Mokymo programos
Miškininkystė
Valstybinis kodas: 62114B101
Kodas pagal ISCED: 51262
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos miškininkystės krypties magistrus, turinčius gilių teorinių žinių miško ekosistemų dinaminio tvarumo, miško ekosistemų našumo ir būklės vertinimo, miško naudojimo ir prekybos organizavimo, miško atkūrimo ekologizacijos srityje, taip pat maksimaliai produktyvių medynų formavimo srityje, gebančius kritiškai vertinti teorines žinias, naujausius metodus bei technologijas ir jas pritaikyti praktikoje, galinčius atlikti mokslinius tyrimus, kūrybiškai taikyti tinkamus metodus, įvertinti tyrimų rezultatus.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji miškininkai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: mokslinių tyrimų metodologiją, matematinius metodus miškotyroje, miškotyros metodologiją, kompiuteriką miškotyroje, miško atkūrimo ekologiją, miško efektyvumą, Europos Sąjungos miško politiką ir kitus dalykus, priklausomai nuo pasirinktos specializacijos: specialioji miškininkystė, medžioklystė, miško ekonomika, miškanauda ir logistika.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas miškininkystės magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus miškininkystės studijų programą, studijas galima tęsti biomedicinos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Miškininkystės studijų programa skirta asmenims, turintiems miškininkystės bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti miškininkystės magistrais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Miškininkystės magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti aukščiausios kvalifikacijos miškininko darbą.
Asmuo, įgijęs miškininkystės magistro kvalifikacinį laipsnį, turi:
- gebėti atsirinkti ir naudoti konstruktyviosios miškininkystės problemų analizei reikalingus tyrimo metodus, analizuoti miško augimo ir formavimosi procesus, juos modeliuoti, vertinti miško ekosistemų būklę, ją prognozuoti ir reguliuoti, taikyti bendruosius mokslinių tyrimų metodus, matematinės statistikos ir modeliavimo metodus moksliniuose tyrimuose, panaudojant kompiuterines specializuotas programas, parinkti ir taikyti specialiuosius miško ekosistemų tyrimo metodus, numatyti miško apsaugos ir miško aplinkosaugines priemones, jų poveikį aplinkai ir visuomenei, planuoti ir atlikti mokslinius tyrimus, analizuoti mokslinių tyrimų rezultatus, juos išdėstyti moksliniame darbe ir pateikti mokslinėse konferencijose;
- žinoti šiuolaikinę miškotyros metodologiją, informacinių technologijų ypatumus ir jų plėtros tendencijas, naujausius miškotyros matematinius metodus, šiuolaikines miško mokslų ir miško ūkio plėtros kryptis, mokslinių tyrimų metodologiją ir metodų sistemą, informacijos pateikimo teorijas ir metodus, matematinės statistikos ir modeliavimo metodus, kompiuterinės miško ekosistemų informacijos apdorojimo metodus ir programas, miško tyrimo metodų sistemą, miško apsaugos priemonių sistemą, mokslinių tyrimų planavimo ir vykdymo etapus, mokslinių tyrimų rezultatų analizės ir pateikimo būdus;
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą.
Miškininkystės magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal miškininkystės krypties programas.
Norintiems siekti miškininkystės magistro kvalifikacinio laipsnio reikia turėti miškininkystės bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Įgiję miškininkystės magistro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti aukščiausios kvalifikacijos miškininkais Aplinkos ministerijos padaliniuose, Miškų departamente, Generalinėje miškų urėdijoje, Lietuvos miškų institute, LŽŪU Miškų fakultete, miškotvarkos projektavimo institucijose, miškų kolegijose, miško įmonėse – valstybinėse miškų urėdijose, privačių miškų tvarkymo institucijose, privačiose miško ūkio ir medienos ruošos įmonėse, miško ūkį aptarnaujančiose įstaigose, regioniniuose aplinkos apsaugos departamentuose, rajoninėse agentūrose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, savivaldybių bei įmonių aplinkos apsaugos skyriuose, užimant vadovaujančio personalo pareigybes, taip pat norint kurti ir vadovauti privačioms miško verslo įmonėms.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju