusas: tai nauja, 3-iojo profesinio išsilavinimo lygio, kvalifikuoto darbuotojo kvalifikaciją suteikianti pagrindinio profesinio mokymo programa. Pagal ją gali būti vykdomas mokymas steigėjo, turinčio licenciją.

Programos anotacija:

1.Mokymosi turinys (specialiųjų, praktinių įgūdžių, bendrųjų dalykų, bendrakultūrinių, bendrojo lavinimo dalykų) 2. Praktinio mokymo trukmės ir vietų apibūdinimas.3.Mokslo baigimo kvalifikacijos egzamino apibūdinimas.

Pasieniečio mokymo programos anotacija:

Mokomasi:
1.Specialiųjų dalykų teorijos ir praktinių įgūdžių:
1.1. specialiųjų dalykų teorijos
Mokomasi sienos kontrolės organizavimo, pasienio kontrolės organizavimo ir vykdymo, techninės įrangos, teisės pagrindų, krašto apsaugos statutų, taktikos, šaudybos ir ginklų, sienos kontrolės taktikos, informacinių technologijų, dokumentų patikros.
1.2.praktinių įgūdžių:
Asmenų, dokumentų ir transporto priemonių tikrinimo, radiacinės kontrolės atlikimo, žinybinių registrų, nacionalinių ir tarptautinių informacinių sistemų naudojimo, sienų stebėjimo dirbant mobiliose ir stacionariose grupėse.
1.3. Bendrųjų dalykų:
Ekonomikos ir verslo pagrindų, civilinės saugos, darbuotojų saugos, užsienio kalbų, profesinės etikos ir psichologijos, pirmosios medicinos pagalbos.
1.4.. Bendrakultūrinių dalykų:
Nėra
1.5.Bendrojo lavinimo dalykų:
Kalbos kultūros ir raštvedybos, fizinio rengimo ir kovinių imtynių.
2. . Stažuotė (12 savaičių trukmės) atliekama Valstybės sienos apsaugos tarnybos padaliniuose.
3. Pagal programos mokymo planą vykdomas mokymo programos baigimo kvalifikacijos egzaminas. Programos baigimo kvalifikacijos egzaminą nustatyta tvarka vykdo egzaminų komisija, kurią patvirtina Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Egzaminas susideda iš dviejų dalių: teorijos žinių ir praktinių įgūdžių įvertinimo. Remiantis jų rezultatais suteikiama kvalifikacija ir išduodamas atitinkamas kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas .
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Įgyjamos kompetencijos.
1. sėkmingai baigęs pasieniečio mokymo programą įgyja pasieniečio kvalifikaciją ir kompetencijas:
- tikrinti asmenis ir dokumentus
- tikrinti transporto priemones
- atlikti radiacinę kontrolę
- naudoti žinybinius registrus, nacionalines ir tarptautines informacines sistemas
- stebėti sieną dirbant mobilioje grupėje
- stebėti sieną dirbant stacionarioje grupėje
- saugiai dirbti
- naudoti motorizuotų šaulių taktiką
- mokėti orientuotis vietovėje


1.Darbo aprašymas


Pasienietis dirba Valstybės sienos apsaugos tarnybos rinktinių užkardose ir sienos perėjimo punktuose. Jis atlieka asmenų, transporto priemonių pasienio tikrinimus, stebėti sieną mobiliose ir stacionariose grupėse.

2.Profesinės perspektyvos

Asmuo, įgijęs pasieniečio kvalifikaciją gali dirbti Valstybės sienos apsaugos tarnybos rinktinių užkardose ir sienos perėjimo punktuose. Kvalifikacija gali būti tobulinama darbo vietose, savarankiškai, kvalifikacijos tobulinimo kursuose, ar studijuojant kolegijose ar aukštojoje mokykloje.


Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas

Visagino pasieniečių mokyklos
Mokymo skyriaus viršininko pavaduotojaM.Novoslavskaitė

2007-10-18
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju