Mokymo programos
Elektronikos inžinerija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612H61002
Kodas pagal ISCED: 51152
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 5,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti elektronikos inžinerijos bakalaurus, turinčius išsamių matematikos, fizinių mokslų ir bendrųjų inžinerijos žinių, gerai išmanančius elektronikos inžineriją ir jos uždaviniams spręsti gebančius taikyti tyrimų ir projektavimo metodus, mokančius naudotis informacinėmis technologijomis, gebančius savarankiškai tobulėti ir pasirengusius projektinei, inžinerinio aptarnavimo, technologijų valdymo, gamybos organizavimo veiklai įmonėse ir organizacijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji elektronikos inžinerijos bakalaurai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: filosofiją, komunikavimo pagrindus, kalbas; studijų pagrindų dalykus: informacinių technologijų pagrindus, inžinerinę grafiką, kompiuterinę braižybą, teorinę mechaniką, medžiagų atsparumą, ergonomikos pagrindus, matematiką, chemiją, fiziką, tikimybių teoriją ir statistiką, mikro- ir makroekonomiką, vadybos ir teisės pagrindus, medžiagų mokslą ir inžineriją, grandinių teoriją, matavimus ir metrologijos pagrindus; bei specialaus lavinimo dalykus: signalus ir sistemas, taikomąją elektrodinamiką, analoginius įtaisus, diskretinių signalų apdorojimą, analogines perdavimo sistemas, įterptines sistemas, ir kt. Iš viso studijuojami 46 dalykai.
Studijų metu atliekama praktika gamybinėse įmonėse ar organizacijose. Bendra praktikos trukmė - 10 savaičių. Jos metu susipažįstama su litavimo ir matavimo technologijomis, elektronikos elementinėmis bazėmis, standartais, dokumentacija, elementariais elektronikos įrenginiais, jų veikimo principais ir praktine realizacija, su organizacijos, kurioje atliekama praktika, struktūra ir valdymu, veiklos rūšimi, gaminių (paslaugų) asortimentu, darbo organizavimu, konkurencine aplinka, ugdomi gebėjimai atlikti gaminio projektavimo darbus, paruošti techninę dokumentaciją, suvokti technologijos projektavimo klausimus, organizacijos plėtros tendencijas ir kryptis, analizuoti teikiamas paslaugas, jų poreikį ir perspektyvas, suprasti darbuotojų kvalifikacijos kėlimo koncepciją, išmokstama atlikti verslo aplinkos sąlygų analizę, sudaryti verslo planą, suprasti konkrečią technologiją ir atlikti jos praktinio diegimo analizę, įsisavinami paslaugų projektavimo principai bei jų praktinė realizacija, atliekami eksperimentiniai tyrimai ir matavimai, įgijami gebėjimai kritiškai interpretuoti gautus rezultatus ir daryti išvadas, įtvirtinami ir tobulinami mokslinio darbo įgūdžiai, praktiškai patikrinami bakalauro baigiamojo darbo eksperimentiniai rezultatai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas elektronikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Elektronikos inžinerijos studijų programą, studijas galima tęsti elektronikos, elektros, informatikos inžinerijos studijų krypties gilinamojo tipo magistrantūros studijų programose.
Elektronikos inžinerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems įgyti elektronikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Elektronikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti projektinį, inžinerinio aptarnavimo, technologijų valdymo, gamybos organizavimo darbą įmonėse ir organizacijose.
Asmuo, įgijęs elektronikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -

  • gebės planuoti veiklą, atsižvelgiant į numatytus tikslus; analizuoti ir fiksuoti savo veiklos rezultatus ir teikti ataskaitas atitinkamą veiklą koordinuojantiems asmenims; koreguoti veiklą, atsižvelgiant į veiklos rezultatų analizę ir specialistų rekomendacijas; projektuoti elektronines sistemas;
  • gebės valdyti ir pritaikyti sudėtingas veiklos atlikimo technologijas; ieškoti, kaupti, sisteminti ir analizuoti veiklai atlikti reikalingą informaciją; atlikti užduotis, įvertinant socialines ir etines problemas;
  • gebės numatyti veiklos atlikimo būdus ir metodus elektronikos inžinerijos srityje, įvertinant naujai atsirandančius veiklos elementus ir nuolat kintantį veiklos turinį; standartinius sprendimus įgyvendinti žinomoje ir naujoje aplinkoje;

pažintinės kompetencijos -
  • gebės panaudoti teorines arba praktines žinias priimant sprendimus;
  • gebės taikyti veikloje plačias technologijos ir fizinių mokslų teorines žinias, pagrįstas naujų fundamentaliųjų ir taikomųjų tyrimų rezultatais; taip pat taikyti plačias teorines žinias, būtinas naujų technologijų įsisavinimui;
  • gebės taikyti naujausias profesinės veiklos srities arba mokslinių tyrimų (fundamentaliųjų ir taikomųjų) sukurtas teorines žinias sprendžiant veiklos kintamumo keliamas problemas; pagilinti ir praplėsti elektronikos inžinerijos žinias mokantis savarankiškai, įvertinus savo veiklos rezultatus;

bendrosios kompetencijos -
  • turės analitinio mąstymo, problemų sprendimo gebėjimų, savarankiškumo, gebėjimo susikoncentruoti, bendravimo ir darbo grupėje gebėjimų, mokymosi mokytis gebėjimo;
  • gebės bendrauti ir bendradarbiauti su atitinkamos profesinės srities specialistais; kritiškai vertinti savo darbo rezultatus;
  • turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje ir veiklos turinio kaitos; gebėjimo nusistatyti mokymosi poreikius ir savarankiškai mokytis, siekiant tobulinti profesinę kvalifikaciją.

Elektronikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal elektronikos inžinerijos krypties studijų programas.
Norintiems siekti elektronikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinio laipsnio, reikia vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti elektronikos inžinerijos srityje nėra pripažįstami.
Įgiję elektronikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti projektinį, inžinerinio aptarnavimo, technologijų valdymo, gamybos organizavimo darbą įmonėse ir organizacijose.

 

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju