Mokymo programos
Kultūros Paveldas Ir Turizmas Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612N80002
Kodas pagal ISCED: 51134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

1. Programos tikslai:
Rengti aukštos kvalifikacijos kultūrinio paveldo ir turizmo srities specialistus;
Suteikti studentams plataus profilio pagrindinių žinių ir suformuoti bendrąsias kompetencijas, leidžiančias lanksčiai prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių darbo rinkos sąlygų, tęsti studijas aukštesniame lygyje ir šiuolaikiškai atnaujinti savo išsilavinimo lygį darbovietėje.
Suformuoti bazines žinias ir įgūdžius, leidžiančius sėkmingai vykdyti aktyvią profesinę veiklą kultūrinio turizmo srityje.
Formuoti kūrybingus ir politiškai aktyvius kadrus, gebančius įsijungti į bendros Europos kultūros erdvės formavimo procesus, padedančius vystyti tarpkultūrinį komunikavimą, propaguoti bendras Europos vertybes, daryti Baltarusijos visuomenę demokratiškesnę ir integruoti Baltarusiją į Europos erdvę.
2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems:
Privalomas minimalus vidurinis arba specialusis vidurinis išsilavinimas. Studijuoti taip pat gali asmenys, jau įgiję aukštąjį išsilavinimą bei jauni specialistai, norintys kelti kvalifikaciją.
3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos.
-
4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos.
Studijų kalba - rusų; studijos yra skirtos Baltarusijos Respublikos piliečiams.
5. Studijų turinys (aprašomas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintus Nuosekliųjų studijų programų nuostatus).
Studijų programos bendrojo universitetinio lavinimo dalykai (kreditai):
Filosofijos įvadas (4), Teisės enciklopedija (2), Politikos teorijos įvadas (2), Mokslinio tyrimo metodai (2), Šiuolaikines informacines technologijos (2), Šiuolaikinės gamtos mokslų problemos (2), Komunikacijų teorijos įvadas (2), Akademinis skaitymas ir rašymas (2), pagrindinė ir antroji užsienio kalbos (20), Lietuvių kalba ir kultūra (4), pasirenkami dalykai (2).
Iš viso: 44 kreditai
Studijų programos pagrindų dalykai (kreditai):
Europos kultūros istorinės ir erdvinės kategorijos I-II (8), Ekskursijų vedimas (3 + 2 ekskursijų vedimo praktika), Muziejus kultūrų kontekste (3), Rekreacijos ir turizmo pagrindai (4), Muziejininkystės pagrindai (3 + 2 muziejinė praktika), Turizmo terminologija (pagrindine ir antrąja užsienio kalbomis) (4), Kraštotyra (3), Kultūros paveldo išsaugojimo teorija ir istorija (pagrindine ir antrąja užsienio kalbomis) (3), Tarptautinio turizmo ir rekreacijos geografija (3), Turizmo ekonomika (3), Kultūros paveldo teisinė apsauga (2), Turizmo vadyba (4), Turizmo rinkodara (4), Kompiuterinė grafika (4), Tinklapių projektavimo pagrindai (4), Multimedijų pagrindai (3).
Iš viso: 62 kreditai
Studijų programos specialaus lavinimo dalykai (kreditai):
Baltarusijos istoriniai-kultūriniai regionai: turizmo-rekreacinis potencialas ir turizmo panaudojimo problemos (3 + 2 kursinis darbas), Dalykinio bendravimo psichologija ir oratorinis menas (4), Kultūros paveldo panaudojimas turizmo srityje (prancūzų arba vokiečių kalba) (3), Turistinio produkto kūrimas (3), Kultūros paveldo interpretavimas (2), Kultūros rinkodara (2), Reklama turizme (2), kursinis darbas (2).
Iš viso: 23 kreditai
Laivai pasirenkami dalykai.
Iš viso: 8 kreditai.
6. Praktikos apibūdinimas (kreditai).
Studijų programa numato šias praktikas:
I kurse - mokomoji ekskursijų organizavimo ir vedimo praktika (2, integruota į dalyką Ekskursijų vedimas);
II kurse - mokomoji muziejinė praktika (2 , integruota į dalyką Muziejininkystės pagrindai);
III kurse - mokomoji praktika turizmo-rekreacijos srityje (3);
IV kurse - priešdiplominė - tiriamoji praktika (8 kred.).
7. Studijų pabaiga (kreditai, baigiamasis darbas, egzaminų sistema).
Studijos baigiamos:
Baigiamuoju egzaminu (4)
Bakalauro darbu(8)


Anotaciją parengusio darbuotojo pareigos, vardas, pavardė

Vykdančioji direktorė Alina Juškienė

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

KARJEROS GALIMYBĖS:
Absolventai galės panaudoti savo žinias turizmo įmonėse ir organizacijose bei muziejuose šiose veiklos srityse:
turizmo programų, skirtų baltarusių ir užsienio turistų supažindinimui su Baltarusijos kultūriniu paveldu, rengimas;
turizmo programų, skirtų baltarusių turistų supažindinimui su kitų šalių kultūriniu paveldu, rengimas;
kultūrinio paveldo interpretavimo programinis aprūpinimas, taip pat muziejinis interpretavimas;
ekskursijų rengimas ir vedimas gimtąja ir užsienio kalbomis;
istorinių-kultūrinių regionų turizmo vystymo projektavimas;
reklamos-informavimo produkcijos (Interneto produkcijos, vadovų, žinynų, reklaminių lankstinukų ir brošiūrų, pristatančių kultūrinį paveldą ir turizmo maršrutus) kūrimas;
muziejų kolekcijų interpretavimas;
muziejaus rinkodaros veiklos organizavimas;
reklamos-informavimo produkcijos kūrimas panaudojant šiuolaikines informacines technologijas.

Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas ir pavardė

Vykdančioji direktorė Alina Juškienė

Data 2006 m. kovo 15 d.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Europos Humanitarinis Universitetas Vilnius Kražių g. 25
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju